Förhandsbesked

Ett förhandsbesked innebär att kommunen svarar på om det du tänker bygga är möjligt på just den plats du har tänkt dig. Det kan exempelvis vara ett bostadshus på landsbygden där detaljplan saknas.

I städer och samhällen finns oftast detaljplaner som bestämmer vad marken får användas till och vilken typ av bebyggelse som får byggas. Om du vill bygga hus på mark som inte omfattas av detaljplan kan du först ansöka om förhandsbesked. Ett förhandsbesked är en prövning av vad som är möjligt att bygga på den berörda platsen.

Ett förhandsbesked har en varaktighet på två år. Ett positivt förhandsbesked innebär att man har rätt att söka bygglov på den plats som förhandsbeskedet avser inom två år.

Ansöka om förhandsbesked

Handlingar som ska bifogas ansökan

  • Ritningar som visar våningsplan, fasad samt färgsättning av den tänkta byggnaden.
  • Karta över den tänkta tomtplatsen med huset inplacerat samt anslutning till allmän väg och vatten- och avloppslösning.

Bedömning

Det finns många aspekter att ta hänsyn till. Det nybyggda huset ska smälta väl in i den miljö och bebyggelse som redan finns. Det måste finnas möjlighet att ordna vatten och avlopp eftersom det sällan finns kommunalt vatten och avlopp på landsbygden. Fornminnen, avstånd till vägar, elledningar, allmänna anläggningar så som skjutbanor, idrottsanläggningarmed mera kan också påverka bedömningen.

Avstyckning

Om man vill stycka av fastigheten som huset ska byggas på så kan det göras efter det att förhandsbeskedet fått laga kraft. Ansökan om avstyckning, det vill säga fastighetsreglering, görs hos Lantmäteriet.