Bygglov och bygglovsansökan

Bygglov

Bygglov krävs när du ska bygga nytt, bygga till eller göra stora förändringar i en byggnad. Om du till exempel ska bygga hus, garage, inglasad altan eller plank krävs bygglov. Även skyltning kräver bygglov.

Komplett ansökan

Se till att ansökan innehåller de ritningar, beskrivningar och uppgifter som behövs för prövningen. Den ska också innehålla uppgifter om dina (byggherrens) person- eller organisationsnummer, namn och adress, fastighetensbeteckning och när arbetena ska påbörjas. Om det behövs en kontrollansvarig ska du föreslå en sådan.

Vi återkommer inom tio veckor efter ansökan gjorts. Om en utredning behöver göras kan tiden förlängas med ytterligare tio veckor. Du meddelas om din ansökan är komplett eller om något saknas.

Ansökan ska innehålla följande:

  • Planritning i skala 1:100
  • Fasadritning i skala 1:100
  • Sektionsritning i skala 1:100
  • Situationsplan i skala 1:500 (inom planlagt område ska den vara grundad på nybyggnadskartan)
  • Anmälan om kontrollansvarig

Om alla handlingar är kompletta bidrar du till att ärendet flyter på så smidigt som möjligt. Ritningar måste inte vara utförda i dator utan kan med fördel handritas. Det är dock viktigt att de utförs på ett fackmannamässigt sätt. Det är svårt att i text förklara vad som menas med fackmannamässigt utförda ritingar. Känner du dig det minsta osäker på att du klarar av detta, bör du anlita ett proffs. Under relaterade länkar kan du ta del av exempelritningar som kan vara till hjälp.

Bygglov är inte lika med byggstart

När du fått bygglov krävs ett startbesked innan arbetet får påbörjas. Om arbetet startas utan startbesked ska byggnadsnämnden enligt lag ta ut en sanktionsavgift.

Efter att du fått bygglov ska du höra av dig till kommunen för att boka in ett tekniskt samråd som byggherren (du som söker), kontrollansvarig och kommunens byggnadsinspektör deltar vid.

Inför samrådet ska byggherren skicka in ett förslag till kontrollplan, som tagits fram med hjälp av den kontrollansvarige. Efter samrådet kan kontrollplanen fastställas och startbesked ges.

Till sist tas ett slutbesked, innan byggnaden får börja användas. Börjar byggnaden användas innan slutbesked ska byggnadsnämnden också ta ut en sanktionsavgift.

Beställ nybyggnadskarta när du söker bygglov inom detaljplanelagt område

När du söker bygglov inom detaljplanelagt område måste du även beställa en nybyggnadskarta för din fastighet, detta gör du enklast genom kommunens e-tjänster.

Markanvändning och bebyggelse regleras i städer och tätorter av detaljplaner. Om du ska bygga inom detaljplanelagt område är det därför viktigt att stämma av den planerade bebyggelsen med detaljplanen.

Om detaljplan saknas ska du istället ansöka om förhandsbesked innan du ansöker om bygglov. Då görs en lämplighetsbedömning kring att bebygga marken, bebyggelsens egenskaper och utformning.

Avgifter i samband med bygglov

Bygglovsavgift

För handläggning av ärenden tar byggnadsnämnden ut en avgift enligt taxa. Avgiften påverkas av olika parametrar såsom årets milliprisbasbelopp, byggnadens area mm. En avgift tas också ut för eventuell kommunicering, så som grannehöranden, meddelande om beslut till grannar/sakägare samt för kungörelse av beslutet i Post- och Inrikes Tidningar.

I vissa områden tas också en så kallad planavgift ut. När kommunen bekostat en detaljplan tas planavgiften ut så att fastighetesägarna i området får dela på kostnader för framtagandet av planen.

Observera att du alltid kan återkalla din ansökan om du ångrar dig. Då avskrivs ditt ärende. Om bygglovsenheten däremot begär kompletteringar av dig och du inte hör av dig trots påminnelser, kommer ärendet att avgöras utifrån befintliga handlingar och troligtvis avvisas. Ett avvisningsbeslut medför att kommunen kan ta ut en kostnad för utfört arbete.

Utstakning/Nybyggnadskarta

Kostnad för eventuella mätuppdrag, såsom utstakning, lägeskontroller och nybyggnadskarta kan också tillkomma.

Anläggningsavgift VA

För fastigheter inom Falköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggnings verksamhetsområde debiteras ev. anläggningsavgift enligt gällande beslut av kommunfullmäktige.

Kontakta VA-avdelningen

Planerar du ny-, om- eller tillbyggnation, men är osäker på storlek av anläggningsavgift? Kontakta VA-avdelningen för beräkning av eventuell anläggningsavgift.

VA Kundtjänst 0515-88 52 70

E-post: anslutning.va@falkoping.se