Bygglov och bygglovsansökan

Du som ska bygga nytt, bygga om eller bygga till kan behöva bygglov. Det är mycket att hålla reda på när du ska bygga något. Här får du överblick över bygglovsprocessen

När du vill bygga nytt, bygga till eller ändra en byggnad behöver du vanligtvis bygglov. Du behöver också bygglov i de flesta fall när du ska

 • sätta upp mur eller plank
 • bygga inglasad altan
 • ändra användningen av en byggnad, till exempel från kontor till bostad
 • ändra det yttre på hus, till exempel färgsättning, tak- eller fasadmaterial
 • sätta upp skyltar eller ljusanordningar

Avgifter i samband med bygglov

Bygglovsavgift

För handläggning av ärenden tar byggnadsnämnden ut en avgift enligt taxa. Avgiften påverkas av olika parametrar såsom årets milliprisbasbelopp, byggnadens area med mera. En avgift tas också ut för eventuell kommunicering, så som grannehöranden, meddelande om beslut till grannar/sakägare samt för kungörelse av beslutet i Post- och Inrikes Tidningar.

I vissa områden tas också en så kallad planavgift ut. När kommunen bekostat en detaljplan tas planavgiften ut så att fastighetesägarna i området får dela på kostnader för framtagandet av planen.

Observera att du alltid kan återkalla din ansökan om du ångrar dig. Då avskrivs ditt ärende. Om bygglovsenheten däremot begär kompletteringar av dig och du inte hör av dig trots påminnelser, kommer ärendet att avgöras utifrån befintliga handlingar och troligtvis avvisas. Ett avvisningsbeslut medför att kommunen kan ta ut en kostnad för utfört arbete.

Utstakning/Nybyggnadskarta

Kostnad för eventuella mätuppdrag, såsom utstakning, lägeskontroller och nybyggnadskarta kan också tillkomma.

Anläggningsavgift VA

För fastigheter inom Falköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggnings verksamhetsområde debiteras ev. anläggningsavgift enligt gällande beslut av kommunfullmäktige.

Bygglov från start till mål

Start

Börja med att ta reda på om du behöver söka bygglov eller göra en anmälan och vilken typ av karta du behöver beställan från kommunen.

Handlingar

Ansökan ska innehålla följande

 • Planritning i skala 1:100
 • Fasadritning i skala 1:100
 • Sektionsritning i skala 1:100
 • Situationsplan i skala 1:500 (inom planlagt område ska den vara grundad på nybyggnadskartan)
 • Anmälan om kontrollansvarig (i de ärenden sådan krävs)
 • Förslag till kontrollplan (Mall för en kontrollplan Pdf, 197.2 kB.)
 • Foto (vid fasadändring)

Ansökan

Se till att din ansökan är fullständig - då sparar du tid. Om din ansökan inte är komplett behöver du lämna in kompletteringar. Din handläggare kommer att ge dig ett datum när kompletteringarna ska vara inlämnade. Om du lämnar in kompletteringarna för sent kan din ansökan avvisas och du får skicka in en nyansökan. Vi ser gärna att du kontaktar oss för rådgivning innan du lämnar in din ansökan.

Personlig handläggare

När ansökan är inskickad tilldelas du en personlig hanläggare som hjälper dig på vägen.

Förhandsgranskning

Vi granskar din ansökan för att se om den är fullständig eller om du behöver komplettera.

Handläggning

Nu behandlar vi ditt ärende. Beslut ska fattas inom 10 veckor från det att ansökan är komplett. Alla ärenden behandlas utifrån sina förutsättningar och dina unika behov. Om det behövs frågar vi dina grannar om de har synpunkter på din byggnation.

Om handläggningen tar mer än 10 veckor från att din ansökan är komplett har du rätt till reducerad avgift för ditt bygglov. Från vecka 11 reduceras avgiften med en femtedel för varje vecka till du får ditt beslut.

Du får möjlighet att yttra dig före beslutet. Vid avslagsbeslut så stannar processen här. Du som söker har alltid möjlighet att överklaga beslutet.

Tekniskt samråd

För vissa mer komplicerade ärenden behöver ett tekniskt samråd genomföras innan du får startbesked. Du ska i så fall höra av dig till byggnadsnämnden för att boka in ett tekniskt samråd som du (byggherren), kontrollansvarig och kommunens byggnadsinspektör deltar vid. Inför samrådet ska du skicka in ett förslag till kontrollplan, som tagits fram med hjälp av den kontrollansvarige.

Startbesked

När du fått startbesked kan du börja bygga. Om arbetet påbörjas innan startbesked ska byggnadsnämnden ta ut en sanktionsavgift. Startbesked ges tillsammans med bygglovet eller efter det tekniska samrådet. Om bygglovet innehåller ett startbesked framgår det i bygglovsbeslutet.

Uppföljning

Kontrollansvarig följer upp arbetet löpande och går igenom kontrollplanen. Om du inte har en kontrollansvarig är det ofta du som byggherre som ansvarar för att kontrollerna genomförs under byggtiden. Vid behov genomför kommunens byggnadsinspektör platsbesök.

Slutsamråd

Vid slutsamrådet går man bland annat igenom hur kontrollplanen har uppfyllts, om avvikelser har gjorts från bygglovet, den kontrollansvariges utlåtande, övrig dokumentation och om det finns förutsättningar för ett slutbesked.

Slutbesked

Grattis, nu är du i mål! När byggnadsnämnden har utfärdat ett slutbesked får du börja använda din byggnad.