Hållbar utveckling i Falköpings kommun

I Falköping tar vi ansvar för vår gemensamma framtid och en hållbar utveckling. Ekologin sätter ramarna och villkoren med planetens absoluta gränser, våra ekosystem och naturens rättigheter. Ekonomin är tillsammans med det politiska systemet de medel vi har för att skapa social hållbarhet. Ett socialt hållbart Falköping är själva målsättningen, ett dynamiskt och rättvist samhälle där de mänskliga behoven uppfylls.

Vi vill skapa det goda livet för våra invånare och för kommande generationer. Vi ska driva en förändringsprocess där kommunen går före i utvecklingen av ett hållbart samhälle, där naturens och våra mänskliga resurser används medvetet och balanserat. Falköpings kommun ser ett tydligt samband mellan hållbara satsningar och den lokala utvecklingen.

Mer om miljömässig hållbarhet

I Sverige har riksdagen beslutat att arbetet för ekologisk hållbarhet ska vägledas av det så kallade miljömålssystemet. Det övergripande syftet är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.

Falköping ska vara en miljömässigt hållbar kommun som är en förebild i sitt miljöarbete från lokal nivå med våra invånare, företag och andra aktörer till global nivå i våra internationella nätverk.

Falköpings kommun har stora möjligheter att skapa ett hållbart energisystem. Ett energisystem som bygger på våra lokala resurser som vind, sol och bioenergi. Genom detta kan vi minska vårt beroende av fossil energi och vår negativa klimatpåverkan.

Falköpings kommun ska ta miljöansvar och effektivt hushålla med naturens resurser för att skapa en god livskvalitet för framtiden. I en turbulent tid med klimatkris, förlust av biologisk mångfald och stora globala utmaningar måste alla platser och aktörer ta sitt ansvar. Falköping värnar om lokalt livskraftiga ekosystem, naturliga kretslopp och cirkulära flöden.

Falköpings klimatstrategi, grönstrukturplan, aktiva insatser för naturvård och miljöstrategiskt arbete är viktiga exempel på kommunala verktyg för att minska kommunens negativa miljöpåverkan och samtidigt skapa en framtid att längta till.

Ekonomisk hållbarhet

På lokal nivå är den ekonomiska dimensionen av hållbar utveckling de medel vi har för att skapa det goda livet i ett socialt och ekologiskt hållbart Falköping. Här handlar det om ett medvetet förhållningssätt och nya modeller för cirkulär ekonomi.

Ett ekonomiskt hållbart Falköping har en befolkningsutveckling i balans och alla medborgare har möjlighet att försörja sig, samtidigt som näringslivet, den sociala ekonomin och den offentliga sektorn har tillgång till de verktyg och förutsättningar som behövs. Kommunens placeringar har granskats utifrån finanspolicyn där det fastslås att etiska och miljömässiga hänsyn ska tas.

Hållbara finanser är ett prioriterat område för Falköpings klimatstrategi. Inför klimatmötet i Paris gjordes en granskning av kommunens placeringar i fossil energi och det förekommer inga sådana placeringar. För att uppmärksamma och driva på omställningen till ett hållbart samhälle använder Falköpings kommun gröna lån. Det innebär vi tar lån till hållbara investeringar där pengarna kommer från placerare som vill att deras förvaltade medel ska göra skillnad för miljön. Kommunen kan också påverka utvecklingen genom miljö- och klimatsmart upphandling.

Social hållbarhet

Ett socialt hållbart Falköping utgår från alla människors lika värde och mänskliga rättigheter. Det handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där alla medborgare ska känna delaktighet, ha inflytande i samhället och ha resurser att styra över ekonomi, arbete, bostad, utbildning, kultur, rekreation, hälsa, trygghet och sociala nätverk.

Mångfald i befolkningen skapar en god samhällsutveckling och ett Falköping som växer. Social tillit och delaktighet är förutsättningen för en levande demokrati. Demokrati är grunden för vår kommunala verksamhet. En stark demokrati bygger på engagerade och samhällsaktiva medborgare som själva bidrar till samhällsbygget och det är en förutsättning för en långsiktig hållbar utveckling.

Social hållbarhet prioriteras högt i Falköping och uppmärksammas politiskt genom kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet. Alla verksamheter ska bidra till att skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping som är ett av de fyra övergripande målen i kommunens flerårsplan.

Uppväxtvillkor, samverkan, delaktighet och trygghet är ledord i arbetet med social hållbarhet. Kommunen ska prioritera förebyggande och tidiga insatser för att stärka skyddsfaktorer och minska riskfaktorer. Kommunens verksamheter ska samarbeta med varandra och med externa parter för att skapa goda och trygga uppväxtvillkor för barn och unga, samt goda livsvillkor för kommuninvånarna genom hela livet.

Kommuninvånarnas inträde på arbetsmarknaden är avgörande för en hållbar arbetsmarknad och ett socialt hållbart samhälle. Kommunen ska verka för att skapa goda förutsättningar för en långsiktig och gynnsam verksamhet för utbildning och etablering på arbetsmarknaden. Kommunen ska skapa förutsättningar för en meningsfull sysselsättning och fritid för sina invånare.