Detaljplaner – pågående arbete

Detaljplanerna på den här sidan är pågående. Det betyder att du kan lämna synpunkter på dem under angivna tidsperioder vid samråd och granskning. Klicka i kartan för att se var planerna finns.

Fel vid laddning av objekt.

Friggeråker 25:8 med flera (ny överlämningsbangård)

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga en ny överlämningsbangård samt utöver industrier bygga kontor inom ett område och trafik inom ett annat. Detaljplanen ska även säkerställa funktionen av dagvattendammen inom området och göra det möjligt att ändra sträckning för luftburna ledningar i området.

Lantmannen 7 med flera (Mejeriet)

Mösseberg 50:19 (Rangatan)

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att kommunen ska kunna ta över driften av området. Planförslaget innebär att mark som idag används som gata ändras i planhänseende från bostadsändamål till användning av en gata.

Tåstorp 7:7 (Fåraberget, etapp 2 B)

Planförslaget utgör en del av en större tätortsutbyggnad kring Fåraberget. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en blandad bostadsbebyggelse med service och mötesplatser samt byggnation av en ny gata med tillhörande trafiklösningar genom Fårabergets område. Planen syftar även till att möjliggöra för byggnation av en ny skola med friytor som främjar barnens hälsa och utveckling. Natur- och kulturvärden ska värnas och integreras i området.

Förslaget finns tillgängligt för granskning under perioden den 20 oktober till den 10 november 2020. Synpunkter ska framföras skriftligt till Byggnadsnämnden, 521 81 Falköping eller till stadsbyggnad@falkoping.se

Tåstorp 7:7 med flera (Lilla Sikagården)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för etablering av ett verksamhetsområde i Falköpings tätort. Bebyggelsen ska fungera somm en buffertzon mellan Marjarps industriområde, väg 184 och det nya bostadsområdet på Fåraberget samt säkerställa att landskapsbilden och riksintresset för kulturmiljö inte påtagligt skadas. Syftet med detaljplanen är även att möjliggöra anläggandet av en park med en dagvattendamm samt anläggande av en ny industrigata som kopplar samman infrastrukturen och industriområdena öster och väster om planområdet. Planen har avsatt en yta på cirka 52 000 kvadratmeter för för verksamheter och cirka 8 760 kvadratmeter för park. Parken ska kunna nyttjas av såväl verksamma som närboende och besökare till området.