Vattentjänstplan

Innan den 1 januari 2024 ska varje kommun anta en plan för den långsiktiga planeringen av allmänna vattentjänster. Falköpings kommun har tagit fram ett förslag till vattentjänstplan som sträcker sig cirka tolv år framåt.

På grund av en lagändring om allmänna vattentjänster ska alla kommuner i Sverige ta fram en vattentjänstplan under 2023. Vattentjänstplanen hjälper oss att planera hur Falköpings kommun ska hantera vattenförsörjning. Den gör också så att alla som berörs kan förstå och delta i processen.

Framtidens vattentjänster i Falköping

Vårt arbete med vattentjänstplanen innebär att vi delar in olika områden baserat på vilken typ av vatten- och avloppstjänster de behöver. Vi identifierar även vilka risker som kan uppstå vid kraftiga regn och föreslår åtgärder för att skydda vårt vatten- och avloppssystem. Vi planerar långsiktigt för att förbättra dessa system och undersöker om dessa planer kan ha en stor påverkan på miljön.

Vattentjänstplanen läggs till kommunens befintliga vatten- och avloppsplan och visar hur vi planerar att förse alla i kommunen med vatten- och avloppstjänster under en längre tid framöver.

Vattentjänstplanen är ett dokument som hjälper oss att bestämma vad vi ska fokusera på när det gäller att utveckla både nya och befintliga områden. Den hjälper oss också när vi planerar hur områden ska se ut i framtiden, bestämmer detaljer för specifika områden och avgör om det är lämpligt att bygga eller starta verksamheter på vissa platser.

Vattentjänstplanens identifierade områden

Nu ute på granskning

Den 1 januari 2023 trädde en ändring i kraft i lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. Den nya bestämmelsen kräver att varje kommun aktivt utformar och får sin vattentjänstplan godkänd av kommunfullmäktige. Planen måste innehålla kommunens strategi för att aktivt möta behoven av allmänna vattentjänster och bedöma vilka åtgärder som är nödvändiga för att de allmänna VA-anläggningarna effektivt ska kunna hantera ökad belastning vid skyfall.

Granskningsprocess

Det formella samrådet för vattentjänstplanen ägde rum mellan den 4 juli och den 31 augusti 2023. Efter samrådsperioden är förslaget nu öppet för granskning från och med den 24 november till den 22 december 2023. Under denna period erbjuds allmänheten möjlighet att aktivt lämna synpunkter på planförslaget. Dokumenten finns tillgängliga på kommunens webbplats och i pappersformat i Stadshusets reception.

För att lämna synpunkter på förslaget, skicka dina kommentarer skriftligen senast den 22 december 2023 till e-postadressen kommunstyrelsen@falkoping.se och ange Vattentjänstplan i ämnesraden. Synpunkter kan också skickas via post till Falköpings kommun, Kommunstyrelsen, 521 81 Falköping.

Om du skickar in synpunkter på vattentjänstplanen behöver vi hantera dina personuppgifter så som namn och adress. I rutan nedanför kan du läsa om hur dina personuppgifter behandlas av kommunstyrelsen för att de ska kunna fullgöra sina skyldigheter gentemot dig som registrerad.

Hantering av personuppgifter

  • Personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som samlas in är kommunstyrelsen.
  • Ändamålet med behandlingen av personuppgifter är insamling av synpunkter på förslag till vattentjänstplan för Falköpings kommun. Den lagliga grunden för behandlingen är rättslig förpliktelse. Personuppgifter som behandlas är: namn, adress, postnummer och postort.
  • Personer som kan komma att ta del av dina personuppgifter är medarbetare och förtroendevalda hos kommunstyrelsen. Om beslut överklagas kan berörd överinstans ta del av personuppgifterna. Eftersom kommunstyrelsen är en myndighet som lyder under offentlighetsprincipen kan nämnden komma att lämna ut information innehållande personuppgifter om det inte finns grund för sekretess.
  • Lagringstiden för personuppgifterna är för evigt.
  • Som registrerad har du rätt att från oss begära tillgång till rättelse eller radering av dina personuppgifter. Du har också rätt att begära begränsning av behandling som rör dina personuppgifter samt även möjlighet att invända mot behandlingen.
  • Som registrerad har du även rätt till dataportabilitet, dvs. att överföra personuppgifter från en personuppgiftsansvarig till en annan när det är tekniskt möjligt.
  • Du har rätt att lämna klagomål gällande byggnadsnämndens behandling av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY.
  • Frågor om personuppgiftsbehandling kan ställas till kommunens dataskyddsombud via e-post dso.falkoping@insatt.com
  • Frågor till kommunstyrelsen kan ställas via e-post kommunstyrelsen@falkoping.se