Planprogram

Innan kommunen påbörjar ett detaljplanearbete kan ett plan-program behöva tas fram för att översiktligt utreda förutsättningar och visioner.

I ett planprogram utformas huvuddragen för gestaltningen av ett område. Dimensionering och lokalisering av vägar, kvarter/byggnader och grönområden, liksom planering av ytkrävande funktioner såsom skolor, förskolor och centrumanläggningar är sådant som tas upp i dessa dokument.

Planprogram för Fåraberget (Tåstorp 7:7)

Syftet med planprogrammet är att utreda förutsättningarna för bebyggelse och framtida exploatering av området kring Fåraberget. I planeringen av området ska hållbarhetsaspekterna integreras.

Planområdet utgör västra delen av fastigheten Tåstorp 7:7 som är belägen i norra Falköping. Området omfattar en yta på cirka 43 hektar kuperad natur- och  jordbruksmark. Det avgränsas i norr av Norra Tvärvägen (del av riksväg 184), i öst av Sikagårdens industriområde, i syd av befintlig bostadsbebyggelse och i väst av Dotorp 6:28 samt Brogärdets industriområde.