Detaljplaner – pågående arbete

Detaljplanerna på den här sidan är pågående. Det betyder att du kan lämna synpunkter på dem under angivna tidsperioder vid samråd och granskning. Klicka i kartan för att se var planerna finns. Här finns även antagna planer som fortfarande inte fått laga kraft.

Fel vid laddning av objekt.

Skytten 1 med flera

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbebyggelse samt att värna de kulturmiljövärden och fornlämningar som finns inom och i nära anslutning till planområdet. Syftet är även att möjliggöra för en fortsatt användning av den befintliga parkeringen inom en del av området.

Huvuddragen innebär att markanvändning för den gamla förskolan och det intilliggande parkområdet, där det finns två fornlämningar, planläggs som kvartersmark med användning bostäder. Bostäderna innebär ett komplement till kringliggande bebyggelse men anpassas efter befintliga skalor för att inte negativt påverka kulturmiljövärdena i stadsdelen. Fornlämningarna kommer fortsättningsvis vara tillgängliga och synliga från delar av området. Den befintliga parkeringen intill fotbollsplanen Ållevi planläggs som allmän platsmark med användningen parkering för att fortsatt kunna finnas kvar i framtiden.

Byggnadsnämnden beslutade den 19 april 2023, § 50, att skicka detaljplan för Skytten 1 med flera på samråd. Samrådstiden pågick från 1 till 22 maj 2023.

Eventuella frågor besvaras av planarkitekt Helbin Saad Ali
e-post: helbin.saadali@falkoping.se
telefonnummer: 0515 – 88 51 97

Gradskivan 11 med flera

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för fortsatt användning och utökning av en pendelparkering med möjlighet till återvinning. Detaljplanen syftar därtill att bevara ett grönområde och flera träd samt att möjliggöra en fastighetsutökning av Gradskivan 3. Därutöver är detaljplanens syfte att göra ett kommunalt järnvägsspår planenligt.

Huvuddragen innebär att ett område som tidigare varit planlagt för småindustri får ändrad markanvändning till naturmark och parkeringsplats där återvinning får finnas. Det innebär att befintlig pendelparkering i nära anslutning till Falköpings resecentrum blir planenlig med möjlighet att iordningställa fler parkeringsplatser. Inom parkeringen finns det även en möjlighet att uppföra en återvinningsstation. Befintligt grönområde bevaras och kan även utgöra översvämningsyta och kolsänka i området. Markytan väster om Gradskivan 3 var tidigare planlagd för gata i syfte att angöra tidigare planlagd industrimark söder om fastigheten. Eftersom parkeringen redan angörs från Brogärdesgatan är en förlängning av Valsbogatan inte längre aktuell, varför en utökning av Gradskivan 3 blir möjlig. Det kommunala järnvägsspåret blir planenligt och kan fortsatt serva industrifastigheterna norr om planområdet.

Byggnadsnämnden beslutade den 19 april 2023, § 51, att skicka detaljplan för Gradskivan 11 m.fl. på samråd. Samrådstiden pågick mellan den 1-22 maj 2023.

Eventuella frågor besvaras av planarkitekt Hanna Janzon
E-post: hanna.janzon@falkoping.se
Telefonnummer: 0515-88 51 36

Ranten 2:6 och del av Ranten 2:23

Syftet med detaljplanen är att göra befintlig bebyggelse och användning planenlig samt möjliggöra för bostäder, kontor och centrumverksamhet. Bebyggelsen ska i volym, höjd och placering anpassas efter befintlig bebyggelse och kulturmiljövärden.

Byggnadsnämnden beslutade den 22 mars 2023, § 32, att skicka detaljplan för Ranten 2:6 och del av Ranten 2:23 på samråd. Samrådstiden pågick mellan den 3 april och den 2 maj 2023.

Eventuella frågor besvaras av planarkitekt Martin Karlsson
e-post: martin.c.karlsson@falkoping.se
telefonnummer: 0515 - 88 51 24

Gamla stan 2:26 med flera (skola vid gamla kalkbrottet)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av en ny skola med friytor som främjar elevernas hälsa och utveckling. Skyddsvärda träd och alléer ska bevaras och tillhörande trafiklösningar ska skapas. Väster om den blivande skolbyggnaden finns ett före detta kalkbrott som inrymmer växtlighet och naturvärden. Detta område ska göras tillgängligt, så att det blir användbart för såväl skolans elever som för allmänheten.

Med anledning av trafiksäkerheten och kapaciteten i korsningen föreslås en ny trafiklösning skapas i anslutningen Trädgårdsgatan-Hollendergatan, och av denna anledning måste Hollendergatan dras om och anläggas längre österut. För att inte bullernivåerna ska bli för höga vid bostadsbebyggelsen, öster om Hollendergatan, uppförs ett bullerskydd.

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 24 juni 2019 men har överklagats. Mark- och miljööverdomstolen meddelar den 29 april 2021 att de upphäver kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen.

Kommunstyrelsen beslutade den 19 maj 2021, § 86 att fortsätta detaljplanering för del av fastigheten Gamla stan 2:26 m.fl. (Skola vid gamla kalkbrottet). Den 20 maj 2021, § 81 beslutade även byggnadsnämnden att fortsätta planläggningen.

Sankt Göran 23

Syftet med detaljplanen är att pröva markens lämplighet för uppförande av bostadshus som beaktar befintliga omgivande kulturmiljövärden.
Huvuddragen innebär att de centrala delarna av Falköping tätort förtätas genom att det blir möjligt att uppföra bostäder på en lucktomt längs Sankt Olofsgatan. Tillåten byggnation beaktar befintliga kulturmiljövärden genom att byggrätten begränsas vad gäller storlek, höjd och placering i samklang med omkringliggande byggnader längs Sankt Olofsgatan. Därutöver regleras tillkommande byggnads utformning vad gäller takets utformning och material men även fasadmaterial.

Granskningstiden pågick mellan den 20 mars och den april 2023.

Synpunkter på förslaget ska framföras skriftligen till Byggnadsnämnden, 521 81 Falköping eller till stadsbyggnad@falkoping.se.
Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under
granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta
detaljplanen.

Eventuella frågor besvaras av planarkitekt Bajram Amzovic
e-post: Bajram.amzovic@falkoping.se
tfn. 0515 - 88 51 07

Del av kvarteret Trym

Syftet med detaljplanen är att pröva markens lämplighet för flerbostadshus, centrumändamål, vårdinrättning, idrottsändamål, samt verksamheter utan omgivningspåverkan. Bebyggelsen ska kunna uppföras i varierade former och anpassas utifrån kulturmiljön och platsens förutsättningar avseende placering, utformning och utbredning för att inte påtagligt skada stadsdelens
kulturmiljövärde eller påverka människors hälsa och säkerhet. Detaljplanen syftar dessutom till att skydda flertalet träd med högt bevarandevärde samt befintliga alléer längs gatorna. Planförslaget syftar därtill att säkerställa att in- och utfarter till området sker på lämpliga platser.

Samrådstiden pågick mellan den 4 november och den 2 december 2022.