Detaljplaner – pågående arbete

Detaljplanerna på den här sidan är pågående. Det betyder att du kan lämna synpunkter på dem under angivna tidsperioder vid samråd och granskning. Klicka i kartan för att se var planerna finns. Här finns även antagna planer som fortfarande inte fått laga kraft.

Fel vid laddning av objekt.

Alunskiffern 2 med flera

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för fastigheten Alunskiffern 2 att utökas över befintligt fördröjningsområde för dagvatten. Vidare syftar förslaget till att pröva markens lämplighet för ett nytt fördröjningsområde där dagvatten kan hanteras.

Huvuddragen innebär att markanvändningen för det nuvarande fördröjningsområdet planläggs för kvartersmark med användningen verksamhet och lager. Jordbruksmark kommer att tas i anspråk för ett nytt fördröjningsområde och planläggs för allmän platsmark med användningen natur.

Byggnadsnämnden beslutade den 20 december 2023, § 150, att skicka detaljplan för Alunskiffern 2 med flera på samråd. Det formella samrådet pågick från den 27 december 2023 till den 26 januari 2024. Efter samrådet finns nu förslaget tillgängligt för granskning från den 3 till den 20 maj 2024.

Eventuella frågor besvaras av planarkitekt Soroosh Rad:
E-post: soroosh.rad@falkoping.se
Telefonnummer: 0515–88 51 97

Skytten 1 med flera

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbebyggelse samt att värna de kulturmiljövärden och fornlämningar som finns inom och i nära anslutning till planområdet. Syftet är även att möjliggöra för en fortsatt användning av den befintliga parkeringen inom en del av området.

Huvuddragen innebär att markanvändning för den gamla förskolan och det intilliggande parkområdet, där det finns två fornlämningar, planläggs som kvartersmark med användning bostäder. Bostäderna innebär ett komplement till kringliggande bebyggelse men anpassas efter befintliga skalor för att inte negativt påverka kulturmiljövärdena i stadsdelen. Fornlämningarna kommer fortsättningsvis vara tillgängliga och synliga från delar av området. Den befintliga parkeringen intill fotbollsplanen Ållevi planläggs som allmän platsmark med användningen parkering för att fortsatt kunna finnas kvar i framtiden.

Byggnadsnämnden beslutade den 19 april 2023, § 50, att skicka detaljplan för Skytten 1 med flera på samråd. Samrådstiden pågick från 1 till 22 maj 2023.

Eventuella frågor besvaras av planarkitekt Helbin Saad Ali
E-post: helbin.saadali@falkoping.se
Telefonnummer: 0515 – 88 51 97

Gradskivan 11 med flera

Syftet med planen är att möjliggöra för fortsatt användning och utökning av en pendelparkering med möjlighet till återvinning. Detaljplanen syftar därtill att bevara ett grönområde och flera träd samt att möjliggöra en fastighetsutökning av Gradskivan 3. Därutöver är detaljplanens syfte att göra ett kommunalt järnvägsspår planenligt samt möjliggöra för en vändplats på Valsbogatan.

Den 20 september kommer byggnadsnämnden i Falköpings kommun att hantera antagandet av detaljplan för Gradskivan 11 med flera. Ett granskningsutlåtande innehållande en sammanfattning av inkomna synpunkter finns publicerat bland handlingarna nedan. Samtliga antagandehandlingar publiceras på webbplatsen efter antagandet.

Efter att planen har antagits, skickas brev ut till de sakägare som har lämnat sina synpunkter under samråds- och granskningstiden.

Eventuella frågor besvaras av planarkitekt Helbin Saad Ali
E-post: helbin.saadali@falkoping.se
Telefon: 0515-88 51 97

Ranten 2:6 och del av Ranten 2:23

Syftet med detaljplanen är att göra befintlig bebyggelse och användning planenlig samt möjliggöra för bostäder, kontor och centrumverksamhet. Bebyggelsen ska i volym, höjd och placering anpassas efter befintlig bebyggelse och kulturmiljövärden.

Byggnadsnämnden beslutade den 22 mars 2023, § 32, att skicka detaljplan för Ranten 2:6 och del av Ranten 2:23 på samråd. Samrådstiden pågick mellan den 3 april och den 2 maj 2023.

Gamla stan 2:26 med flera (skola vid gamla kalkbrottet)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av en ny skola med friytor som främjar elevernas hälsa och utveckling. Skyddsvärda träd och alléer ska bevaras och tillhörande trafiklösningar ska skapas. Väster om den blivande skolbyggnaden finns ett före detta kalkbrott som inrymmer växtlighet och naturvärden. Detta område ska göras tillgängligt, så att det blir användbart för såväl skolans elever som för allmänheten.

Med anledning av trafiksäkerheten och kapaciteten i korsningen föreslås att en ny trafiklösning skapas i anslutningen Trädgårdsgatan-Hollendergatan, och av denna anledning måste Hollendergatan dras om och anläggas längre österut. För att inte bullernivåerna ska bli för höga vid bostadsbebyggelsen, öster om Hollendergatan, uppförs ett bullerskydd.

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 24 juni 2019 men Mark- och miljööverdomstolen upphävde 29 april 2021 kommunfullmäktiges beslut. Mellan den 24 februari och 17 mars 2022 genomfördes en andra granskning och den 27 oktober 2023 fastslog Mark- och miljööverdomstolen tidigare dom från Mark- och miljödomstolen att bevilja dispens från artskyddsförordningen. Den 29 januari 2024, §7 beslutade kommunfullmäktige att anta detaljplanen.

Del av kvarteret Trym

Syftet med detaljplanen är att pröva markens lämplighet för flerbostadshus, centrumändamål, vårdinrättning, idrottsändamål, samt verksamheter utan omgivningspåverkan. Bebyggelsen ska kunna uppföras i varierade former och anpassas utifrån kulturmiljön och platsens förutsättningar avseende placering, utformning och utbredning för att inte påtagligt skada stadsdelens
kulturmiljövärde eller påverka människors hälsa och säkerhet. Detaljplanen syftar dessutom till att skydda flertalet träd med högt bevarandevärde samt befintliga alléer längs gatorna. Planförslaget syftar därtill att säkerställa att in- och utfarter till området sker på lämpliga platser.

Samrådstiden pågick mellan den 4 november och den 2 december 2022.

Alvared 4:147 med flera

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för de kommunalt ägda fastigheterna Alvared 4:147, 4:148, 4:149 och 4:15 att kunna uppföra annan typ av bostadsbebyggelse samt att tillåta en högre nockhöjd.

Huvuddragen med planförslaget är att planområdet kan bebyggas med andra typer av bostäder såsom radhus, kedjehus och flerfamiljshus i högst tre våningar. Stadsbyggnadsavdelningen bedömer att en ny detaljplan för fastigheterna Alvared 4:147 med flera bidrar till bättre möjligheter att uppföra andra typer av bostäder i Åsarp och för att kunna möjliggöra för fastighetsbildning inom planområdet.

Byggnadsnämnden beslutade den 24 april 2024, §41, att skicka detaljplan för Alvared 4:147 m.fl. på samråd. Samrådstiden pågår under perioden 29 april 2024 till och med den 27 maj 2024.

Eventuella frågor besvaras av planarkitekt Kristian Rosenberg
E-post: kristian.rosenberg@falkoping.se
Telefonnummer: 0515-88 51 36