Hantering av borrvatten

Ska du borra för bergvärme? Här har vi samlat den information du behöver veta om hantering av borrvatten.

Bergvärme kallas även för energibrunnar och kommer från solenergi som lagrats djupt ner i marken, i botten av sjöar eller under din gräsmatta och som du kan använda för att värma ditt hus.

Vid borrning av bergvärme uppkommer borrvatten, vilket är en blandning av vatten och naturmaterial i form av krossat berg (borrkax). Vid borrning av energibrunnar måste det uppkomna borrvattnet hanteras på ett korrekt sätt, vilket du kan läsa mer om nedan.

Anmälan borrning av bergvärme

Borrning av bergvärme ska alltid anmälas till Miljösamverkan Östra Skaraborg, som handlägger och tar beslut i ärendet.

Miljösamverkan Östra Skaraborgs hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du anmälningsblankett samt mer detaljerad information om de krav som ställs kopplat till utförande och installation av energibrunnar.

Utöver de krav som ställs av Miljösamverkan Östra Skaraborg har Falköpings kommun tagit fram ytterligare åtgärder som måste uppfyllas vid borrning av energibrunnar.

Avstånd till kommunala VA-ledningar

Om det tilltänkta borrhålet kommer placeras mindre än 10 meter från kommunens vatten- och avloppsledningar, har VA-avdelningen i Falköpings kommun möjlighet att yttra sig om placeringen. Detta gäller de ledningar som är dragna fram till fastighetsgräns.

Du som fastighetsägare ansvarar för VA-ledningar från fastighetsgräns fram till huset. Hur ledningarna går inne på din tomt har VA-avdelningen inga uppgifter på, det är ditt ansvar som fastighetsägare att veta detta. Stadsbyggnadsavdelningen kan eventuellt ha sparade ritningar i sitt bygglovsarkiv som visar hur dina ledningar går inne på din tomt.

Kontakta Stadsbyggnadsavdelningen för att undersöka detta, ring 0515-88 50 00Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats. eller skicka e-post till stadsbyggnad@falkoping.se.

Infiltrera borrvatten på egen fastighet

Det uppkomna borrvattnet ska i första hand infiltreras på grönyta inom den egna fastighetsgränsen. I de fall detta är möjligt krävs ingen kontakt med Falköping kommun, VA-avdelningen. Undantag är om borrning sker inom Vattenskyddsområde, då gäller särskild kommunicering.

Infiltrera borrvatten på allmän platsmark

När borrning av bergvärme sker i tätbebyggt område och det inte finns möjlighet att infiltrera borrvattnet inom den egna fastighetsgränsen, ska VA-avdelningen alltid kontaktas.

Personal från VA-avdelningen kommer åka ut till platsen och titta på alternativa lösningar. I de fall kommunen har en grönyta utanför fastighetsgräns kan det bli aktuellt att infiltrerar borrvattnet på denna. Beslut fattas av personal från VA-avdelningen.

Hantering via dagvattennätet

I de fall det inte finns några andra alternativ kan VA-avdelningen ge tillstånd att släppa borrvattnet i kommunens dagvattennät. Vid denna typ av hantering krävs att borrvattnet passerar en container med syfte att sedimentera bort borrkax innan vattnet leds vidare till dagvattennätet.

Volymen på containern varierar från fall till fall och bestäms utifrån hur mycket borrvatten som uppkommer vid borrningen. Utgående vatten från containern ska vara fritt från synligt borrkax. I de fall detta inte kan uppfyllas behöver borrningen pausas pga. att flödet genom containern är för högt och sedimentering av borrkax otillräcklig. Rekommendationen är att vid borrning ha en tilltagen containervolym så att arbetet flyter på utan stopp.

Borrkax som släpps till dagvattennätet sedimenterar i ledningarna vid låga flöden, vilket på sikt kan orsaka problem i ledningsnätet. I de fall borrkax släpps till dagvattennätet kan en underhållsspolning av ledningarna behöva genomföras, vilken kommer debiteras fastighetsägaren/borrentrepenören.