Mark till näringsverksamhet

Vill ditt företag etablera sig i Falköping eller utöka redan befintlig näringsverksamhet? Vi vill ge dig god service både före, under och efter ett genomfört markköp.

Fel vid laddning av objekt.

Köp mark till näringsverksamhet

När du köper mark till näringsverksamhet från Falköpings kommun måste du betala flera olika avgifter.

Reservation av mark

För att ni ska hinna utreda förutsättningarna för en nyetablering eller utökning kan Falköpings kommun reservera ett markområde som du är intresserad av. I vissa fall kan det även vara aktuellt att teckna ett optionsavtal (en viljeförklaring mellan köpare och säljare om ett framtida köpeavtal).

Innan kommunen genomför någon ny försäljning undersöker vi alltid vilka utökningsbehov som de angränsande näringsverksamheterna har. Det inledande arbetet i varje ärende görs alltid i samarbete med kommunens näringslivschef.

Köpeavtal

Köpet av marken (fastigheten) regleras i ett köpeavtal som upprättas mellan köparen och säljaren (Falköpings kommun). I avtalet regleras köpeskilling, ersättning för fastighetsbildning, tillträdesdag med mera.

När det handlar om en utökning tecknar vi ett avtal om fastighetsreglering som i princip har samma innehåll.

Köpeskilling

Köpeskillingen för varje tomt har bestämts av kommunfullmäktige. Tanken är att köpeskillingen ska täcka kostnaden för markinköp och kostnader för utbyggnad av allmän plats i form av gator, parker med mera inom området där tomten ligger (så kallade gatukostnader).

Köpeskillingen varierar mellan 10 kronor per kvadratmeter för marken i orterna utanför Falköping och upp till 80 kronor per kvadratmeter för så kallade A-lägen i centralorten. Detta ger ett pris på mellan 100 000 och 800 000 kronor för ett 10 000 kvadratmeter stort markområde.

Fastighetsbildning

Kostnaden för att bilda fastigheten får du som köpare betala till fastighetsbildningsmyndigheten (Lantmäteriet).

Lagfart

Du kan söka lagfart hos Lantmäteriet/Inskrivningsmyndigheten när du har betalat köpeskilling och ersättning för fastighetsbildning. När du köper en fastighet från Falköpings kommun får du själv stå för för lagfarts- och inteckningskostnader. Den så kallade stämpelskatten för lagfarten uppgår till 4,25 procent av köpeskillingen eller taxeringsvärdet (högsta värdet). Till detta kommer en expeditionsavgift på 825 kronor.

Kommunala avgifter

Lämna in din ansökan om bygglov i samband med att köpeavtalet har undertecknats. Vid bygglovsprövningen tar kommunen ut avgifter för:

 • planläggning
 • bygglov med startbesked
 • nybyggnadskarta
 • utsättning.

Storleken på byggnationen avgör hur stora avgifterna blir. Avgifterna är bestämda av kommunfullmäktige och ändras i normalfallet vid årsskiftet.

Anläggningsavgift vatten och avlopp

Falköpings kommun ansvarar för anslutning av vatten och avlopp inom sitt verksamhetsområde.

Avgiften är bestämd av kommunfullmäktige och ändras i normalfallet vid årsskiftet. Anläggningsavgiften för vatten och avlopp tas ut i samband med bygglovsprövningen.

Andra anslutningsavgifter

Utöver anläggningsavgiften för vatten och avlopp måste du även räkna med kostnader för anslutning till elnät och nät för data- och telekommunikation.

Anslutning till elnätet beställer du från den som är nätägare inom nätområdet där den köpta marken ligger. I Falköpings kommun finns det flera elnätbolag. Störst är Falbygdens Energi Nät AB som täcker uppskattningsvis 75 procent av kommunens yta, bland annat i Falköping, Floby och Stenstorp. Vem som är nätägare i ditt nätområde framgår på natomraden.se. Länk till annan webbplats.

Anslutning till data- och telekommunikation beställer du själv hos de aktörer som finns på den lokala marknaden. I alla äldre industriområden är det i normalfallet möjligt att ansluta till Telias telenät. I flertalet av de nya områdena finns möjlighet att ansluta till ett fibernät (bredband). I dessa fall är det i regel inte aktuellt att ansluta till det fasta telenätet. Falköpings kommun jobbar aktivt för en utbyggnad av fibernät i hela kommunen.

Ledig mark i Falköping

Brogärdet

I Brogärdets industriområde (vid Södermannagatan) i Falköping finns det mark för industri.

 • Gällande detaljplan: Tåstorp 7:7 med flera, Brogärdets industriområde, Brogärdet, Falköpings stad
 • Markpris: 55-80 kronor/kvadratmeter.

Marjarp

I Marjarps industriområde finns mark planlagd för industri. Se särskild information om Logistic Center Skaraborg Länk till annan webbplats..

 • Gällande detaljplaner: Friggeråker 25:8 med flera, logistic center Skaraborg, Marjarps industriområde, Falköpings stad och Friggeråker 25:8 med flera (Marjarp etapp 2)
 • Markpris: 55 kronor/kvadratmeter i B-läge (upp till 30 000 kvadratmeter, därefter 35 kronor/kvadratmeter) och 80 kronor/kvadratmeter i A-läge.

Sikagården

Sikagårdens industriområde sträcker sig längs väg 46 (Skövdevägen) från Wetterlinsgatan i söder till Skaravägen (väg 184) i norr. Den södra delen av industriområdet är fullt utbyggd med industri, lager och handel.

Den obebyggda delen omfattar mark för industri/hantverk. Tomtstorlekarna kan anpassas efter behov.

 • Gällande detaljplan: Kvarteret Traversen, Sikagårdens industriområde, Falköpings stad.
 • Markpris: 80 kronor/kvadratmeter i A-läge

I södra delen av Sikagården har Österängsgatan byggts ut så att cirka 32 700 kvadratmeter mark finns tillgänglig att bygga på.

Återstoden av Sikagården, den norra delen, uppgår till cirka 59 900 kvadratmeter mark som kan bebyggas efter utbyggnad av Sikagården från Söder. I detaljplanen anges att denna gata ska anslutas mot väg 184. Observera att denna förutsättning inte längre gäller. Anslutning till väg 184 är istället planerad från Nordmannagatan vid Brogärdet. Utbyggnad planeras till 2020.

Västertull

Mellan Parkgatan och Bangatan, på Västertull, ett stenkast från Falköpings centrum, finns en ledig tomt för kontorsbyggnation. Tomten, som är avstyckad med beteckningen Bryggaren 9, är 3 846 kvadratmeter med en byggrätt på 846 kvadratmeter BYA.

 • Gällande detaljplan: Bryggaren 9

Krokstorps handelsområde

Söder om cirkulationsplatsen ligger två områden som sammanlagt uppgår till cirka 100 000 kvadratmeter. Områdena kan användas till handel, restaurang och drivmedelsförsäljning. Området närmast rondellen är sålt för etablering av en Biltemabutik. Den andra ytan har kommunen sålt till Sel Hällkistan AB som ska genomföra byggnation för handel.

 • Gällande detaljplan: Gamla Stan 2:26 (Kvarteret Megaliten med flera)
 • Markpris: 80 kronor/kvadratmeter i A-läge

Ledig mark i Floby och Stenstorp

I Floby finns ledig mark som är lämplig för tillverkningsindustri, lager och dylikt. Tomtstorlekar från ett par tusen kvadratmeter och uppåt går att skapa. Sammanlagt finns cirka 190 000 kvadratmeter inom gällande detaljplan, varav drygt 45 000 kvadratmeter är direkt tillgängliga. Det innebär att vatten- och avloppsledningar och gator är anlagda.

 • Markpris: 10 kronor/kvadratmeter

I Stenstorp finns ledig mark som är lämplig för tillverkningsindustri, lager och dylikt. Tomtstorleken kan anpassas efter behov. Sammanlagt finns cirka 108 000 kvadratmeter inom gällande detaljplan. I norr finns cirka 16 700 kvadratmeter för industri och i söder (kallat Stenstorps industriområde) cirka 92 100 kvadratmeter till småindustri och handel med skrymmande varor samt bilservice.

 • För den norra delen gäller stadsplan för del av Stenstorps samhälle
 • För södra delen gäller detaljplan för Stenstorp 2:54, 38:1 med flera
 • Markpris: 10 kronor/kvadratmeter