Program, riktlinjer, utredningar

Ett program utgörs ofta av en samling riktlinjer för fortsatt utveckling. Gestaltningsprogram fokuserar på utformning av det offentliga rummet som utgörs av gator, torg, grönytor, allmänna platser och parkeringsytor.

Ett program kan omfatta exempel och förslag på materialval, formspråk och färgsättning som i sin tur tjänar som riktlinjer när man planerar, bygger nytt eller förändrar befintliga miljöer. Dessa riktlinjer kan användas som stöd när nya detaljplaner tas fram samt vid bygglov med mera. Programmet är ofta begränsat till att beröra ett visst område eller en viss fråga.

Färgsättningsprogram

Färgsättningsprogrammet är riktat mot bebyggelsen kring gator och torg i Falköpings centrala delar, inklusive Gamla stan. En naturlig följd av stadskärnans successiva utveckling är att byggnaderna varierar i såväl färg som form. Risken med stor variation i stadens färg- och formspråk är att staden upplevs som brokig av den som vistas där. Tanken med ett färgsättningsprogram är att över tid skapa ett mer samspelt och därmed också mer inbjudande centrum. Färgsättningsprogramet skapar även möjligheter för att bevara kulturhistoriska värden, genom att förespråka tradiotinell färgsättning av äldre bebyggelse.

Färgsättningsprogram.pdf Pdf, 9.8 MB.

Förtätningsprogram för Falköpings stad

Med fler invånare som samsas om grönytor och andra platser krävs god planering och eftertanke. Därför har kommunen tagit fram ett förtätningsprogram för Falköpings stad.

Förtätning handlar om att göra plats för fler bostäder och verksamheter inom den befintliga bebyggelsestrukturen. På så sätt byggs staden tätare och mer sammanhållen. Förtätningsprogrammet visar på vilka möjligheter som finns, och hur förtätningen kan se ut i centrala Falköping. Programmet antogs av kommunstyrelsen den 9 augusti 2017.

Förtätning sparar på infrastruktur, så som vatten, avlopp och gator, och på värdefull skogs- och åkermark. Framförallt ökar förutsättningarna för ett större flöde av människor och en levande stad.

Förtätningsprogram för Falköpings stad.pdf Pdf, 49.4 MB.

Gestaltningsprogram för Falköpings stadskärna

Syftet med programmet är att få ett underlag som kan användas när nya program-, policydokument och detaljplaner ska tas fram inom området. Programmet ska också bidra till nytänkande vid stadsplanering.

Programmet är tänkt som ett stöd vid löpande prövning av enskilda lovärenden, utformning av gaturum, grönytor, allmänna platser och parkeringsytor.

Gestaltningsprogram för Falköpings stadskärna samt St Olofsgatan och stationsområdet.pdf Pdf, 41.1 MB.

Gestaltningsprogram för Floby och Stenstorp

Programmet fungerar som underlag när kommunen tar fram nya detaljplaner för utveckling och ny utformning av de centrala delarna av Floby och Stenstorp.

Gestaltningsprogram för Floby och Stenstorp.pdf Pdf, 71.8 MB.

Kulturhistorisk utredning av Stora torget

Samtliga fastigheter runt Stora torget i Falköping omfattas av Kulturhistorisk utredning. Utredningen ger en helhetsbild över byggnader värda att bevara, samtidigt som den klargör vilka förändringar som är möjliga att göra i centrala Falköping. I dokumentet vägs utvecklingen av stadslivet mot platsens karaktär och hänsyn tas till de kulturhistoriska värdena. Dokumentet är inte juridiskt bindande utan ska ses som ett planeringsunderlag som tydliggör vad som är möjligt att förändra samtidigt som man tar hänsyn till de kulturhistoriska värdena på platsen. Vid framtida centrumutveckling ska detta dokument ses som ett stöd vid lovgivande.

Kulturhistorisk utredning för Stora torget.pdf Pdf, 16 MB.

Skyltprogram för centrala Falköping

I områden som omfattas av detaljplan krävs det bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra skyltar eller ljusanordningar. Skyltprogrammet är ett stöd för dig som söker bygglov för skyltning, då det ger riktlinjer för skyltarnas utformning i centrum. Syftet med riktlinjerna är att skyltningen ska bidra till en sammanhållen och inbjudande stadsmiljö.

Skyltprogram för centrala Falköping.pdf Pdf, 4 MB.

Skyltprogram för kommunen

Skyltprogrammet ska vara ett stöd vid planering och projektering av nya kommunala skyltar. Skyltningen ska vara tilltalande, enhetlig och följa den grafiska profilen för Falköpings kommun. Det bidrar till en inbjudande och lättorienterad miljö som är trivsam att vistas i.

De kommunala skyltar inom Falköpings kommun som omfattas av riktlinjerna i det här programmet kan delas in i följande grupper

  • Infartsskyltar
  • Informationsskyltar
  • Vägvisningsskyltar
  • Anslagstavlor
  • Verksamhetsskyltar

Kommunalt skyltprogram.pdf Pdf, 2.1 MB.