Planprogram

Innan kommunen påbörjar ett detaljplanearbete kan ett plan-program behöva tas fram för att översiktligt utreda förutsättningar och visioner.

I ett planprogram utformas huvuddragen för gestaltningen av ett område. Dimensionering och lokalisering av vägar, kvarter/byggnader och grönområden, liksom planering av ytkrävande funktioner såsom skolor, förskolor och centrumanläggningar är sådant som tas upp i dessa dokument.

Planprogram för Fåraberget (Tåstorp 7:7)

Syftet med planprogrammet är att utreda förutsättningarna för bebyggelse och framtida exploatering av området kring Fåraberget. I planeringen av området ska hållbarhetsaspekterna integreras.

Planområdet utgör västra delen av fastigheten Tåstorp 7:7 som är belägen i norra Falköping. Området omfattar en yta på cirka 43 hektar kuperad natur- och  jordbruksmark. Det avgränsas i norr av Norra Tvärvägen (del av riksväg 184), i öst av Sikagårdens industriområde, i syd av befintlig bostadsbebyggelse och i väst av Dotorp 6:28 samt Brogärdets industriområde.

Planprogram för Marjarps industriområde

Syftet med planprogrammet är att kartlägga förutsättningarna för och möjligheterna till en framtida expansion av Marjarps industriområde med inriktning mot transportintensiva, platskrävande etableringar eller industrietableringar med omgivningspåverkan som inte lämpar sig på andra platser. Planprogrammet syftar också till att vara vägledande i kommande detaljplanering av området, framförallt vad gäller övergripande frågor som vägstruktur och hantering av dagvatten.

Planprogrammet syftar också till att verka som ett visionsdokument för områdets framtida utveckling och därmed kunna fungera som vägledande underlag vid översiktlig planering.

Den 18 maj 2022, § 74 beslutade kommunstyrelsen att sända ut planprogrammet för Marjarps industriområde inklusive miljökonsekvensbeskrivning på samråd från den 8 juni till den 1 juli 2022.