Samrådsförslag till strategi för bostadsförsörjning

I Falköping tar vi ansvar för vår gemensamma framtid och en hållbar utveckling. Vi vill skapa det goda livet för våra invånare och för kommande generationer. Vi ska driva en förändringsprocess där kommunen går före i utvecklingen av ett hållbart samhälle, där naturens och våra mänskliga resurser används medvetet och balanserat. Kommunens arbete med bostadsförsörjning är en del i arbetet för att nå visionen.

Mål för bostadsbyggande och utveckling

 • Det finns bra, anpassade och prisvärda bostäder för alla invånare i
  Falköpings kommun.
 • Det tillskapas bostäder som möjliggör för befolkningstillväxt utan att
  andelen trångbodda ökar.

Planerade insatser för att nå målen

Baserat på analysen och målen för bostadsbyggande och utveckling föreslås
följande insatser och åtgärder:

Säkerställ tillgång till attraktiv mark för bostäder

Det kommunala planmonopolet medför stor makt men även ansvar för att säkerställa möjlighet att uppföra bostäder. En planberedskap innebär att redan planlagd mark finns tillgänglig för exploatering. De senaste årens exploateringstakt har medfört att den befintliga planberedskapen till stor del försvunnit trots att nya detaljplaner tagits fram. Det senaste årets lågkonjunktur och höga räntor har lett till ett minskat byggande men kan dock leda till att ny god planberedskap kan upprättas.

Den befintliga översiktsplanen antogs 2018 med tydliga ställningstaganden och inriktningar vad gäller befolknings och bostadsutveckling. Kommunfullmäktige beslutade den 26 juni 2023 att ny översiktsplan ska arbetas fram. Den nya översiktsplanens mål och inriktning för befolkningsutveckling och bostadsbyggande ska fortsatt vara tydligt

Åtgärder:

 • Säkerställa tydliga ställningstaganden angående befolkningsutveckling och bostadsbyggande i översiktsplan
  Genomförande: 2023-2025
  Ansvar: Kommunstyrelse
 • Prioritering av detaljplaner för bostadsändamål
  Genomförande: Löpande
  Ansvar: Byggnadsnämnden

Aktiv markpolitik

För att kommunen ska kunna ställa krav på exploatörer och påverka
bostadsbeståndet behöver kommunen äga mark som planläggs. På så sätt kan kommunen också skynda på genomförandet samt styra förutsättningarna och villkoren för exploatering. Kommunen ska i lämpliga fall arrangera markanvisningstävlingar för att kunna styra mot lämplig upplåtelseform och exploatering med hög kvalitet. Analysen visar att hushåll med ansträngd boendeekonomi är en av huvudanledningarna till att
bostadsbehoven inte uppfylls. Trångboddhet och bostäder med hemmaboende vuxna barn förvisso inte är utbrett men det är olägenheter som har stor påverkan på de individerna. Genom att prioritera exploateringar som är anpassade för äldre personer kan en flyttkedja initieras som öppnar upp för bostäder för unga eller trångbodda. Det kan också möjliggöra att fler får tillgång till bostäder som matchar deras ekonomiska förutsättningar när vissa flyttar till större bostäder.

Åtgärder:

 • Förvärva mark i enlighet med översiktsplan
  Genomförande: Löpande
  Ansvar: Kommunstyrelsen
 • I markanvisningstävlingar prioritera exploateringar som gynnar en flyttkedja.
  Genomförande: Löpande
  Ansvar: Kommunstyrelsen

Förtätning av kommunens tätorter

Förtätning innebär att ny bebyggelse uppförs inom den befintliga bebyggelsestrukturen, exempelvis att obebyggda tomter exploateras eller på-/om- och tillbyggnation av befintliga byggnader. Förtätning motverkar utspridning av staden och minskar behovet av nya investeringar i gator och ledningar vilket leder till minskade kostnader. Det kan också minska bilanvändandet och transportkostnader samtidigt som det kan bidra till en
ökad trygghet.

Åtgärder:

 • Säkerställa förtätning som huvudsaklig utvecklingsstrategi i översiktsplanen.
  Genomförande: 2023-2025
  Ansvar: Kommunstyrelsen
 • Främja detaljplaner som innebär förtätning.
  Genomförande: Löpande
  Ansvar: Byggnadsnämnden

Miljötillsyn med fokus på trångboddhet

För att motverka trångboddhet och sanitära olägenheter är det väsentligt att
tillsyn enligt miljöbalken sker där trångboddheten är som störst.

Åtgärder:

 • Miljötillsyn med fokus på trångboddhet.
  Genomförande: Löpande
  Ansvar: Miljönämnden Östra Skaraborg.

Samverkan med branschen

Kommunen har, utöver det kommunala bostadsbolaget, liten möjlighet att
uppföra bostäder. Därmed blir samverkan mellan Falköpings kommun och
branschens aktörer viktig för att säkerställa byggnation av bostäder.
Falköpings kommun behöver också aktivt marknadsföra och söka
exploatörer som är intresserade av att bygga. Detta genomförs genom att
arrangera markanvisningstävlingar eller intresseanmälningar.

Åtgärder:

 • Anordna och medverka på fastighetsägarträffar och företagsfrukostar
  Genomförande: Löpande
  Ansvar: Kommunstyrelsen
 • Arrangera markanvisningstävlingar för bostäder
  Genomförande: Löpande
  Ansvar: Kommunstyrelsen

Motverka hemlöshet

För att alla i Falköpings kommun ska få tillgång till en god boendemiljö krävs även ett proaktivt arbete kring hemlöshet. I dagsläget finns ingen tydlig bild över antalet hemlösa personer i kommunen samt anledningarna till hemlösheten.

Åtgärder:

 • Kartlägga hemlösheten i kommunen.
  Genomförande: 2024
  Ansvar: Kompetens- och arbetslivsnämnden
 • Ta fram rutiner för proaktivt arbete med hemlöshet.
  Genomförande: Löpande
  Ansvar: Kompetens- och arbetslivsnämnden