11 november 2022
Stadskärnan

Konst i centrum - en del av arbetet med att utveckla stadskärnan

Personer som är involverade i konst i centrum

Karin Hermansson, kulturstrateg, Niklas Bosrup och Axel Näsman, arkitektfirman Sydväst och Hanna Stahle, konstkonsult.

Falköpings stadskärna ska vara en given plats när du vill handla, uppleva kultur, träffa vänner, gå på restaurang, besöka kyrkan, arbeta, leka eller bara titta på folk. Ytorna vi har i centrum är skapade utifrån hur behoven såg ut förr i tiden och behöver anpassas till vad som efterfrågas i dag.

Genom de dialoger som hållits inför arbetet med att utveckla stadskärnan har det framkommit att det krävs mer än bara handel för att skapa liv och rörelse i stadskärnan, och då lyfts särskilt kultur och kulturella verksamheter och aktiviteter fram.

Genom att ta fasta på vårt kulturella behov bidrar konsten tillsammans med platsens verksamheter och arkitektur till en omsorgsfullt utformad och visuellt hållbar miljö. Genom att tillföra dimensioner som är utpräglat humanistiska, estetiska och poetiska kan konsten bidra till att ge platser och miljöer karaktär och identitet. Alla ska kunna ta del av konsten utifrån sina förutsättningar. Konsten skapar möjlighet till nya upplevelser och samtal - vilket kan skapa både gemenskap och ge nya perspektiv.

Konstprogram för konst i centrum

För konst i centrum har ett konstprogram tagits fram. Programmet tar sin utgångspunkt i Extra lagrad, arkitektfirman Sydväst arkitektur och landskaps vinnande förslag i projekttävlingen Falköpings stadskärna. Genom konstprogrammet skapas goda förutsättningar för konstnärlig kvalitet och riktning för stadsutvecklingsprojektets berörda parter.

På Stora Torget kommer mötesplatsen Lilla Mösseberg att skapas och platsen ska förses med ett konstverk. Detsamma gäller för Köttorget, som kommer senare i projektet.

Det konstnärliga uppdraget kring Lilla Mösseberg

Konstnären ska arbeta i nära samarbete med arkitekterna och ta utgångspunkt i idén med de råbrutna stenblocken som är tänkta på platsen, men tillfoga något annat. Konstverket ska stimulera fantasi och upptäckarglädje. Det får gärna vara lekfullt och utgå från barnens perspektiv men bör likaväl kunna skapa tolkningsmöjligheter för människor i olika åldrar.

Så väljs konstnären ut

I arbetet med konst i centrum anlitar Falköpings kommun en konstkonsult. Konsulten har i uppgift att fram förslag på 3-5 konstnärer som tillfrågats och som har möjlighet att ta sig an uppdraget. Konstnärerna har sedan lämnat en portfolio för bedömning som innehåller bilder och beskrivning av referensobjekt på tidigare utförda konstgestaltningsuppdrag alternativt genomförda konstprojekt i det offentliga rummet. Från förslagen väljs 1 konstnär ut som får i uppdrag att ta fram ett skissförslag.

När skissförslaget är färdigt bedömer en bedömningsgrupp hur väl konstnärens förslag sammantaget uppfyller uppdraget och kravspecifikationen. Var och en i gruppen bedömer och argumenterar utifrån sin expertis, efter diskussion tas sedan beslut om konstnären får uppdraget.

Med kulturella uttryck och kulturarv ska Falköpings kommun utvecklas till en attraktiv plats att besöka, bo och arbeta i. Berikande miljöer skapas genom medveten planering där estetiska och kulturella värden prioriteras i utemiljöer, grönområden, landskap och byggnader. Kultur ska användas som verktyg för dynamisk kunskaps- och samhällsutveckling.

Hämtat från Falköpings kommuns kulturstrategi