Dricksvatten

Dricksvattnet är ett av våra vanligaste livsmedel som vi konsumerar i stor mängd. Det är bra för miljön, hälsan och plånboken.

Anslutning till kommunalt dricksvatten

För fastigheter med enskilt dricksvatten finns det finns möjlighet att ansluta sig till kommunalt dricksvatten.

Dricksvattnets kvalitet

Ser eller smakar vattnet konstigt? Eller är du bara intresserad av vilken vattenkvalitet vi har i Falköpings kommun? Här får du svar på de vanligaste frågorna kring dricksvattnet.

Provtagning

För att säkerställa att vattenkvaliteten är godkänd finns det kvalitetskriterier från Livsmedelsverket som måste uppfyllas. Vi på VA-avdelningen ansvarar för att dessa kriterier är godkänd genom att ta regelbundna provtagningar från utvalda punkter på dricksvatten-nätet.

Hårt eller mjukt vatten?

Vattnet i Falköpings kommun kommer från Vättern och är mjukt, 3,5°dH (tyska hårdhetsgrader).

Det som avgör vattnets hårdhet är hur mycket mineraler vattnet innehåller, främst kalcium- och magnesiumjoner. Hårt vatten innehåller en högre halt medan mjukt vatten innehåller en lägre halt. I Sverige benämner vi vattenhårdheten i tyska hårdhetsgrader °dH (grad deutscher Härte). 1°dH motsvarar 10 milligram kalciumoxid per liter vatten.

Mjukare vatten är bättre för miljön och har dessa fördelar:

  • Du behöver inte avhärdare i diskmaskiner.
  • Du kan använda mindre tvätt- och diskmedel.
  • Tvätt- och diskmaskiner håller längre.
  • Kläder får längre livstid eftersom det fastnar mindre kalk när tvätten torkar.
  • Varmvattenberedare kalkar inte igen lika snabbt.
  • Reningsprocessen på reningsverket blir effektivare.

pH-värde

Vattnet i Falköpings kommun har ett pH-värde på 8,1.

pH mäter surheten på vattnet genom balansen mellan vätejoner och hydroxidjoner. Dricksvatten ska ha ett pH-värde mellan 7,0 till 9,0. Vatten med ett lägre pH-värde (under 7,0) är surt samt aggressivt och kan ge frätskador på rör- och vattensystem. Detta kan leda till frätskador och att metaller, till exempel koppar fälls ut och färgar vattnet grönt. Frätskador kan även leda till att rören fräts sönder och ger vattenskador som måste repareras. Utfällda metaller kan göra att vattnet blir ohälsosamt att dricka och bruka. Vid vatten med ett högre pH-värde (över 10,5) finns det risker för skador på slemhinnor och ögon.

Brunt vatten

Det är vanligt att vattnet får en gul- eller brunaktig färg efter ett ledningsarbete. Det beror på att avlagringar har lossnat från rören. Det missfärgade vattnet är vanligtvis inte något som påverkar hälsan men det kan innehålla förhöjda halter av partiklar, järn, mangan och i sällsynta fall bakterier.

Spola ur ledningarna ordentligt

Det gör du genom att spola kraftigt i kranar och stor spolning i toaletter. Spola tills vattnet blir klart Om det inte klarnar inom 5-10 minuter kontaktar du VA kundtjänst.

Du bör inte dricka missfärgat vatten

Detta eftersom dricksvattenkvaliteten inte kan garanteras. Om dricksvattnet är otjänligt beror det med största sannolikhet på förhöjda bakteriehalter. Därför rekommenderar vi dig att koka vattnet häftigt i några minuter för att sedan låta det svalna innan det används till dricksvatten. Då dör eventuella bakterier.

Missfärgat vatten går att använda till matlagning

Så länge vattnet kokas upp och bubblar kraftigt går det bra att använda till matlagning, till exempel potatis, ris och pasta.

Vattnet kan missfärga tvätt

Undvik att tvätta vit- och ljus tvätt om vattnet är missfärgat.

Gråvitt vatten

Efter ett ledningsarbete kan det bli luft i ledningarna. Det märker du vanligtvis genom att det ”fräser” ur kranarna och att vattnet innehåller små luftbubblor när det tappas upp. Vattnet blir oftast gråvitt, grumligt eller mjölkigt. Lufftbubblorna är helt ofarliga och försvinner efter någon minut.

Grönt vatten

Om du har grönt varmvatten vid spolning beror detta troligtvis på att värmeväxlaren i din fjärrvärmecentral läcker. Den gröna färgen kommer från färgämnet pyranin och är godkänt av Livsmedelsverket. Pyranin är ofarligt men grönt vatten är inte lämpligt att varken dricka eller använda till matlagning. Normalt finns det ingen risk att till exempel tvätt eller hud färgas men i sällsynta fall kan håret påverkas i samband med permanentning eller färgning.

Om du har grönt vatten och läckage i värmeväxlaren bör du kontakta antingen en VVS-firma eller ditt fjärrvärmeverk för hjälp.

Det kan även förekomma grönt kallvatten vilket kan bero på att vattnet har ett för lågt pH-värde. Läs mer under rubriken pH-värde.

Konstig smak eller lukt

Detta beror oftast på att vattnet har varit stillastående, det kan till exempel vara under en natt eller i ett sommarhus. Se till att spola ur samtliga kranar ordentligt! Ibland kan det även finnas andra orsaker till konstig smak eller lukt, skulle det inte försvinna vid urspolning bör du kontakta VA kundtjänst.

Kommunalt vatten

Falköpings kommun ingår i Kommunalförbundet Skaraborgsvatten som även sköter vattenförsörjningen till Skövde och Skara kommuner. Miljösamverkan Östra Skaraborg kontrollerar att dricksvattnet uppfyller krav i livsmedelslagstiftningen. Det innebär bland annat att prover ska tas på vattnet regelbundet och redovisas till Miljösamverkan.

Vattnet kommer från Vättern och levereras till Falköping, Stenstorp, Broddetorp, Gudhem, Valtorp, Torbjörntorp, Slutarp, Kinnarp, Kättilstorp, Vartofta, Odensberg, Floby och Åsarp.

Kommunens dricksvatten har ett pH mellan 8,3 och 8,6.

Mjukt eller hårt vatten

När du ska tvätta kläder är det bra att veta om vattnet är mjukt eller hårt. Om vattnet är hårt krävs det dubbelt så mycket tvättmedel för att tvätten ska bli ren. Vattnets hårdhet anges i enheten tyska hårdhetsgrader (°dH).

  • Mjukt vatten 0–6 °dH
  • Medelhårt vatten 7–13 °dH
  • Hårt vatten 14–20 °dH

Vattnet från Vättern är mjukt, cirka 3,5 °dH.

Vattenmätare

Genom din vattenmätare mäts allt vatten och används som ett underlag för debitering av VA-tjänster. Vi har samlat mycket information om vattenmätaren här.

Vattenmätaren ägs av kommunen

Kommunen äger, tillhandahåller och installerar vattenmätaren, däremot har fastighetsägaren också ett ansvar.

Fastighetsägarens ansvar

Som fastighetsägare är skyldig att upprätta en plats för mätaren och ge oss på VA-avdelningen tillträde till den vid behov, till exempel vid mätarbyte. Det är sedan fastighetsägaren ansvar att vårda vattenmätaren vilket innebär att bland annat skydda den mot frost, påverkan mot återströmning av varmvatten eller annan skadlig värmepåverkan och att mätarplatsen är i gott skick för att genomföra ett mätarbytet.

Om vattenmätaren inte sköts kan du som fastighetsägare bli ersättningsskyldig för att åtgärda eller byta mätaren.

Så fungerar vattenmätaren

Vattenmätaren mäter mängden kallvatten som passerar mätaren via den inkommande vattenledningen i fastigheten. Vattenförbrukningen mäts i kubikmeter, m3. Just nu har vi 2 olika typer av vattenmätare i Falköpings kommun, en vingsmätare och en digital mätare.

Vingsmätare

Sifferverket i mätartavlan visar antalet använda kubikmeter. De röda små visarna, från vänster till höger visar: 1 liter/varv, 10 liter/varv, 100 liter/varv och 1000 liter/varv. Den svarta snurran på mätartavlan snurrar när vatten används någonstans i fastigheten och ska i regel stå helt stilla när inget vatten används. Skulle den konstant röra sig trots att allt vatten är avstängt så kan du ha ett läckage i fastigheten.

Digital mätare

Den digitala vattenmätaren visar förbrukningen i form av siffror på displayen. Stora siffror representerar antal kubikmeter och mindre siffror i hörnet visar liter. På mätarens display visas också infokoder/larm så som t.ex. Leak = läckage och Burst = stort uttag av vatten under en kort tid.

Avläsning

Avläsning sker en gång per år i mars-april och är ett underlag för att vi ska debitera dig som kund så korrekt som möjligt. Det är även viktigt att läsa av mätaren vid ägarbyte så att rätt person debiteras rätt kostnad.

Avläsning vingsmätare

När det är dags för avläsning skickas ett avläsningskort ut till samtliga kunder som har en vingsmätare. Avläsningskortet ska fylls i och returneras portofritt eller registreras hos Idata. Det står utförligt på kortet vilka alternativ man har för att lämna sin avläsning.

Avläsning digital mätare

Vår tekniker åker och samlar in alla avläsningar via en sändare. För kännedom! Vi läser endast av mätare en gång per år och du som fastighetsägare har fortfarande ansvar att reglebundet läsa och jämföra värdet på mätaren med den senaste fakturan.

Efter avläsningen

Alla avläsningar oavsett mätare kontrolleras och registreras i vårt faktureringsprogram. Vid avvikande värden kan man komma att kontaktas av oss för kontrolläsning. Detta är för din egen skull då avvikande avläsningar kan t.ex. tyda på läckage.

Mätarbyte

För att säkerställa att vattenmätare fungerar som den ska byter vi ut den ungefär vart tionde år. När det är dags att byta din vattenmätare får du ett brev från oss cirka 2 veckor innan. I brevet finns all information om mätarbytet och förslag på en tid.

Mätarbyte är kostnadsfritt.

Innan mätarbytet

Vattenmätaren ska sitta i en konsol och ha avstängningsventiler före och efter mätaren. Det är viktigt att du kontrollerar att ventilerna fungerar innan mätarbytet. Om dina ventilerna inte fungerar kontaktar du en VVS-firma som kan hjälpa dig att åtgärda dem, kostnaden står du som fastighetsägare för. Om du inte kan få hjälp att åtgärda anläggningen innan den bokade tiden så kontaktar du oss och bokar om din tid.

Under mätarbytet

Vår tekniker kommer att besöka dig på bokad tid, tänk på att någon vuxen ska vara hemma vid den bokade tiden. Vår tekniker kommer alltid i en Falköpings kommun-bil och presenterar sig vid besöket. Mätarplatsen kontrolleras om den är godkänd och om bytet går att genomföra. Om mätarplatsen inte är godkänd kommer vår tekniker inte att genomföra mätarbytet annars tar själva mätarbytet 15-20 minuter.

Efter mätarbytet

När vår tekniker har bytt mätaren noteras datum och mätarställningen för att sedan registreras i vårt faktueringsprogram. Den nedtagna mätaren skickas därefter in för provning.

Avstämning mot fakturerad förbrukning

Mätarställningen på den nedtagna mätaren jämförs med den volym vi fakturerat dig på de preliminära fakturorna och korrigering sker till nästkommande faktura. Har du förbrukat mer vatten än vad vi fakturerat för kommer du att få betala. Har du förbrukat mindre vatten än vad vi fakturerat för kommer du att få tillbaka pengar.

Är det fel på vattenmätaren?

Skulle du misstänka att mätaren inte fungerar och det inte gäller något av dem nedanstående punkterna ska du kontakta VA kundtjänst.

Kondens och imma

På grund av temperaturskillnader kan det bildas kondens och imma. Vattenmätaren innehåller alltid kallt vatten och när det är varmt ute eller varmt i utrymmet där mätaren är placerad bildas små vattendroppar på eller i mätaren. Detta är normalt och försvinner av sig självt efter ett tag.

Bubbla under glaset

Ibland kan det bildas en luftbubbla under mätartavlans glas. Det är helt normalt och inget farligt, en vattenmätare är alltid fylld med vatten och är den helt full så syns inte vattnet. Om mätaren inte är helt full med vatten så kan man se en luftbubbla som försvinner av sig själv efter ett tag.

Behöver du flytta din vattenmätare?

Om mätaren sitter dumt till eller om den behövs flyttas på vid om- eller tillbyggnad ska du kontakta oss på VA kundtjänst. Det är endast är våra tekniker som får montera ner och sätta upp vattenmätaren.

Plombering

Vattenmätaren ska vara plomberad för att säkerställa att den inte manipulerats. Om du måste bryta plomberingen eller om din vattenmätare saknar plombering ska du kontakta VA kundtjänst så vi kan komma och plombera den.

Vattenkiosk

Vattenkiosk (betalstation för vatten) finnas tillgänglig för företag och privatpersoner på Midfalegatan 4 där kommunens park- och gatuavdelning har sin verksamhet. Den fungerar som ett tappställe där man vid behov kan hämta dricksvatten.

Mindre mängder vatten (upp till 20 liter) finns tillgängligt gratis för privatpersoner. Men för att hämta större mängder som företag behöver man först kontakta VA-avdelningens kundtjänst. De lägger då upp ett kundnummer som kopplas till organisationsnummer och faktureringsunderlag.

Syftet med vattenkiosken är att skydda dricksvattnet i det kommunala ledningsnätet från smitta, men även för att kunna mäta vattnet som tas ur ledningsnätet. Vattenkiosken har en backventil installerad så att ingen smitta kan komma in i ledningsnätet.

Vid behov av att tappa vatten utanför arbetstid kontaktas park- och gatuavdelningens arbetsledare på telefon: 0515-88 52 30.

Vattenskyddsområden

Kommunen arbetar med att uppdatera äldre vattenskyddsområden som finns i kommunen. Liksom att införa nya där det finns behov av att skydda grundvattnet för att använda till dricksvatten.