Adresser och namnsättning

Kommunen beslutar om adresser och namn på gator, vägar och andra allmänna platser. Stadsbyggnadsavdelningen har ansvaret för att underhålla kommunens del av ett landsomfattande adressregister.

Gatunamn

Gatunamn och namn på allmänna platser beslutas av byggnadsnämnden efter förslag från stadsbyggnadsavdelningen. Stadsbyggnadsavdelningen svarar för adressnumrering inom tätorter, beslutar om landsbyggsadresser och är ansvariga för att adressregistret är aktuellt.

Belägenhetsadresser

De adresser som kommunen fastställer är av typen belägenhetsadresser. De beskriver läget på en plats som oftast är i anslutning till en byggnad. Posten beslutar om postnummer och postort för denna adress. Belägenhetsadresserna inom tätorterna består i regel av gatunamn och adressnummer. Adresserna på landsbygden består normalt av bynamn och adressnummer eller husnamn. Det förekommer även att gårdsnamnet ingår i landsbygdsadressen.

Lägenhetsregister

Lägenhetsregistret är ett nationellt register över Sveriges alla bostadslägenheter, framtaget av Lantmäteriet. Det innehåller grundläggande information om alla bostäder, bland annat uppgifter om area, antal rum och kökstyp. Uppgift om namn på boende i lägenheter finns inte i lägenhetsregistret