Detaljplaner – pågående arbete

Detaljplanerna på den här sidan är pågående. Det betyder att du kan lämna synpunkter på dem under angivna tidsperioder vid samråd och granskning. Klicka i kartan för att se var planerna finns. Här finns även antagna planer som fortfarande inte fått laga kraft.

Fel vid laddning av objekt.

Gamla stan 2:26 med flera (skola vid gamla kalkbrottet)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av en ny skola med friytor som främjar elevernas hälsa och utveckling. Skyddsvärda träd och alléer ska bevaras och tillhörande trafiklösningar ska skapas. Väster om den blivande skolbyggnaden finns ett före detta kalkbrott som inrymmer växtlighet och naturvärden. Detta område ska göras tillgängligt, så att det blir användbart för såväl skolans elever som för allmänheten.

Med anledning av trafiksäkerheten och kapaciteten i korsningen föreslås en ny trafiklösning skapas i anslutningen Trädgårdsgatan-Hollendergatan, och av denna anledning måste Hollendergatan dras om och anläggas längre österut. För att inte bullernivåerna ska bli för höga vid bostadsbebyggelsen, öster om Hollendergatan, uppförs ett bullerskydd.

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 24 juni 2019 men har överklagats och därmed inte fått laga kraft.

Glasmästaren 4 och 5

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en utbyggnad av den befintliga verksamheten på platsen med ytterligare utrymme för butik samt personalutrymmen, kontor och lager. Detta utan att påtagligt påverka stadsbilden i anslutning till planområdet.

Samrådet pågår mellan den 1 mars och den 1 april 2021 och det går då att lämna synpunkter på planförslaget till: Byggnadsnämnden, 521 81 Falköping eller till: stadsbyggnad@falkoping.se.

Hattmurklan 1 med flera

Syftet med detaljplanen är att ändra användning av fastigheten Hattmurklan 1 till antingen kontor, flerbostadshus, vårdverksamhet eller en kombination av dem. Planförslaget innebär även att fastigheten Mösseberg 50:13 kan användas som bostäder eller kontor, samt att parkeringsplatser kan uppföras söder om Daléngatan. Syftet med detaljplanen är också att göra det möjligt att uppföra mindre pumphus för eventuell reservvattentäkt inom naturmarken.

Planförslaget var ute på samråd mellan den 3 november och den 24 november 2020.

Lantmannen 7 med flera (Mejeriet)

Tåstorp 7:7 med flera (Lilla Sikagården)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för etablering av ett verksamhetsområde i Falköpings tätort. Bebyggelsen ska fungera somm en buffertzon mellan Marjarps industriområde, väg 184 och det nya bostadsområdet på Fåraberget samt säkerställa att landskapsbilden och riksintresset för kulturmiljö inte påtagligt skadas. Syftet med detaljplanen är även att möjliggöra anläggandet av en park med en dagvattendamm samt anläggande av en ny industrigata som kopplar samman infrastrukturen och industriområdena öster och väster om planområdet. Planen har avsatt en yta på cirka 52 000 kvadratmeter för för verksamheter och cirka 8 760 kvadratmeter för park. Parken ska kunna nyttjas av såväl verksamma som närboende och besökare till området.

Planförslaget var ute på granskning mellan den 18 december 2020 och den 1 februari 2021.

Veterinären 1 med flera

Syftet med detaljplanen är att förtäta kvarteret Veterinären med bostäder utan att påtagligt påverka riksintresset för kulturmiljövården. Detaljplanen ska även skydda de byggnader på platsen som har kulturmiljövärden, skydda den dubbelsidiga allén på Trädgårdsgatan, samt säkerställa att fler utfarter inte upprättas mot Parkgatan, Trädgårdsgatan eller Bangatan.

Planförslaget var ute på samråd mellan den 3 november och den 24 november 2020.

Anneborg 1:6 (Hildasro)

Syftet med detaljplanen är att pröva markens lämplighet för bostad, vård, kontor samt tillfällig vistelse.

Samrådstiden pågår från den 30 mars till den 23 april 2021 och det går då att lämna synpunkter på planförslaget till: Byggnadsnämnden, 521 81 Falköping eller till: stadsbyggnad@falkoping.se

Frågor om planen kan besvaras av planarkitekt Oskar Sandberg.
Telefon: 0515-88 51 36
E-post: oskar.sandberg@falkoping.se