Dricksvatten

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och en förutsättning för allt liv. Falköpings kommun ingår i Kommunalförbundet Skaraborgsvatten som även sköter vattenförsörjningen till Skövde och Skara kommuner.

Vattnet kommer från Vättern och levereras till Falköping, Stenstorp, Broddetorp, Gudhem, Valtorp, Torbjörntorp, Slutarp, Kinnarp, Kättilstorp, Vartofta, Odensberg, Floby och Åsarp.

Miljösamverkan Östra Skaraborg kontrollerar att dricksvattnet uppfyller krav i livsmedelslagstiftningen. Det innebär bland annat att prover ska tas på vattnet regelbundet och redovisas till Miljösamverkan.

Dricksvattnets kvalitet

Dricksvatten är enligt livsmedelslagstiftningen klassat som livsmedel. För att säkerställa att vattenkvaliteten är godkänd finns det kvalitetskriterier från Livsmedelsverket som måste uppfyllas. VA-avdelningen ansvarar för att dessa kriterier är godkänd och tar regelbundna provtagningar från utvalda punkter på dricksvatten-nätet.

Läs mer om kvalitetskrav på Livsmedelsverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Provresultat

Mikrobiologiska parametrar

Parameter

Gränsvärde

Medelvärde 2023

Medelvärde Kvartal 1 2024

Odlingsbara 
mikroorganismer 22°C Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Enhet: cfu/ml

Ingen onormal förändring

19

1,8

Långsamväxande 
bakterier Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Enhet: cfu/ml

Ingen onormal

förändring

129

16,5

Koliforma bakterier 35°C Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Enhet: cfu/100 ml

Påvisad

<1

<1

Escherichia coli (E-coli) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Enhet: cfu/100 ml

Påvisad

<1

<1

Presumtiva Clostridium Perfringens Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Enhet: cfu/100 ml

Påvisad

<1

<1

Intestinala enterokocker Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Påvisad

<1

<1

 

Kemiska och fysikaliska parametrar

Parameter

Gränsvärde

Medelvärde 2023

Medelvärde

kvartal 1 2024

Lukt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tydlig

Ingen

Ingen

Turbiditet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Enhet: FNU

1,5

0,2

0,3

Färg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Enhet: mg Pt/l

30

7

6

pH Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

≥6,5 - ≤9,5

8,1

8,1

Konduktivtet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Enhet: mS/m

2 500

17

18

Ammonium Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Enhet: mg/l

0,50

0,03

0,03

Nitrit Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Enhet: mg/l

0,50

0,03

0,03

Järn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Enhet: mg/l

0,200

0,034

0,035

Mangan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Enhet: mg/l

0,050

0,003

0,001

Utvidgad undersökning

Utvidgad undersökning av dricksvattenkvaliteten innebär att fler mikrobiologiska och kemiska tester undersöks jämfört med en normal kontroll. Vad som undersöks finns reglerat i Livsmedelsverkets föreskrifter, SLVFS 2001:30 och några exempel är nedbrytningsprodukter av klorföreningar som går att härleda till dricksvattenproduktionen, föroreningar från miljön som t.ex. PAH samt sådant som ger mer konkreta hälsoeffekter t.ex. flourid som kan ge fläckar på tandemaljen eller nitrat och nitrit som vid för högt intag kan orsaka en sämre syreupptagningsförmåga i blodet. Utvidgad undersökning genomförs tre gånger per år, nedan visas senaste analysrapporten,

Lukt och smak

Beror oftast på att vattnet har varit stillastående, det kan till exempel vara under en natt eller i ett sommarhus. Se till att spola ur samtliga kranar ordentligt, skulle det inte försvinna vid urspolning bör du kontakta VA kundtjänst.

Mjukt eller hårt vatten

Vattnet i Falköpings kommun kommer från Vättern och är mjukt, 3,5°dH (tyska hårdhetsgrader).

Det som avgör vattnets hårdhet är hur mycket mineraler vattnet innehåller, främst kalcium- och magnesiumjoner. Hårt vatten innehåller en högre halt medan mjukt vatten innehåller en lägre halt. I Sverige benämner vi vattenhårdheten i tyska hårdhetsgrader °dH (grad deutscher Härte). 1°dH motsvarar 10 milligram kalciumoxid per liter vatten.

 • Mjukt vatten 0–6 °dH
 • Medelhårt vatten 7–13 °dH
 • Hårt vatten 14–20 °dH

Mjukare vatten är bättre för miljön och har dessa fördelar

 • Du behöver inte avhärdare i diskmaskiner.
 • Du kan använda mindre tvätt- och diskmedel då hårt vatten kräver dubbelt så mycket tvättmedel för att tvätten ska bli ren.
 • Tvätt- och diskmaskiner håller längre.
 • Kläder får längre livstid eftersom det fastnar mindre kalk när tvätten torkar.
 • Varmvattenberedare kalkar inte igen lika snabbt.
 • Reningsprocessen på reningsverket blir effektivare.

pH-värde

Vattnet i Falköpings kommun har ett pH-värde mellan 8,3 och 8,6.

pH mäter surheten på vattnet genom balansen mellan vätejoner och hydroxidjoner. Dricksvatten ska ha ett pH-värde mellan 7,0 till 9,0. Vatten med ett lägre pH-värde (under 7,0) är surt samt aggressivt och kan ge frätskador på rör- och vattensystem. Detta kan leda till frätskador och att metaller, till exempel koppar fälls ut och färgar vattnet grönt. Frätskador kan även leda till att rören fräts sönder och ger vattenskador som måste repareras. Utfällda metaller kan göra att vattnet blir ohälsosamt att dricka och bruka. Vid vatten med ett högre pH-värde (över 10,5) finns det risker för skador på slemhinnor och ögon.

Missfärgat vatten

Gråvitt vatten

Efter ett ledningsarbete kan det bli luft i ledningarna. Detta märker du vanligtvis genom att det ”fräser” ur kranarna och att vattnet innehåller små luftbubblor när det tappas upp. Vattnet blir oftast gråvitt, grumligt eller mjölkigt. Luftbubblorna är helt ofarliga och försvinner efter någon minut.

Grönt vatten

Om kallvatten är grönt bero det oftast på att vattnet har ett för lågt pH-värde. Har du däremot grönt varmvatten beror detta troligtvis på att värmeväxlaren i din fjärrvärmecentral läcker. Den gröna färgen kommer från färgämnet pyranin och är godkänt av Livsmedelsverket. Pyranin är ofarligt men grönt vatten är inte lämpligt att varken dricka eller använda till matlagning. Normalt finns det ingen risk att till exempel tvätt eller hud färgas men i sällsynta fall kan håret påverkas i samband med permanentning eller färgning.

Om du har grönt vatten och läckage i värmeväxlaren bör du kontakta antingen en VVS-firma eller ditt fjärrvärmeverk för hjälp.

Gul- eller brunaktigt vatten

Det är vanligt att vattnet får en gul- eller brunaktig färg efter ett ledningsarbete och beror på att avlagringar har lossnat från rören. Det missfärgade vattnet är vanligtvis inte något som påverkar hälsan men det kan innehålla förhöjda halter av partiklar, järn, mangan och i sällsynta fall bakterier.

Spola ur ledningarna ordentligt

Genom att spola kraftigt i kranar och stor spolning i toaletter. Spola tills vattnet blir klart, skulle det inte klarna inom 5-10 minuter kontaktar du VA-kundtjänst.

Du bör inte dricka missfärgat vatten

Då kan dricksvattenkvaliten inte garanteras. Om dricksvattnet är otjänligt beror det med största sannolikhet på förhöjda bakteriehalter. Därför rekommenderar vi att du kokar vattnet häftigt i några minuter för att sedan låta det svalna innan det används till dricksvatten. Då dör eventuella bakterier.

Missfärgat vatten går att använda till matlagning

Så länge vattnet kokas upp och bubblar kraftigt går det bra att använda till matlagning, till exempel potatis, ris och pasta.

Vattnet kan missfärga tvätt

Undvik att tvätta vit- och ljus tvätt om vattnet är missfärgat.

Information in other languages

Riktlinjer för återströmningsskydd

Vad är återströmning?

Återströmning innebär att vatten strömmar från en kunds VA-installation tillbaka till det allmänna dricksvattennätet. Risken för återströmning likt ovan till den allmänna anläggningen är ett fenomen som uppstår till följd av övertryck inne på en fastighet, eller genom undertryck ute i de allmänna vattenledningarna.

Återströmningskydd

Återströmningsskydd är en anordning som används för att undvika att förorenat vatten eller andra skadliga vätskor går tillbaka i dricksvattensystemet. I värsta fall, när återströmningsskydd inte finns installerat, kan det förorenade vattnet sprida sig och smitta andra abonnenter i området. Det finns exempel på fall med återströmning där tusentals människor blivit sjuka.

Alla fastighetsägare som använder den allmänna VA-anläggningen berörs av bestämmelserna i ABVA (Allmänna Bestämmelser för brukande av den allmänna Vatten- och Avloppsanläggningen).

Ur kommunens ABVA 2009 punkt 7:

”Fastighetsägare som brukar den allmänna va-anläggningen ska förse inkommande dricksvattenledning med återströmningsskydd, om fara för återströmning föreligger. Det åligger fastighetsägaren att tillse att återströmningsskyddet är av rätt funktionstyp enligt standardföreskriften SS-EN 1717 (Vattenförsörjning – Skydd mot förorening av dricksvatten – Allmänna krav på skyddsdon för att förhindra förorening genom återströmning) samt att bekosta och svara för att tillhörande riskanalys genomförs i enlighet med standarden.”

Klassificering av vätskor och val av återströmningsskydd

I tabellen från SS-EN 1717 blir det enkelt att kategorisera den aktuella vätskan. När väl kategoriseringen av vätskan är genomförd är det möjligt att enligt SS-EN 1717 välja rätt skyddsmodul mot återströmning.

Klassificering av vätskor i kategori 1 till 5 enligt SS-EN 1717

Kategori

Vätska

Exempel på vätska i kategorin

1

Vatten avsett för konsumtion och som kommer direkt från ett ledningssystem för dricksvatten.

Dricksvatten

2

Vätska som inte medför hälsorisk. Vätskan kännetecknas av att vara lämpad för konsumtion, men kan ha ungergått förändring i smak, färg, lukt- eller temperatur (kyld eller värmd).

Te, kaffe, saft

3

Vätska som medför viss hälsorisk genom närvaro av ett eller flera skadliga ämnen.

Vatten i system för sprinkler, radioatorvatten

4

Vätska som medför hälsorisk genom närvaro av ett eller flera giftiga eller mycket giftiga ämnen, eller ett eller flera radioaktiva, mutagena eller cancerogena ämnen.

Vatten som innehåller frostskyddsmedel, ytaktiva ämnen, kylmedier, radioaktiva ämnen

5

Vätska som medför hälsorisk genom närvaro av mikroorganismer.

Avloppsvatten, dricksvatten till djur

Om man i till exempel en gård med djurhållning fyller på olika kärl med dricksvatten för djuren, då bör anslutningen för påfyllnad utföras med skyddsmodul mot återströmning som uppfyller kategori 5 (skyddsmodul AA, AB eller AD). När djuren dricker ur kärlet överförs mikroorganismer som kan vara hälsofarliga. Därmed blir den vätska som finns i kärlet klassad som kategori 5, och valet av skyddsmodul mot återströmning blir i praktiken luftgap.

När det gäller just hälsofarliga mikroorganismer är det viktigt att tänka på att ingen typ av ventil kan skydda mot att till exempel bakterier vandrar tillbaka in i ledningsnätet för dricksvatten. Av den anledningen är det luftgap som måste finnas för att förhindra överföring av smitta.

En skyddsmodul typ AA beskrivs på detta vis i Svenskt Vattens publikation Vägledning vid tillämpning av SS-EN 1717:

"Denna typ är det ”äkta” luftgapet, ett synligt vertikalt minst avstånd mellan utloppet för dricksvatten och högsta tänkbara vätskeyta i ett under utloppspipen beläget kärl. Vid bräddning kan vätska rinna fritt över kärlets kanter. Vid luftgap typ AA är alltså luftgapets höjd avståndet mellan tilloppsrörets mynning och vätskeytans nivå vid bräddning när tillflödet är maximalt. Luftgapets höjd ska vara minst 2 x diametern på utloppsröret, dock minst 20 mm. Det förutsätts att såväl utloppspipen som kärlet är stadigt fixerade så att luftgapets höjd inte kan minskas."

Är du osäker på om rätt återströmningsskydd är installerat, kontakta en VVS-montör för kontroll och rådgivning, eller ring VA-avdelningen på Falköpings kommun.

Principskiss på återströmningsskydd med brutet vatten

En principskiss på ett återströmningsskydd med brutet vatten/luftgap.

Konsekvenser om en fastighetsägare inte uppfyller kraven

Lagen om allmänna vattentjänster trädde i kraft den 1 januari 2007. I lagen tas frågan om återströmning upp i 18 §: ”Huvudmannen är inte skyldig att låta en fastighet kopplas eller vara kopplad till VA-anläggningen om fastighetens va-installation har väsentliga brister.”

Begreppet ”väsentliga brister” innefattar bland annat avsaknad av återströmningsskydd där så erfordras. Om detta kan du läsa i propositionen till lagen.

Falköpings kommun i egenskap av huvudman för vatten- och avlopp, har enligt 41 § i Lagen om allmänna vattentjänster: ”Rätt till det tillträde på en fastighet som behövs för att undersöka en VA-installation och dess användning.”

Tips från VA-avdelningen

En ko dricker ungefär 100 liter perdygn. Det medför att de flesta lantbruk har behov av en stor kapacitet av vatten under kort tid av dygnet, främst morgon och kväll när de mjölkar. Det kan innebära för övriga abonnenter som delar samma ledningsnät att trycket blir dåligt under vissa tider på dygnet. Därför rekommenderar vi att lantbruk som använder kommunalt vatten, och därmed installerar återströmningsskydd kategori 5, samtidigt passar på att dimensionerar återströmningsskyddet ändamålsenligt för att slippa tryckfall till övriga abonnenter.

Exempel: Installerar en lantbrukare ett återströmningsskydd med en 1000 liters tank så finns där en buffert med vatten som hen kan nyttja utan att påverka trycket på ledningsnätet för övriga abonnenter.

Exempel på tillverkare av Återströmningsskydd, vätskekategori 5

 • Armatec
 • Ibeco
 • Zickert systems
 • Radonett
 • Norvatek

Detta gäller vid kokningsrekommendation

Kokningsrekommendation är en säkerhetsåtgärd som utfärdas när VA-avdelningen inte kan garantera dricksvattenkvaliteten och om det finns misstanke att kranvattnet kan innehålla bakterier, virus eller parasiter som kan göra dig sjuk.

Detta ska du göra vid kokningsrekommendation

 • Koka allt vatten som ska drickas eller användas i matlagning där vattnet inte kommer upp i koktemperatur
 • Koka upp vattnet i en kastrull (ej i vattenkokare) tills det bubblar kraftigt - bakterier, virus och parasiter dör när vattnet kokas
 • Häll upp det kokta dricksvattnet i väl rengjord kanna, flaska eller annan behållare och låt det svalna. Låt det stå i rumstemperatur eller svalare - gärna i kylskåpet.

Kokat dricksvatten kan bland annat användas till att

 • Blanda saft eller andra drycker med vatten
 • Brygga kaffe, eftersom kaffebryggaren inte värmer dricksvattnet tills det kokar
 • Göra is
 • Skölja frukt och grönsaker som inte kokas
 • Tandborstning

Okokat dricksvatten kan bland annat användas till att

 • Tillaga mat som ska kokas i vatten, till exempel potatis, ris och pasta
 • Tvätta händer och ansikte
 • Duscha, men se till att små barn inte sväljer vatten, undvik att bada
 • Diska i diskmaskin på högsta temperatur, använd torkprogrammet efter
 • Diska för hand, låt disken torka innan den används
 • Tvätta kläder
 • Städa och rengöra ytor
 • Vattna blommor
 • Spola toaletten

Observera

Barn ska inte leka i vattenspridare, barnbassänger eller liknande när kokningsrekommendationer har utfärdas.

Information in other languages

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Arabiska - boiling recomendation.pdf Pdf, 785.7 kB. 785.7 kB 2021-10-12 08.35
Engelska - Boiling recommendation.pdf Pdf, 602.8 kB. 602.8 kB 2021-10-12 08.35
Somaliska - Talooyin karkarin biyeed.pdf Pdf, 598.7 kB. 598.7 kB 2021-10-12 08.35
Tigrinja - boiling recomendation.pdf Pdf, 693.2 kB. 693.2 kB 2021-10-12 08.35

Vattenmätare

Genom din vattenmätare mäts allt vatten och används som ett underlag för debitering av VA-tjänster.

Kommunen äger, tillhandahåller och installerar vattenmätaren, däremot har fastighetsägaren också ett ansvar.

Fastighetsägarens ansvar

Som fastighetsägare är du skyldig till att upprätta en plats för mätaren och ge oss på VA-avdelningen tillträde till den vid behov, till exempel vid mätarbyte. Det är sedan fastighetsägarens ansvar att vårda vattenmätaren vilket innebär att bland annat skydda den mot frost, påverkan mot återströmning av varmvatten eller annan skadlig värmepåverkan och att mätarplatsen är i gott skick för att genomföra ett mätarbytet.

Om vattenmätaren inte sköts kan du som fastighetsägare bli ersättningsskyldig för att åtgärda eller byta mätaren.

Så fungerar vattenmätaren

Vattenmätaren mäter mängden kallvatten som passerar mätaren via den inkommande vattenledningen i fastigheten. Vattenförbrukningen mäts i kubikmeter, m3. Just nu har vi 2 olika typer av vattenmätare i Falköpings kommun, en vingsmätare och en digital mätare.

Vinghjulsmätare

Sifferverket i mätartavlan visar antalet använda kubikmeter. De röda små visarna, från vänster till höger visar: 1 liter/varv, 10 liter/varv, 100 liter/varv och 1000 liter/varv.

Den svarta snurran på mätartavlan snurrar när vatten används någonstans i fastigheten och ska i regel stå helt stilla när inget vatten används. Skulle den konstant röra sig trots att allt vatten är avstängt så kan du ha ett läckage i fastigheten.

Digital mätare

Den digitala vattenmätaren visar förbrukningen i form av siffror på displayen. Stora siffror representerar antal kubikmeter och mindre siffror i hörnet visar liter. På mätarens display visas också infokoder/larm så som till exempel Leak = läckage och Burst = stort uttag av vatten under en kort tid.

Avläsning

Avläsning sker en gång per år, under våren och är ett underlag för att vi ska debitera dig som kund så korrekt som möjligt. Det är även viktigt att läsa av mätaren vid ägarbyte så att rätt person debiteras rätt kostnad.

Avläsning vinghjulsmätare

När det är dags för avläsning skickas ett avläsningskort ut till samtliga kunder som har en vingsmätare. Avläsningskortet ska fylls i och returneras portofritt eller registreras hos Idata. Det står utförligt på kortet vilka alternativ man har för att lämna sin avläsning.

Avläsning digital mätare

Vår tekniker åker och samlar in alla avläsningar via en sändare. Vi läser endast av mätare en gång per år och du som fastighetsägare har fortfarande ansvar att regelbundet läsa och jämföra värdet på mätaren med den senaste fakturan.

Efter avläsning

Alla avläsningar oavsett mätare kontrolleras och registreras i vårt faktureringsprogram. Vid avvikande värden kan man komma att kontaktas av oss för kontrolläsning. Detta är för din egen skull då avvikande avläsningar kan t.ex. tyda på läckage.

Mätarbyte

För att säkerställa att vattenmätare fungerar som den ska byter vi ut den ungefär vart tionde år. När det är dags att byta din vattenmätare får du ett brev från oss cirka 2 veckor innan. I brevet finns all information om mätarbytet och förslag på en tid.

Mätarbyte är kostnadsfritt.

Innan mätarbytet

Vattenmätaren ska sitta i en konsol och ha avstängningsventiler före och efter mätaren. Det är viktigt att du kontrollerar att ventilerna fungerar innan mätarbytet. Om dina ventilerna inte fungerar kontaktar du en VVS-firma som kan hjälpa dig att åtgärda dem, kostnaden står du som fastighetsägare för. Om du inte kan få hjälp att åtgärda anläggningen innan den bokade tiden så kontaktar du oss och bokar om din tid.

Under mätarbytet

Vår tekniker kommer att besöka dig på bokad tid, tänk på att någon vuxen ska vara hemma vid den bokade tiden. Vår tekniker kommer alltid i en Falköpings kommun-bil och presenterar sig vid besöket. Mätarplatsen kontrolleras om den är godkänd och om bytet går att genomföra. Om mätarplatsen inte är godkänd kommer vår tekniker inte att genomföra mätarbytet annars tar själva mätarbytet 15-20 minuter.

Efter mätarbytet

När vår tekniker har bytt mätaren noteras datum och mätarställningen för att sedan registreras i vårt faktueringsprogram.

Mätarställningen på den nedtagna mätaren jämförs med den volym vi fakturerat dig på de preliminära fakturorna och korrigering sker till nästkommande faktura. Har du förbrukat mer vatten än vad vi fakturerat för kommer du att få betala. Har du förbrukat mindre vatten än vad vi fakturerat för kommer du att få tillbaka pengar.

Är det fel på vattenmätaren?

Skulle du misstänka att mätaren inte fungerar och det inte gäller något av dem nedanstående punkterna ska du kontakta VA kundtjänst.

Kondens och imma

På grund av temperaturskillnader kan det bildas kondens och imma. Vattenmätaren innehåller alltid kallt vatten och när det är varmt ute eller varmt i utrymmet där mätaren är placerad bildas små vattendroppar på eller i mätaren. Detta är normalt och försvinner av sig självt efter ett tag.

Bubbla under glaset

Ibland kan det bildas en luftbubbla under mätartavlans glas. Det är helt normalt och inget farligt, en vattenmätare är alltid fylld med vatten och är den helt full så syns inte vattnet. Om mätaren inte är helt full med vatten så kan man se en luftbubbla som försvinner av sig själv efter ett tag.

Behöver du flytta på din vattenmätare?

Om mätaren sitter dumt till eller om den behövs flyttas på vid om- eller tillbyggnad ska du kontakta oss på VA kundtjänst. Det är endast är våra tekniker som får montera ner och sätta upp vattenmätaren.

Plombering

Vattenmätaren ska vara plomberad för att säkerställa att den inte manipulerats. Om du måste bryta plomberingen eller om din vattenmätare saknar plombering ska du kontakta VA kundtjänst så vi kan komma och plombera den.