Avlopp

Kommunens avloppssystem ska hantera både dagvatten och spillvatten. Till dagvatten räknas regn-, smält- och dräneringsvatten. Spillvatten är det vatten du använder när du duschar, diskar, tvättar eller använder toaletten.

Avfallskvarn

I Falköpings Kommun är det inte tillåtet att tillföra avloppet spillvatten från avfallskvarnar.

En avfallskvarn finfördelar matrester som sedan går ut i avloppet och vidare till reningsverken. Reningsverken i Falköpings kommun är inte anpassade för att ta hand om matrester.

Vad ska du göra med ditt matavfall?

Alla matrester ska läggas i de bruna papperspåsarna som är framtagna för matavfall och därefter ska de slängas i det bruna kärlet. Om du har funderingar kring hur du tar hand om matavfallet kan du läsa mer under reningsverk och biogas eller kontakta Avfallshantering Östra Skaraborg Länk till annan webbplats..

Dagvatten

Dagvatten leds bort i särskilda ledningar till närmaste vattendrag. Vid kraftiga regn kan ledningssystemet ibland bli överbelastat vilket kan orsaka översvämningar. För att undvika detta måste de flesta fastigheter som byggs idag ta hand om sitt regnvatten på egen hand via så kallade LOD-lösningar (lokalt omhändertagande av dagvatten).

Dagvatten innehåller också föroreningar och det är viktigt att till exempel inte tvätta bilen på gatan eftersom detta vatten släpps ut i naturen orenat.

En dagvattenplan Pdf, 4.8 MB. för Falköpings kommun antogs år 2021. Den berättar övergripande hur dagvatten ska hanteras i samhället.

Spillvatten

Spillvattnet kommer via ett särskilt ledningssystem till något av kommunens reningsverk om din fastighet är anslutet till kommunalt VA. I reningsverket genomgår vattnet en mycket effektiv reningsprocess innan det släpps ut till ett naturligt vattendrag.

Hus som inte är anslutna till kommunala reningsverk har enskilt avlopp. Kontakta Miljösamverkan Östra Skaraborg Länk till annan webbplats. som har ansvar för tillsynen om du har frågor frågor om enskilt avlopp.

Separering av dag- och spillvatten

Syftet med separerade ledningar för dag- och spillvatten är att minska risken för att du och/eller dina grannar drabbas av en källaröversvämning vid kraftig nederbörd. Men det minskar även utsläpp av orenat vatten till vattendrag och sjöar då mindre mängd vatten kan renas mer effektivt i reningsverket.

Vem ansvarar för vad?

Cirka 0,5 meter utanför tomtgränsen ligger den så kallade förbindelsepunkten och ansvarsgränsen mellan privata och kommunala ledningar.

Skiss som visar hur privata och kommunala ledningar hänger ihop

Obs! Det är inte tillåtet att avleda dag och dräneringsvatten till det allmännas pillvattennätet om det finns en förbindelsepunkt för dagvatten.

Du som fastighetsägare ansvarar för ledningar från förbindelsepunkten till ditt hus på fastigheten samt för separering och eventuella vattenläckor och/eller stopp i avloppet som kan ske.

När kommunen kan erbjuda en anslutning/servis till dagvatten, är du som fastighetsägare skyldig att separera dina ledningar för dag- och spillvatten. Detta gäller även när eventuella brister upptäcks så som felkopplingar eller inläckage av dagvatten i ledningsnätet för spillvatten.

VA-avdelningen ansvarar för att kommunala ledningar är rätt dimensionerade vilket innebär att ledningssystemet inte ska bli överbelastat vid normalt förekommande regn.

VA underhåller ledningsnätet och håller det i ett skick så att risken för stopp och översvämningar minskar.

Tips! Genom att låta stuprören mynna ut i en eller flera behållare istället
för att gå ner i avloppssystemet kan du använda regnvattnet till bevattning. Tänk på att en behållare som samlar upp regnvatten fylls relativt snabbt, se därför till att vattnet kan ledas bort från husgrunden när behållaren är helt fylld.

Så här gör du för att separera dag- och spillvatten

Kommunen utför inte arbete på tomtmark åt fastighetsägaren. Du som fastighetsägare får själv välja entreprenör för separeringen eller utföra arbetet själv om du har kunskapen, tänk på att arbetet ska utföras fackmannamässigt.

Ledningen för dag- och dräneringsvatten

Dagvattnet ska vara kopplat till en samlingsbrunn för dag och dränvatten på fastigheten innan anslutningen till kommunalt nät. Det bör finnas en spolbrunn inne på fastigheten för möjlighet att spola ledningen vid exempelvis stopp.

Dagvattnet kan eventuellt tas om hand på din tomt, så kallat lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD). En sådan lösning får inte påverka dina grannar negativt och ska alltid ske i samråd med VA-avdelningen.

Källargarage och källartrappor är känsliga platser där dagvatten kan orsaka översvämningar. Ofta finns det en så kallad spygatt (brunn) som ska leda undan vatten som rinner av från markytan. Om dagvattensystemet inte kan leda bort allt vatten finns det risk för att vatten tränger upp genom spygatten. För att undvika detta kan man behöva installera en pump och pumpa vattnet till markytan och/eller leda det till en stenkista. Det är viktigt att hindra vatten från omgivande markområden att rinna fram till huset. Spygatt får inte vara anslutna till spillvattensystemet.

Dag- och dräneringsvatten avleds tillsammans till en dagvattenservis som ansluter till den allmänna dagvattenledningen. Om husets dräneringsledning är direkt ansluten till dagvattenledningen i gatan, kan vatten vid kraftiga regn dämma upp i fastighetens dräneringssystem och orsaka skador. Är dessutom husets stuprör kopplade till dräneringsledningen kan detta ytterligare påskynda och förstärka skaderisken. För att undvika dämning kan dräneringsvattnet behöva pumpas.

Ledningen för spillvatten

Spillvattnet (hushållsavloppet) ska rinna i en tät ledning från huset ut till förbindelsepunkten. Det bör finnas en spolbrunn inne på fastigheten för att det ska vara möjligt att spola ledningen vid exempelvis stopp.

Tips! Om du har en äldre ledning för dricksvatten inne på din fastighet är det lämpligt att byta ut denna om du ändå utför grävningsarbete på tomten. Grävningen utgör den större kostnaden i jämförelse med material för att byta ledningen.

Dräningeringsvatten

Var finns dina ledningar på tomten?

Hur ledningarna går inne på din tomt har VA-avdelningen inga uppgifter på, det är ditt ansvar som fastighetsägare att veta detta. Tillsammans med kravet på separering finns bifogad karta som visar var ditt ledningsnät ansluter till kommunens ledningsnät (förbindelsepunkten).

Stadsbyggnadsavdelningen kan eventuellt ha sparade ritningar i sitt bygglovsarkiv som visar hur dina ledningar går inne på din tomt. Ta kontakt med Stadsbyggnadsavdelningen för att undersöka detta, ring 0515-88 50 00 eller skicka e-post till stadsbyggnad@falkoping.se.

Tips! Gör en enkel skiss över ditt ledningsnät på tomten och förvara den tillsammans med övriga handlingar om din fastighet om det inte finns ritningar hos stadsbyggnadsavdelningen.

Var finns kommunens dagvattenledning?

Kontakta VA-avdelningen för att ta reda på om det finns en dagvattenledning i gatan som du kan ansluta till. När du dränerar om en husgrund eller lägger om ledningar på tomtmark kan du förbereda så det blir möjligt att enkelt koppla om husets dag- och spillvattenledningar till ett duplikatsystem när det anläggs ett sånt i gatan.

Kontakta VA-avdelningen när separeringen är klar

När separeringen av dag- och spillvatten är klar ska anslutningen och separeringen besiktigas innan rörgraven fylls igen och arbetet slutförs. Kontakta VA-avdelningen på telefon 0515-88 52 12 eller anslutning@falkoping.se senast två dagar innan du vill att besiktningen ska ske. Bifoga gärna en skiss/ritning på ledningssystemet för din fastighet.

Ska du dränera runt ditt hus?

VA-avdelningen ansvarar för alla kommunala ledningar, från förbindelsepunkt (oftast i direkt anslutning till fastighetsgräns) och genom hela nätet till utsläppspunkten. Du som fastighetsägare har ansvar för alla ledningar på sin tomt.

Om du vill dränera runt huset är det viktigt att få information om vart ska du koppla in din dränering på kommunens nät. VA-avdelningen anvisar dig till en servisledning med förbindelsepunkt.

Tvätta bilen rätt - tvätta i biltvätt

Brukar du tvätta din bil hemma på uppfarten eller ute på gatan? I så fall behöver du tänka om. Tvättvattnet är nämligen farligt för miljön och påverkar såväl människor som djur och växter.

När du tvättar bilen hemma med bilvårdsprodukter bidrar du till att asfalt- och däckrester, kemikalier från bilvårdsmedel, olja och tungmetaller når djur, växter och vattendrag.

Biltvätten bidrar till en bättre miljö

Genom att åka till en biltvättsanläggning bidrar du till en bättre miljö. Det finns flera sätt att tvätta; du kan åka till en ”gör det själv-hall”, en automattvätt eller lämna in bilen till en professionell firma. Det viktigaste är att vattnet från tvättanläggningen renas innan det når avloppet. Kolla med tvättanläggningen om du är osäker.

Hitta din närmaste miljögodkända tvättanläggning. Länk till annan webbplats.

Välj rätt bilvårdsprodukter

Tänk på att välja produkt beroende på vilken sorts smuts du vill få bort. Under vinterhalvåret blir i regel bilen utsatt för hårdare och fetare smuts i form av asfaltsrester, tjära och vägsalt. Under sommaren är smutsen lättare i form av grus, damm, fågelspillning och pollen.

Tänk också på att använda miljömärkta bilvårdsprodukter. Avfettningsmedel ska vara självspaltande eller självseparerande, annars kan inte oljan separeras från tvättvattnet i en oljeavskiljare utan följer med ut i våra vattendrag. Använd till exempel inte petroleumbaserade tvättmedel.

Avfettningsmedel vars syfte är att ta bort hård och fet smuts är ofta baserade på nafta som är en petroleumprodukt. Nafta är cancerframkallande och skadlig för både människor och djur.

Reningsverken i Falköping är inte byggda för att rena kemikalier ur avloppsvattnet. Oljan lägger sig på vattenytan och lösta ämnen finns kvar i vattenfasen, för att slutligen nå våra vattendrag.

Vad säger lagen?

Enligt miljöbalken ska du vidta de försiktighetsåtgärder som krävs för att inte orsaka skada på människors hälsa eller miljön. Du ska välja den minst skadliga, kemiska produkten och även använda dig av bästa möjliga teknik.

Tvättvattnet räknas som avloppsvatten. Det är inte bästa möjliga teknik att släppa ut avloppsvatten direkt i marken eller till ett vattendrag utan rening. Det kan till och med vara ett miljöbrott att släppa ut orenat tvättvatten i miljön. Det behöver inte bevisas att just det tvättvattnet som du släpper ut har orsakat en skada i miljön, det räcker med att innehållet i tvättvattnet typiskt sett kan innebära skada på miljön.

Tvätta inte bilen i ett vattenskyddsområde

Att tvätta bilen inom ett vattenskyddsområdena för våra dricksvattentäkter är förbjudet och du kan bli åtalsskyldig. Läs mer om vattenskyddsområden i kommunen.

Tänk på vad du spolar ner i avloppet

Avloppet är ingen återvinningsstation. Det enda som får spolas ner i avloppet är kiss, bajs, toalettpapper och vatten.

Falköpings reningsverk renar allt avloppsvatten men det finns materia som våra reningsverk inte klarar av att rena. Detta hamnar förr eller senare i naturen och påverkar både miljön och oss. Det enda sättet att undvika att detta händer är att inte spola ner sådant som inte ska spolas ner!

Detta får du inte spola ner

  • Läkemedel och läkemedelsrester
  • Lösningsmedel
  • Avfettningsmedel
  • Färger
  • Olja
  • Bensin
  • Fett som smör eller rapsolja
  • Cigarettfimpar och snus
  • Föremål som tops, bindor och hår

Läkemedel

Läkemedel är en speciell grupp av kemiska ämnen och resterna är kemiskt oföränderliga. Våra reningsverket är inte byggda för att ta emot läkemedel och därmed passerar de reningsverket och spridas vidare till sjöar och grundvatten för att på sikt påverka miljön, djur och växter. De kan även påverka oss människor då vi kan få i oss läkemedelsrester via dricksvatten och mat (särskilt från fisk). Ditt läkemedel klassas enligt lag som miljöfarligt avfall och ska lämna in på närmaste apotek.

Lösningsmedel, avfettningsmedel och färger

Dessa medel är vanliga produkter i hem och garage. Om de hälls ut i avloppet skadar och dödar de bakterier som sköter den naturliga nerbrytning av avfallsmaterialet. På så vis blir vattnet orenat och föroreningarna förs vidare. Dessa produkter klassas som farligt avfall och ska lämnas till en miljöstation för farligt avfall.

Olja och bensin

Olja och bensin innehåller en mängd giftiga kemikalier och slaggprodukter som försvårar och fördyrar reningsprocessen. Om till exempel bensin hamnar i avloppet sprids även lukten vidare till närliggande fastigheter. Alla restprodukter ska lämnas till en miljöstation för farligt avfall, miljöstationer kan finnas på en bensinmack eller på din närmsta återvinningscentral.

Fett som smör eller rapsolja

Fett har blivit ett större problem och till en allt större kostnad. Fett bildar nämligen fettproppar och fastnar på insidan i avloppsledningen när det svalnar och stelnar. Detta kan i sin tur kan leda till stopp och i värsta fall översvämning hos dig eller din granne.

Istället för att hälla ut fettet i avlopp kan du låta det stelna i en kopp i kylen. När det har svalnat och stelnat är det lätt att skrapa ur och slänga i matavfallet. Du kan också hälla fettet i en plastflaska eller mjölkförpackning och slänga det i restavfall. Efter du hällt ur ditt fett bör du alltid torka ur stekpannan eller kastrullen med hushållspapper och därefter slänga det i matavfallet.

Cigarettfimpar och snus

Fimpar och snus orsakar större skada än du tror. När de spolas ner i avloppet följer alla cancerframkallande ämnen med ut i vattendragen. Restprodukterna innehåller ämnet kadmium som är ett grundämne som inte bryts ner i naturen. Det räknas som ett miljögift så släng istället fimpar och använt snus i soptunnan för förbränningsbart avfall. Se bara till att fimparna slocknat ordentligt först!

Föremål som tops, bindor och hår

Till föremål ränkas allt som är fasta så som tops, bindor, hår, våtservetter, kondomer med mera. Om de hamnar i avloppet kan de orsakar dyra och besvärliga stopp i pumpstationer och på ledningsnätet som leder till att orenat avloppsvatten släpps ut i naturen. Det kan också leda till stopp och källaröversvämning. Många av föremålen ska istället slängas bland vanliga sopor eller brännbart avfall.