Avlopp

Kommunens avloppssystem ska hantera både dagvatten och spillvatten. Till dagvatten räknas regn-, smält- och dräneringsvatten. Spillvatten är det vatten du använder när du duschar, diskar, tvättar eller använder toaletten.

Spillvatten

Spillvattnet kommer via ett särskilt ledningssystem till något av kommunens reningsverk om din fastighet är anslutet till kommunalt VA. I reningsverket genomgår vattnet en mycket effektiv reningsprocess innan det släpps ut till ett naturligt vattendrag.

Hus som inte är anslutna till kommunala reningsverk har enskilt avlopp. Kontakta Miljösamverkan Östra Skaraborglänk till annan webbplats som har ansvar för tillsynen om du har frågor frågor om enskilt avlopp.

Separering av dag- och spillvatten

Kommunens avloppssystem ska hantera både dagvatten och spillvatten. Det är ibland hårt tryck på avloppsledningarna. Vi vill undvika att få in dagvatten i de ledningar som går till reningsverken. Det är inte nödvändigt och ökar bara risken för översvämningar.

Med separerade ledningarna är det endast spillvattnet som går till reningsverken. Det avlastar både reningsverken och avloppssystemet och därmed minskar risken för översvämningar.

Du som fastighetsägare har ansvar för de ledningar som går från din fastighet ut till förbindelsepunkten. Det är den punkt där dina ledningar ansluts till det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet.

Din sida förbindelsepunkten

I samband med att ledningar läggs om upprättas nya förbindelsepunkter. Vid en omläggning är du som fastighetsägare ansvarig för att separera de ledningar som ligger på din sida av förbindelsepunkten.

Du är också ansvarig för de vattenläckor och avloppsstopp som uppstår på din sida av förbindelsepunkten.

Ytterligare information hittar du i: ”Allmänna bestämmelserna för
brukande av den allmänna vatten och avloppsanläggningen”.

Separeringen

Du som är fastighetsägare får själv välja entreprenör för separeringen. Kommunen utför inte arbete på tomtmark åt fastighetsägare. När ledningarna är separerade ska dag- och spillvattnet kopplas ihop med det allmänna ledningsnätet i varsin servisledning. (Servisledning är en ledning för till exempel el, vatten, avlopp eller gas, mellan ledningsnätet
och fastigheten.)

Så här gör du separeringen

Dagvattnet − det vill säga vatten från stuprör − ska vara kopplat till en samlingsbrunn med sandfång och vattenlås. Sandfånget måste tömmas regelbundet för att ledningen inte ska sätta igen.
Det bör finnas en spolbrunn inne på fastigheten för att det ska vara möjligt att spola ledningen vid exempelvis stopp.

Dagvattenledningarna kan vid kraftiga regn vara fyllda upp till marknivå. Dagvatten kan även tas om hand inne på din tomt, så kallad LOD (lokalt omhändertagande av dagvatten). Tänk på att vattnet inte får påverka dina grannar negativt. Eventuellt omhändertagande av dagvatten på din tomt sänker inte avgiften för dagvatten.

Spygatter (golvbrunnar utan vattenlås) i källartrappor och nedfarter ska vara kopplade till dagvattenledningen. Spygatterna måste anslutas så att vattnet inte kan stiga upp ur dem. Det kan bli aktuellt att pumpa vattnet från spygatten för att problem inte ska uppstå. För att minimera riskerna för din fastighet bör du se till att vatten inte kan rinna in från omgivande mark till fastigheten.

Dräneringsvatten från husgrundsdränering bör inte anslutas så att vatten, från de egna stuprören eller det allmänna systemet, kan svämma upp i dräneringen. För att undvika detta kan dräneringsvattnet behöva pumpas.

Dräningeringsvatten

Spillvattnet − det vill säga avloppet inifrån huset − ska rinna i en helt tät ledning från huset ut till förbindelsepunkten. Det bör finnas en spolbrunn inne på fastigheten för att det ska vara möjligt att spola ledningen vid exempelvis stopp.

Tänk på att även om du redan har separata ledningar kan spillvattenservisen behöva läggas om då den alltid måste vara helt tät. Vatten får inte kan läcka in från dagvattenledningar eller marken.

Obs! Om du har en äldre vattenservis är det lämpligt att byta ut den om du ändå utför grävningsarbete på tomten.

Var finns ledningarna på tomten?

Tillsammans med kravet på separering av ledningarna fick du som
fastighetsägare en förbindelsepunktskarta som visar var ditt ledningsnät ansluter till det kommunala ledningsnätet.

Hur ledningarna går inne på din separata tomt har VA-avdelningen inga uppgifter på. Det är du som fastighetsägare som har ansvar för att veta detta. Det kan eventuellt finnas ritningar i bygglovsarkivet. Ta kontakt med Stadsbyggnadsavdelningen för att undersöka detta, ring 0515-88 50 00 eller skicka e-post till stadsbyggnad@falkoping.se.

När separeringen är klar

När separering är klar ska du anmäla det till VA-avdelningen. Anslutningen och separeringen ska besiktigas innan rörgraven återfylls. Kontakta VA-avdelningen senast två dagar innan du slutför arbetet.

Ska du dränera runt ditt hus?

VA-avdelningen ansvarar för alla kommunala ledningar, från förbindelsepunkt (oftast i direkt anslutning till fastighetsgräns) och genom hela nätet till utsläppspunkten. Du som fastighetsägare har ansvar för alla ledningar på sin tomt.

Om du vill dränera runt huset är det viktigt att få information om vart ska du koppla in din dränering på kommunens nät. VA-avdelningen anvisar dig till en servisledning med förbindelsepunkt.

Tänk på vad du spolar ner i avloppet

Avloppet är ingen återvinningsstation. Det enda som får spolas ner i avloppet är kiss, bajs, toalettpapper och vatten.

Falköpings reningsverk renar allt avloppsvatten men det finns materia som våra reningsverk inte klarar av att rena. Detta hamnar förr eller senare i naturen och påverkar både miljön och oss. Det enda sättet att undvika att detta händer är att inte spola ner sådant som inte ska spolas ner!

Detta får du inte spola ner

  • Läkemedel och läkemedelsrester
  • Lösningsmedel
  • Avfettningsmedel
  • Färger
  • Olja
  • Bensin
  • Fett som smör eller rapsolja
  • Cigarettfimpar och snus
  • Föremål som tops, bindor och hår

Läkemedel

Läkemedel är en speciell grupp av kemiska ämnen och resterna är kemiskt oföränderliga. Våra reningsverket är inte byggda för att ta emot läkemedel och därmed passerar de reningsverket och spridas vidare till sjöar och grundvatten för att på sikt påverka miljön, djur och växter. De kan även påverka oss människor då vi kan få i oss läkemedelsrester via dricksvatten och mat (särskilt från fisk). Ditt läkemedel klassas enligt lag som miljöfarligt avfall och ska lämna in på närmaste apotek.

Lösningsmedel, avfettningsmedel och färger

Dessa medel är vanliga produkter i hem och garage. Om de hälls ut i avloppet skadar och dödar de bakterier som sköter den naturliga nerbrytning av avfallsmaterialet. På så vis blir vattnet orenat och föroreningarna förs vidare. Dessa produkter klassas som farligt avfall och ska lämnas till en miljöstation för farligt avfall.

Olja och bensin

Olja och bensin innehåller en mängd giftiga kemikalier och slaggprodukter som försvårar och fördyrar reningsprocessen. Om till exempel bensin hamnar i avloppet sprids även lukten vidare till närliggande fastigheter. Alla restprodukter ska lämnas till en miljöstation för farligt avfall, miljöstationer kan finnas på en bensinmack eller på din närmsta återvinningscentral.

Fett som smör eller rapsolja

Fett har blivit ett större problem och till en allt större kostnad. Fett bildar nämligen fettproppar och fastnar på insidan i avloppsledningen när det svalnar och stelnar. Detta kan i sin tur kan leda till stopp och i värsta fall översvämning hos dig eller din granne.

Istället för att hälla ut fettet i avlopp kan du låta det stelna i en kopp i kylen. När det har svalnat och stelnat är det lätt att skrapa ur och slänga i matavfallet. Du kan också hälla fettet i en plastflaska eller mjölkförpackning och slänga det i restavfall. Efter du hällt ur ditt fett bör du alltid torka ur stekpannan eller kastrullen med hushållspapper och därefter slänga det i matavfallet.

Cigarettfimpar och snus

Fimpar och snus orsakar större skada än du tror. När de spolas ner i avloppet följer alla cancerframkallande ämnen med ut i vattendragen. Restprodukterna innehåller ämnet kadmium som är ett grundämne som inte bryts ner i naturen. Det räknas som ett miljögift så släng istället fimpar och använt snus i soptunnan för förbränningsbart avfall. Se bara till att fimparna slocknat ordentligt först!

Föremål som tops, bindor och hår

Till föremål ränkas allt som är fasta så som tops, bindor, hår, våtservetter, kondomer med mera. Om de hamnar i avloppet kan de orsakar dyra och besvärliga stopp i pumpstationer och på ledningsnätet som leder till att orenat avloppsvatten släpps ut i naturen. Det kan också leda till stopp och källaröversvämning. Många av föremålen ska istället slängas bland vanliga sopor eller brännbart avfall.