Reningsverk

I kommunen finns åtta reningsverk i drift, varav de tre största finns i Falköping, Stenstorp och Floby. Till dessa verk finns också ett antal pumpstationer anslutna.

 • Avloppsvatten från Slutarp, Kinnarp, Gudhem, Torbjörntorp, Kättilstorp och Vartofta pumpas till Hulesjöns reningsverk.
 • Avloppsvatten från Dala pumpas till Stenstorps reningsverk.
 • Övriga reningsverk finns i Valtorp, Broddetorp, Odensberg, Kättilstorp och Åsarp.

Hulesjöns reningsverk

Reningsverket har möjlighet att rena avloppsvatten för upp till 50 000 personer. I medeltal behandlas cirka 7 000 kubikmeter avloppsvatten varje dygn. Vid detta flöde tar det drygt ett dygn för vattnet att passera reningsverket. Reningen sker i tre olika steg:

 • Mekanisk rening där fasta partiklar avskiljs - till exempel papper, fekalier och sand.
 • Därefter leds vattnet vidare till biologisk behandling. Här avskiljs organiska material (BOD) och kväve med hjälpa av mikroorganismer.
 • Sista steget är kemisk rening där fosfor avskiljs med hjälp av fällningskemikalier.

Utsläppsvillkor

Det samlade utsläppet från Hulesjöns reningsverk får som medelvärde per år inte överstiga:

 • 10 mg BOD7 per liter
 • 0,25 mg totalfosfor per liter

Det finns även riktvärden för halterna av fosfor och kväve som anger nivåer där åtgärder måste vidtas för att sänka utsläppen:

 • Totalfosfor får vara högst 0,2 mg per liter per kvartal
 • Totalkväve får vara högst 15 mg per liter per kalenderår
 • Ammoniumkväve får vara högst 5 mg per liter som medelvärde under juni till oktober

Så här renas vattnet

 1. Inkommande avloppsvatten: Första steget i reningen av avloppsvatten sker i mekaniska steget. Här avskiljs fasta partiklar som spolas ned. Fasta partiklar kan vara allt ifrån toapapper, trosskydd, bindor med mera. Dessutom avskiljs sand via två sandfång för att sedan tvättas i en sandtvätt och transporteras till ett upplag.
 2. Försedimentering: Vid försedimenteringen sjunker slam till botten för att sedan skrapas ihop till en slamgrop för vidare behandling.
 3. Biologiska reningssteget: I de biologiska bassängerna renas vattnet med hjälp av mikroorganismer och bakterier i syresatta samt syrefria zoner. Här sker en kvävereducering med cirka 70 procent.
 4. SBR-anläggningen (Satsvis Biologisk Rening): SBR-anläggningen hjälper till att öka avskiljningen ytterligare av kväve och kvarvarande organiskt material, så som fosfor och partiklar. SBR:en avskiljer dessutom organiskt material (BOD), fosfor och partiklar.
 5. Slutsedimentering: Här är slutfasen av reningsprocessen och en eventuell tillsats av kemikalier gör att det sista av fosforn avskiljs genom att sjunka till botten som slam. Slammet skrapas sedan samman med hjälp av en bottenskrapa för vidare behandling i reningsverket.
 6. Färdigbehandlat vatten: Det färdigbehandlade och nu rena vattnet avleds sedan till Lidan via Hulesjön och Bragnumsån.

Stenstorps reningsverk

Stenstorps reningsverket är dimensionerat för 2 400 personer. Sedan 2007 har i stort sett bara kommunalt avloppsvatten behandlats i reningsverket, efter flera tyngre industrier på orten upphört med sin verksamhet. Reningsverket har överkapacitet, det innebär att det kan ta emot mycket mer avloppsvatten än vad som renas i dag.

Stenstorps reningsverk behandlar avloppsvatten från Stenstorps tätort samt från Borgunda och Dala. Det renade avloppsvattnet avleds till Pösan.

Till reningsverket hör också ett par dammar för avskiljning av kväve.

Utsläppsvillkor

Det samlade utsläppet från Stenstorps reningsverk får som riktvärde inte överstiga:

 • 10 mg organiskt material (BOD7) per liter per kvartal
 • 0,3 mg totalforsfor per liter per kvartal

Ett gränsvärde får aldrig överskridas. Om riktvärdena överskrids ska åtgärder vidtas. Det finns även ett gränsvärde på 0,3 mg totalfosfor per liter/år, som inte får överstigas.

Flobys reningsverk

Flobys reningsverk är dimensionerat för 2 400 personer och är en aktivslamanläggning som är designad för att reducera organiskt material och fosfor. Anläggningen är ett trestegsreningsverk med mekanisk, biologisk och kemisk rening. 

Flobys reningsverk behandlar avloppsvatten från Floby tätort samt fastigheter i närliggande anslutning. Det renade avloppsvattnet avleds till Grisslebäcken.

Utsläppsvillkor

Det samlade utsläppet från Flobys reningsverk får som riktvärde inte överstiga:

 • 10 mg organiskt material (BOD7) per liter per halvår
 • 0,3 mg totalforsfor per liter per halvår

Ett gränsvärde får aldrig överskridas. Om riktvärderna överskrids ska åtgärder vidtas. Det finns även ett gränsvärde på 0,4 mg totalfosfor per liter/år, som inte får överstigas.

Studiebesök

VA-avdelningen tar gärna emot studiebesök på kommunens reningsverk!

Säkerheten för besökare och anställda är viktig och därför gäller följande regler vid studiebesök av elever:

 • Samlas vid grinden och vänta på er guide
 • Följ guiden vid besöket och håll ihop gruppen
 • Vid olycka ring 112

Kontakt för studiebesök

Ulrik Setterberg
0515-88 50 67

Va-kundtjänst

0515-88 52 70