Vattenskyddsområden

Rent vatten är vår viktigaste naturtillgång. Ett vattenskyddsområde är ett geografiskt avgränsat område som behöver skyddas för att bevara en god vattenkvalitet i vattentäkten, både på lång och kort sikt.

Skylt vid vattenskyddsområdet Berghallen

Dricksvattnet som levereras till dig i Falköping kommer ursprungligen från Vättern. Tillgången på vatten är god, men har du tänkt på vad som händer med ditt dricksvattnet om vattenkvaliteten i Vättern skulle påverkas av exempelvis ett utsläpp? Eller vad händer om vattenverket i Borgunda skulle få problem att leverera vatten till kommunen?

Vid en krissituation finns det grundvattentäkter som ska ge dig vatten i kranen. För att detta ska vara genomförbart behöver grundvattentäkterna skyddas mot nutida och framtida risker, bland annat genom att att införa vattenskyddsområden.

Olycka, läckage, spill eller liknande händelse som kan förorena grund- eller ytvatten måste du anmäla till räddningstjänsten (112) och Miljösamverkan Östra Skaraborg Länk till annan webbplats..

Vad är ett vattenskyddsområde?

Ett vattenskyddsområde är ett geografiskt avgränsat område som behöver skyddas för att bevara en god vattenkvalitet i vattentäkten, både på lång och kort sikt. För att minska risken för att dricksvattentäkten blir förorenad finns framtagna vattenskyddsföreskrifter som reglerar till exempel markanvändning, hantering av bekämpningsmedel, petroleumprodukter och tvätt av fordon. Inom vattenskyddsområdet är vissa aktiviteter förbjudna och vissa kan kräva anmälan eller tillstånd till Miljösamverkan Östra Skaraborg.

Vattenskyddsföreskrifter för ett enskilt vattenskyddsområde finns att läsa på hemsidan.

Vad innebär det att bo i ett vattenskyddsområde?

Vattenskyddsområden är inget nytt utan något som kommunen har jobbat med i många år. För dig som bor inom ett sånt område gäller särskilda bestämmelser. Det handlar om att du måste vara försiktig med allt som kan läcka ut i naturen och förorena grundvattnet som finns i marken. Det finns föreskrifter som reglerar till exempel markanvändning, hantering av bekämpningsmedel, petroleumprodukter och tvätt av fordon.

Vissa saker måste du ha tillstånd till från Miljösamverkan Östra Skaraborg. Andra saker får du inte göra alls.

Vattenskyddsområden och vattenskyddsföreskrifter i Falköpings kommun

Skyddszoner inom vattenskyddsområdet

Vattenskyddsområdena delas in i olika zoner för att det ska finnas tid att åtgärda en förorening innan den når vattentäkten. Om en olycka sker måste vi sätta in åtgärder.

Inom ett vattenskyddsområde finns en vattentäktszon samt en primär- och sekundär skyddszon. Kraven på boende och verksamheter i området kan variera beroende på vilken zon de är lokaliserade i.

Vattentäktszonen är området runt uttagsbrunnen. All annan verksamhet än vattenverksamhet är förbjuden.

Primär skyddszon gränsar till vattentäktzon och sekundär skyddszon. Om en olycka sker i den primära skyddszonen behöver åtgärder sättas in omgående. Hur åtgärd genomförs är beroende på vad det är som inträffat. I händelse av olycka är det viktigt att åtgärder vidtas innan föroreningen når vattentäkten.

Sekundär skyddszon utgörs av ytterkanten av vatteskyddsområdet och sträcker sig fram till ytterkanten av den primära skyddszonen. Syftet med zonen är att bibehålla en hög grundvattenkvalitet eller, i bästa fall, åstadkomma en förbättrad kvalitet.

Exempelkarta zoner

Kartan visar vattentäcktszon, primär skyddszon och sekundär skyddszon.

Vad säger lagen?

Alla som bor och verkar inom ett vattenskyddsområde berörs av de bestämmelser som är fastslagna. Vattenskyddsföreskrifterna är i första hand ett förtydligande av Miljöbalkens allmänna hänsynsregler (Miljöbalken kapitel 2). Med stöd av Miljöbalkens 7 kapitel kan större krav på försiktighet ställas jämfört med de krav som ställs i de allmänna hänsynsreglerna.

Den som med uppsåt eller oaktsamhet orsakar en skada, risk för skada eller annan olägenhet i vattenskyddsområdet kan dömmas till böter eller fängelse i högst två år enligt 29 kapitlet 2§ Miljöbalken. Ansvaret för att skaffa sig nödvändig kunskap och tillräckliga skyddsåtgärder för att motverka skada inom vattenskyddsområdet ligger på dig som verksamhetsutövare.