Planprogram

Innan kommunen påbörjar ett detaljplanearbete kan ett plan-program behöva tas fram för att översiktligt utreda förutsättningar och visioner.

I ett planprogram utformas huvuddragen för gestaltningen av ett område. Dimensionering och lokalisering av vägar, kvarter/byggnader och grönområden, liksom planering av ytkrävande funktioner såsom skolor, förskolor och centrumanläggningar är sådant som tas upp i dessa dokument.

Planprogram för Fåraberget (Tåstorp 7:7)

Syftet med planprogrammet är att utreda förutsättningarna för bebyggelse och framtida exploatering av området kring Fåraberget. I planeringen av området ska hållbarhetsaspekterna integreras.

Planområdet utgör västra delen av fastigheten Tåstorp 7:7 som är belägen i norra Falköping. Området omfattar en yta på cirka 43 hektar kuperad natur- och  jordbruksmark. Det avgränsas i norr av Norra Tvärvägen (del av riksväg 184), i öst av Sikagårdens industriområde, i syd av befintlig bostadsbebyggelse och i väst av Dotorp 6:28 samt Brogärdets industriområde.

Planprogram för Marjarps logistikområde

Syftet med planprogrammet är att kartlägga förutsättningarna för och möjligheterna till en framtida expansion av Marjarps logistikområde med inriktning mot transportintensiva, platskrävande logistiketableringar samt depåverksamhet inom järnväg. Denna expansion av det befintliga regionala logistikcentret ska möjliggöra för ytterligare grön omställning av godstransporter som kan tillgodose framtidens gröna industris transportbehov. Planprogrammet syftar också till att vara vägledande i kommande detaljplanering av området, framförallt vad gäller övergripande frågor som vägstruktur och hantering av dagvatten.

Planprogrammet syftar också till att verka som ett visionsdokument för områdets framtida utveckling och därmed kunna fungera som vägledande underlag vid översiktlig planering.

Kommunstyrelsen har den 13 mars 2024, § 80, beslutat om ett andra samråd för planprogram för Marjarps logistikområde, inom Falköpings tätort.

Samrådet har ägt rum mellan den 18 mars till och med den 7 april 2024. Den 24 juni 2024 kommer kommunfullmäktige i Falköpings kommun fatta beslut om antagande.

Behandling av personuppgifter

Nedanstående information visar hur dina personuppgifter behandlas av kommunstyrelsen för att de ska kunna fullgöra sina skyldigheter gentemot dig som registrerad.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som samlas in är kommunstyrelsen.

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter är insamling av synpunkter på förslag till planprogram. Den lagliga grunden för behandlingen är rättslig förpliktelse. Personuppgifter som behandlas är: namn, adress och e-postadress.

Personer som kan komma att ta del av dina personuppgifter är medarbetare och förtroendevalda hos kommunstyrelsen. Om beslut överklagas kan berörd överinstans ta del av personuppgifterna. Eftersom kommunstyrelsen är en myndighet som lyder under offentlighetsprincipen kan nämnden komma att lämna ut information innehållande personuppgifter om det inte finns grund för sekretess.

Lagringstiden för personuppgifterna är för evigt.

Som registrerad har du rätt att från oss begära tillgång till rättelse eller radering av dina personuppgifter. Du har också rätt att begära begränsning av behandling som rör dina personuppgifter samt även möjlighet att invända mot behandlingen.

Som registrerad har du även rätt till dataportabilitet, det vill säga att överföra personuppgifter från en personuppgiftsansvarig till en annan när det är tekniskt möjligt.

Du har rätt att lämna klagomål gällande kommunstyrelsens behandling av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY.

Frågor om personuppgiftsbehandling kan ställas till kommunens dataskyddsombud via e-post dso.falkoping@insatt.com

Frågor till kommunstyrelsen kan ställas via e-post kommunstyrelsen@falkoping.se