Vanliga problem

Här har vi samlat vanliga problem som många råkar ut för och tips samt lösningar på dessa.

Frusen vattenmätare och/eller ledningar

När det är minusgrader finns det risk att din vattenmätare och/eller vattenledningar fryser och spricker. I regel märker du detta genom dåligt tryck eller inget vatten.

Vattenmätare

En frusen vattenmätare kan bero på att mätaren sitter i ett dåligt uppvärmt utrymme så som i en källare eller i ett garage. Det kan även beror på att vattnet varit stillastående och/eller att man stängt av/sänkt värmen när man ska åka bort.

Vad ska jag göra om min vattenmätare har frusit?

 • Se över isoleringen och värma upp utrymmet där mätaren sitter i.
 • Använd en hårtork och/eller varma handdukar för att värma upp vattenmätaren i lagom takt. Säkerställ att det upptinade vattnet fångas upp för att undika vattenskador i andra delar av huset.
 • OBS! Använd aldrig en öppen låga, så som en gasbrännare eller blåslampor för att tina upp din vattenmätare. Om du inte kan tina rören med hjälp av en hårtork eller varma handdukar bör du kontakta en VVS-firma för att åtgärda problemet.
 • Kontakta VA-avdelningen nästkommande vardag för eventuell kontroll eller byte av vattenmätaren.

Vems ansvar?

Kommunen äger, tillhandahåller och installerar vattenmätaren men du som fastighetsägare ansvarar för att skydda vattenmätaren mot frost. Du ansvarar också för mätarplaceringen och att göra eventuella åtgärder som behövs för att undvika att mätaren fryser. Om din vattenmätare sitter i ett utrymme där den riskerar att frysa sönder rekommenderar VA-avdelningen att du kontaktar en VVS-firma för att flytta mätplatsen.

Du kan bli ersättningsskyldig

Om vattenmätaren inte sköts kan du som fastighetsägare bli ersättningsskyldig för att åtgärda eller byta mätaren.

Ledningar

Frusna ledningar på tomt kan bero på att ledningar ligger för grunt, optimalt ska VA-ledningarna ligga 2 meter under marken. Om dina ledningar fryser inne i fastigheten kan det bero på att vattnet varit stillastående och/eller att du stängt av eller sänkt värmen när du ska åka bort.

Vad ska du göra om dina ledningar har frusit?

 • Se över isoleringen och värma upp utrymmet där synliga ledningar finns.
 • Använd en hårtork och/eller varma handdukar till synliga vattenledningar för att värma upp rören i lagom takt. Säkerställ att det upptinade vattnet fångas upp, för att undika vattenskador i andra delar av huset.
 • Om skadan är så pass stor att rören har spruckit, stäng av huvudkranen så att du minimerar läckaget, kontakta sedan en VVS-firma för att åtgärda problemet.
 • OBS! Använd aldrig en öppen låga, så som en gasbrännare eller blåslampor för att tina upp dina ledningar. Rören kan bli så pass överhettade att isoleringen fattar eld. Om du inte kan tina rören med hjälp av en hårtork eller varma handdukar bör du kontakta en rörmokare för att åtgärda problemet.

Vems ansvar?

Kommunen ansvarar för det kommunala ledningsnätet fram till förbindelsepunkten, normalt cirka 0,5 meter utanför tomtgränsen, därefter går ansvaret över till fastighetsägaren.

Risk för vattenläckor

Om dina ledningar har frusit finns det en risk att vattenläckor uppstår när isen smälter. Det beror på frostsprängningar, det vill säga att fryst vatten (is) upptar en större volym än rinnande vatten, vilket kan leda till att ledningarna spricker. Om du upptäcker en vattenläcka innan vattenmätare kontaktar du VA Kundtjänst för att stänga ventilen i gatan. Om läckan är efter vattenmätaren kan du använda avstängningsventilerna i fastigheten.

Så undviker du att det fryser!

 • Om man inte tillgång till värme i utrymmet kan man ha någon form av punktvärme, till exempel kupévärmare riktad mot mätaren och/eller synliga ledningar.
 • Låt en kran med en liten mängd vatten, cirka 1 liter/minut rinna för ett ständig rörelse i ledningsnätet. Att låta en kran stå öppen medför en extra kostnad för vattenförbrukningen men blir betydligt lägre än eventuella kostnader för en vattenmätare och/eller en vattenläcka.
 • Skotta inte bort snö på tomten där ledningarna ligger eftersom snön hjälper till att värmeisolera.
 • Om du har fritidshus är det viktigt att se till att allt inkommande vatten är avstängt och att ledningssystemet är tömt när du lämnar fritidshuset för säsongen.

Råttor

Hör du skrapande eller prasslande ljud från diskhon eller duschbrunnen? Då kan det vara en eller flera råttor... Man uppskattar att det finns ungefär lika många råttor som det finns människor i en stad. Oftast blir råttorna till ett problem när de rör sig på platser där vi inte vill ha dem, till exmpel offentliga platser och inne i bostäder.

Varför trivs råttor i avloppet?

Råttorna trivs på fuktiga platser och där dem har tillgång till mat samt skydd. Just en sådan plats är avloppet som är fullt av nerspolade matrester och fett. Den vanligaste rasen vi hittar i avloppet är brunnråttan, de är allätare och en allvarlig smittbärare av ett antal sjukdomar som är farliga för oss människor.

Vad gör jag?

Om du till exempel hör skrapande eller prasslande ljud från avloppet eller upptäcker underliga fel så som hål och sättningar intill en avloppsbrunn kontaktar du ditt försäkringsbolag och skadedjursbekämpning som ingår i de flesta hemförsäkringar.

Du bör även se till att alla brunnslock är täta, otätade brunnar kan ge dem fri ingång. Ta också alltid för vana att stänga toalettlocket och kontrollera rören regelbundet samt reparera trasiga rör.

Du kan även anmäla ärendet kan till VA kundtjänst. Om vi bedömer att det är ett problem som drabbar flera kan vi utföra råttbekämpning på det kommunala avloppsnätet.

Förebyggande åtgärder

För att förebygga och minska risken för råttor i avloppet ska du ta för vana att inte spola ner matrester och fett i avloppet. Här är några andra förebyggande åtgärder:

 • Se till att mat inte ligger framme och töm skafferiet i sommarstugan.
 • Håll rent och uppsikt på vinden och i källaren, placera kartonger med kläder på hyllor.
 • Gå över och täta hål i husgrunden. Vid eventuella hålligheter sätt ett metallnät med en maskvidd på högst 5 millimeter och trådtjocklek på minst 0,7 millimeter.
 • Se över trädgården. Gräset bör vara kortklippt runt huset och undvika att plantera buskar, träd och klätterväxter nära fasaden då råttor klättrar.
 • Håll rent under altaner och låga balkonger. Trädgårdsmöbler eller annat som ska vinterförvaras samt staplad ved utgör skydd för råttor.
 • Kontrollera att galler till golvbrunnar sitter fast och att genomföringar, till exempel under diskbänken, är täta. Något som brukar glömmas bort är genomföringar till elementrör.
 • Se till att locket till soptunnorna är på och att eventuella komposter sköts samt är placerade en bit från huset.

Råttor på allmän mark

Om du skulle upptäcka råttor som rör sig och är störande på allmän mark kontaktar du Park/Gatas kundtjänst.

Värt att veta om råttor

 • Lever i cirka 1-3 år.
 • Kan bli 25 centimeter lång, svansen oräknad.
 • Ett råttpar kan i teorin ge upphov till 800-1 000 nya individer under ett år.
 • Kan hoppa en meter utan ansats.
 • Kan lyfta föremål som väger upp till 1,5 kilo.
 • Kan ta sig in genom ett 20 millimeter litet hål.
 • Kan klättra flera våningar på insidan av ett lodrätt avloppsrör.
 • Kan gnaga sig igenom material som är mjukare än marmor.

Sinad vattenbrunn

Enskilda vattenbrunnar ligger utanför VA-avdelningens ansvarsområde men vid akut behov av dricksvatten kan du hämta dricksvatten från Falköpings kommuns vattenstation. Kontakta VA-avdelningens kundtjänst för mer information.

Om problemet är långvarigt är det lämpligt att ta kontakt med någon entreprenör som arbetar med dricksvatten, t.ex. brunnsborrare eller andra brunnsföretag och diskutera alternativa lösningar. Du kan även kontakta VA-avdelningen om möjligheten att koppla in din fastighet på det kommunala dricksvattennätet.

Mer information om sinad vattenbrunn finns på Miljösamverkan Östra Skaraborgs (MÖS) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Stopp i avloppet

Orsak till stopp i avloppet

I vissa fall kan stoppet sitta i kommunens servis- eller huvudledning, men oftast uppkommer stoppet på den privata servisledningen. Detta beror på brister så som krossade rör, svackor i ledningen, dåliga rörskarvar, trädrötter m.m. En annan bidragande orsak kan också vara en allt för låg vattenförbrukning i hushållet eller att något olämpligt har spolats ner i avloppet.

Vad ska du göra?

När du har fått ett stopp i servisledningen bör du ringa ett företag som utför spolning och slamsugning, dem kommer hjälpa dig att spola bort stoppet. Har du fått ett mindre stopp i toaletten, handfatet/diskhon eller duschen/badkaret kan du försöka att lösa dem själv genom dessa råd:

Toaletten

Ibland kan det räcka med att spola med jämna mellanrum tills trycket lossnar. Om trycket inte lossnar prova att fylla en hink med vatten och häll från cirka 1 meters höjd. Skulle ingen av dessa metoder fungera kan man testa att använda ett rensband eller en vaskrensare.

Handfatet/diskhon

Det enklaste är att spola rikligt med hett vatten ner i avloppet, detta för att lösa upp fett och smuts. Om det inte fungerar med hett vatten kan du testa att använda en vaskrensare, men tänk på att ta bort synlig smuts som till exempel hår och matrester först.

Duschen/badkaret

Oftast är det ytliga smuts som till exempel hår som orsakar stoppet så börja med att ta bort det. Om rensningen inte tar bort stoppet bör du ringa en VVS-firma.

Ansvar

Cirka 0,4 meter utanför tomtgränsen ligger den så kallade förbindelsepunkten och ansvarsgränsen mellan kommunala och privata ledningar. VA-avdelningen ansvarar för dem kommunala ledningar och fastighetsägaren ansvarar för sina ledningar.

Om stoppet orsakats på den privata servisledningen har fastighetsägaren det fulla ansvaret för att åtgärda stoppet i hela servisledningen ända ut till huvudledningen. Om stoppet däremot orsakats på den kommunala servisledningen som ägs av kommunen så ansvarar VA-avdelningen för att åtgärda stoppet.

Spolning och kostnader

Vid stopp i avlopp beställer fastighetsägaren spolning och rensning. Om stoppet sitter på den privata servisledningen bekostar fastighetsägaren spolning och rensning själv. Om det visar sig att stoppet är på den kommunala servisledningen eller på huvudledningen så betalar VA-avdelningen för detta.

Filma ledningen

Vid återkommande stopp kan man filma ledningen invändigt och upptäcka eventuella problem. Oftast kan det företaget som spolar och slamsuger utföra filmning. Det är den som beställer filmning som betalar för undersökningen men skulle det finnas ett gemensamt intresse av att filma ledningarna bör kostnaden fördelas mellan fastighetsägaren och VA-avdelningen. Eventuella överenskommelse behandlas i varje enskilt fall.

Förebyggande åtgärder

För att förebygga och minska risken för att få stopp i avloppet är det viktigt att du tänker på vad du spolar ner i avloppet oavsett om det är i toaletten eller i diskhon.

Vattenläcka

En vattenläcka sker oftast helt utan förvarning både på kommunala och privata ledningar.

Läcka på kommunala ledningar

När det sker en vattenläcka på det kommunala VA-nätet uppmärksammas den antingen av vår egna personal eller av allmänheten. Oavsett vem som upptäcker den så sätts berörd personal in så snabbt som möjligt för att reparera läckan.

Om du upptäcker eller misstänker en läcka är det viktigt att du anmäler detta till oss på VA-avdelningen alternativt jouren om VA kundtjänst är stängd.

Läcka på privata ledningar

Cirka 0,4 meter utanför tomtgränsen ligger den så kallade förbindelsepunkten och ansvarsgränsen mellan kommunala och privata ledningar. Vid vattenläcka på den privata servisledningen ansvarar fastighetsägare för att återställa och bekosta lagning av läckan själv. En vattenläcka sker oftast helt utan förvarning och i de flesta fall är de svåra att se och ännu svårare att förhindra. En vattenläcka kan smyga sig på och växa obemärkt under en lång tid.

 • Om läckan sker inne i fastighet och efter vattenmätaren börja med att stänga kranarna vid vattenmätaren. Därefter ringer du en VVS-firma som kan hjälpa dig att åtgärda problemet.
 • Om läckan sker på tomt och innan vattenmätaren ska du kontakta oss på VA kundtjänst så vi kan komma och stänga ventilen i gatan. Därefter ringer du en VVS-firma som kan hjälpa dig att åtgärda problemet.

Var uppmärksam!

En vattenläcka kan både bli dyr och besvärlig så du bör vara uppmärksam på följande:

 • Dåligt tryck i ledningarna indikerar på att det kan vara en läcka.
 • Kontrollera mätarställningen på din vattenmätare. En bra påminnelse är när din VA-faktura kommer. Jämför värde på mätaren och den preliminära förbrukningen på fakturan. På så sätt kan du upptäcka eventuella läckage så som otäta kranar och rinnande toalettstolar i tid.
 • Om vattenläckan uppstår före vattenmätare kommer ingen förbrukning att öka så ta även för vana att inte bara läsa av mätaren utan också att lyssna på den. Om det susar vid mätaren, trots att alla kranar i huset är stängda, så läcker troligtvis ledningen.
 • En normal förbrukning av vatten i en familj (2 vuxna och 2 barn) är cirka 150 kubikmeter per år.

Efter en vattenläcka

När läckan är lagad kan det förekomma brunt vatten och luft i ledningar. För att få klart vatten måste berörda ledningar spolas ur. Vid lagning av kommunala nätet spolas ledningen ur via spolposter men som fastighetsägare kan du också behöva spola ur dina ledningar. Detta gör du genom att öppna samtliga kranar tills vattnet klarnat. Om vattnet inte har klarnat avvakta någon timme och upprepa spolningen igen. Är det fortfarande brunt efter andra spolningen kontaktar du oss på VA kundtjänst.

Små droppar kan bli stora pengar

En vattenläcka beror oftast på att ett rör går sönder men det finns även andra läckage som man inte tänker på. Det kan vara otätade kranar, en rinnande toalett eller ett läckage från diskmaskinen. Dessa gör stor skada och kan i slutändan kosta mycket om dem inte repareras under en lång tid.

Läckage vid ett vattentryck i VA-nätet vid cirka 5 bar

Läckans diameter i millimeter

Motsvarande tappning

Liter/
sek

Liter/
min

Kbm/
dygn

 Kbm/
år

Ø 0,3 mm

Tät droppning

0,001

0,06

0,086

32

Ø 0,9 mm

Tunn stråle

0,01

0,06

0,86

315

Ø 2,7mm

Öppen kran

0,1

6

8,6

3 150

Ø 8,7 mm

Badkars-
tappning

1

60

86

31 500

Ø 27,5 mm

Spolning ur brandpost

10

600

860

315 000 

Källaröversvämning

Om du har drabbats av en källaröversvämning bör du agera snabbt men med förnuft. Kommunen gör inga insatser på den privata fastigheten men läs gärna våra anvisningar om hur du ska agera om vattnet börjat komma in i huset.

Under en källaröversvämning

Bryt elektriciteten

Bryt all elektrisk ström i de drabbade rummen, se dock till att eventuell dräneringspump inte stannar.

Stoppa inflödet

Lokalisera vart vattnet kommer ifrån och försöka stoppa inflödet utan risk för din egen säkerhet. Källaröversvämning kan delas in i fyra grupper beroende på vilket sätt vattnet tar sig in i fastigheten:

 • Vatten tränger in via fastighetens avloppssystem - Täta källan till inflödet genom att placera något tungt över. Undvik att gå runt och var alltid noga med hygienen efter kontakt med inträngande avloppsvatten.
 • Vatten tränger in genom källarvägg eller källargolv - Avvakta åtgärd tills vattnet slutar tränga in alternativt försök avleda vattnet genom att göra ett enkelt dike från platsen där vatten är stående vid byggnaden.
 • Vatten tränger in ytledes genom yttre öppningar - Stäng och/eller täta fönster, dörrar, garageportar eller andra yttre öppningar. Gör eventuellt ett enkelt dike från platsen där vatten är stående vid byggnaden.
 • Vatten strömmar ut från läckande vatteninstallationer - Stäng ventilen på inkommande vattenledning. Om det saknas ventil på inkommande ledning, ta kontakta VA kundtjänst för att stänga servisventilen i gatan.

Rädda det som räddas kan

Flytta värdefulla och fuktkänsliga föremål som kan skadas av vattnet men tänk på att det ska ske utan risk för din egen säkerhet.

Länspumpning

Efter du lokaliserat orsaken till källaröversvämningen är det viktigt att tömma utrymmet på vatten för att minska skadorna. Mest effektivt är att använda en länspump. En länspump är en dränkbar pump som placeras i vattnet för att suga upp och pumpa bort vattnet från utrymmet.

Efter en källaröversvämning

När allt vatten är borta och inströmmande källa är åtgärdad bör du fotografera och dokumentera skadorna, skriv ner hur vattnet kom in samt vilka åtgärder du gjorde. Därefter ska du rapportera källaröversvämning till försäkringsbolaget som gör en skadeutredning.

Skadeutredning

Vid varje inrapporterad källaröversvämning som leder till skadekrav kommer en skadeutredning att göras. Avsikten med utredningen är att ta reda på orsakerna till källaröversvämning samt att reda ut om fastighetsägaren och VA-avdelningen har fullgjort sina respektive skyldigheter att förhindra källaröversvämning.

Anmälan till VA-avdelningen

Om skadan beror på VA-avdelningens ledningsnät kan du begära ersättning för självrisk och andra kostnader som du inte får ersättning för från försäkringsbolaget. Detta gör du genom en skriftlig begäran till VA-avdelningen.

Förebygg en källaröversvämning

Läs mer om våra råd och tips för att förebygga en översvämning.