Sätta upp solceller

Falköpings kommun ser positivt på installation av solenergi-anläggningar. Solenergi är en förnybar energikälla som kan utnyttjas till att värma vatten eller producera el.

Vanligtvis placeras solceller på tak som är riktade i ett sydligt läge. Det är viktigt att de installeras på ett sätt som anpassas till byggnaden och områdets karaktär. Nedanstående riktlinjer gäller vid installation av en solenergianläggning inom Falköpings kommun.

En takinstallerad solenergianläggning är bygglovsbefriad förutsatt att

 • Anläggningen ej sticker utanför taket samt placeras längs med takets lutning utan att påverka byggnadens höjd nämnvärt.
 • Modulerna installeras så att det eftersträvas en symmetrisk sammanhängande enhet.
 • Byggnaden inte är av kulturminnesvärde, q-märkt eller ligger inom delar av Falköpings kommun som är klassade som kulturhistoriskt värdefulla områden.
 • Byggnaden inte ligger inom detaljplanerat område där det föreskrivs röda tak, om inte särskild friskrivelse kring solenergianläggningar finns i detaljplanen.

Om någon eller flera av ovanstående punkter inte uppfylls krävs bygglov.

Vid oklarheter kring bygglovsförfarandet hör av dig till bygglovsenheten. Har du frågor kring själva solenergianläggningen så är du välkommen att höra av dig till kommunens energi- och klimatrådgivare.

Exempelbilder på installationer

Vad gäller frågan om bygglov eller bygglovsbefrielse så är det framförallt det estetiska som bedöms. Utgångspunkten vid en installation av en solenergianläggning på taket är att denna ska harmonisera så mycket som möjligt med byggnaden. Ibland är takytorna enkla. Följande fyra bilder visar exempel på installationer som följer riktlinjerna.

Illustration av fyra hus med korrekt placerade solceller på taket.

Följande två exempel följer inte riktlinjerna. Panelerna är utspridda samt avviker från den rektangulära formen.

Illustration av två hus med solpaneler som är felplacerade på taket.

Ibland är taken försedda med skorsten, ventilationshuvar, takfönster eller en takkupa. Så länge det är enligt principen på följande två bilder så följer det riktlinjerna.

Illustration av två hus med skorsten och solpaneler på taket.

Ibland är takytorna mer komplicerade. Det kan vara valmade tak eller tak som går in i varandra. Det kan också vara enklare, exempelvis om anläggningen placeras på ett platt tak, osynligt från marken. Kontakta då bygglovsenheten för att få information om hur just det fallet ska bedömas. Det som också kan påverka hur väl anläggningen smälter in i taket är vilken typ och färg på konsolerna som används, om blåa eller svarta solceller sätts upp samt om anläggningen försänks i taket eller hänger en bit ovan tak-beklädnaden.

Handlingar som ska bifogas ansökan

 • Situationsplan i skala 1:500
 • Fasadritning i skala 1:100, solpaneler ska måttsättas i förhållande till tak/fasad
 • Redovisniong av utvändiga material och kulörer
 • Kontrollplan för enklare bygglov där startbesked ges i samband med bygglov
 • Kontrollansvarig, certifierad i de fall tekniskt samråd krävs
 • Foto av byggnad där panelerna ska installeras

Handlingar som kan komma att krävas för bygglov

  • Detaljritning
  • Konstruktionsritning