Anpassad grund- och gymnasieskola

Anpassade grundskolan (tidigare särskolan) ska ge elever med intellektuell funktionsnedsättning en utbildning som är anpassad efter varje elevs förutsättningar.

För att en elev ska få rätt till utbildning i anpassade grundskolan måste ett mottagande göras, ett mottagande som är ett resultat av fyra utredningar, se nedan.

Ämnen och ämnesområden

Utbildningen i anpassade grundskolan består av två inriktningar, ämnen och ämnesområden. De elever som bedöms inte kunna nå målen i ämnen blir mottagna i anpassade grundskolan i ämnesområden. Ämnena är samma som i den vanliga grundskolan och ämnesområdena är motorik, kommunikation, verklighetsuppfattning, vardagsaktivitet och estetisk verksamhet

I anpassade grundskolan får eleverna möjlighet att gå i mindre klasser, arbeta i en takt som är anpassad efter individens egna förutsättningar.

Mottagning i anpassade grundskolan

Elevens skolsvårigheter konstateras av vårdnadshavare och personal inom skolan och frågan om mottagande i anpassade grundskolan väcks. Efter samråd med vårdnadshavare sker psykologisk, pedagogisk, social och medicinsk utredning.

I utredningarna ska sammanfattningsvis konstateras att det föreligger en intellektuell funktionsnedsättning (eller förvärvad hjärnskada) och att eleven inte har förutsättningar att nå grundskolans/gymnasieskolans kunskapskrav.

Eleven erbjuds mottagande i anpassade grundskolan och vårdnadshavarna avgör om erbjudandet ska accepteras.

Beslut fattas om mottagande i anpassade grundskolan och om eleven ska läsa ämnen, ämnesområden eller en kombination av de båda.

Beslut fattas om mottagande i anpassade grundskolan och om eleven tillhör anpassade grundskolan eller träningsskolan. I Falköping fattas detta beslut av verksamhetschef på Specialpedagogiskt Centrum.

Efter anpassade grundskolan kan eleven söka till anpassade gymnasieskolan eller gymnasieskolans introduktionsprogram.