Husutstakning

Husutstakning innebär att husets läge märks ut så att det sedan hamnar på rätt ställe enligt det beviljade bygglovet. Husutstakning får ske först efter att byggherren fått startbesked.

Utstakning ska utföras av personal med mätteknisk kompetens. Stadsbyggnads-avdelningen erbjuder denna tjänst för att säkerställa byggnadens läge på fastigheten. Utstakning görs endast av byggnadens yttre konstruktion. Normalt är det byggnadens fasadmått som stakas ut.

Hör av dig en vecka i förväg om du vill beställa utstakning så personalen hinner göra nödvändiga förberedelser och beräkningar.

Grovutstakning

Grovutstakning krävs inte men underlättar inför markarbetet på byggplatsen. Den ger en indikation på var huset kommer att uppföras och ger bättre förutsättningar för att planera schaktning av marken inför grundläggningen. En grovutstakning ingår i priset för en beställd finutstakning. Om det behövs kan vi sätta ut en arbetshöjd.

Finutstakning

Finutstakning är den typ av utstakning som beslutas om på det tekniska samrådet. Den anger byggnadens läge i plan och höjd med hög noggrannhet ( mindre än en centimeters avvikelse från ritning). Markeringgörs med spikar satta i träprofiler för att markera husets läge. Mellan spikarna kan man sedan spänna upp snören som visar läget för husets fasad. Där dessa korsar varandra kommer hushörnet att hamna. Som byggherre ansvara du själv för att träpålar för profilbrädor blir uppförda innan utstakningen.

  • 3 stycken stolpar per hörn, 1,5 - 2 meter långa och minst 45 * 90 millimeter material
  • 2 stycken brädor per hörn, 1,5 - 2 meter långa och cirka 95 * 22 millimeter material

Efter att grunden gjutits görs en lägeskontroll. Ta gärna kontakt med stadsbyggnads-avdelningen och boka en tid för detta.