Detaljplaner – pågående arbete

Detaljplanerna på den här sidan är pågående. Det betyder att du kan lämna synpunkter på dem under angivna tidsperioder vid samråd och granskning. Klicka i kartan för att se var planerna finns. Här finns även antagna planer som fortfarande inte fått laga kraft.

Fel vid laddning av objekt.

Dotorp 6:28 med flera

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för uppförande av idrottsändamål samt möjlighet till lager. Detaljplanen syftar också till att planlägga för befintlig teknisk anläggning norr om Nordmannagatan.

Huvuddragen innebär att marken inom planområdet, som sedan tidigare är planlagd för icke störande industriverksamheter, planläggs för användningarna verksamhet och idrottsändamål. Bebyggelsen tillåts uppföras inom 40 procent att området med en högsta nockhöjd om 15 meter. Inom området finns en åkerholme med ett odlingsröse och skyddade arter som föreslås flyttas till ett naturområde norr om Nordmannagatan. En teknisk anläggning norr om Nordmannagatan blir planenlig genom att ändra användningen inom området.

Samrådstiden pågick mellan den 11 juli och den 26 augusti 2022.

Gamla stan 2:26 med flera (skola vid gamla kalkbrottet)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av en ny skola med friytor som främjar elevernas hälsa och utveckling. Skyddsvärda träd och alléer ska bevaras och tillhörande trafiklösningar ska skapas. Väster om den blivande skolbyggnaden finns ett före detta kalkbrott som inrymmer växtlighet och naturvärden. Detta område ska göras tillgängligt, så att det blir användbart för såväl skolans elever som för allmänheten.

Med anledning av trafiksäkerheten och kapaciteten i korsningen föreslås en ny trafiklösning skapas i anslutningen Trädgårdsgatan-Hollendergatan, och av denna anledning måste Hollendergatan dras om och anläggas längre österut. För att inte bullernivåerna ska bli för höga vid bostadsbebyggelsen, öster om Hollendergatan, uppförs ett bullerskydd.

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 24 juni 2019 men har överklagats. Mark- och miljööverdomstolen meddelar den 29 april 2021 att de upphäver kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen.

Kommunstyrelsen beslutade den 19 maj 2021, § 86 att fortsätta detaljplanering för del av fastigheten Gamla stan 2:26 m.fl. (Skola vid gamla kalkbrottet). Den 20 maj 2021, § 81 beslutade även byggnadsnämnden att fortsätta planläggningen.

Sankt Göran 23

Syftet med detaljplanen är att pröva markens lämplighet för uppförande av bostadshus som beaktar befintliga omgivande kulturmiljövärden.
Huvuddragen innebär att de centrala delarna av Falköping tätort förtätas genom att det blir möjligt att uppföra bostäder på en lucktomt längs Sankt Olofsgatan. Tillåten byggnation beaktar befintliga kulturmiljövärden genom att byggrätten begränsas vad gäller storlek, höjd och placering i samklang med omkringliggande byggnader längs Sankt Olofsgatan. Därutöver regleras tillkommande byggnads utformning vad gäller takets utformning och material men även fasadmaterial.

Samrådstiden pågick mellan den 1 juni och den 22 juni 2022.

Del av kvarteret Trym

Syftet med detaljplanen är att pröva markens lämplighet för flerbostadshus, centrumändamål, vårdinrättning, idrottsändamål, samt verksamheter utan omgivningspåverkan. Bebyggelsen ska kunna uppföras i varierade former och anpassas utifrån kulturmiljön och platsens förutsättningar avseende placering, utformning och utbredning för att inte påtagligt skada stadsdelens
kulturmiljövärde eller påverka människors hälsa och säkerhet. Detaljplanen syftar dessutom till att skydda flertalet träd med högt bevarandevärde samt befintliga alléer längs gatorna. Planförslaget syftar därtill att säkerställa att in- och utfarter till området sker på lämpliga platser.

Samrådstiden pågick mellan den 4 november och den 2 december 2022.