Detaljplaner – pågående arbete

Detaljplanerna på den här sidan är pågående. Det betyder att du kan lämna synpunkter på dem under angivna tidsperioder vid samråd och granskning. Klicka i kartan för att se var planerna finns. Här finns även antagna planer som fortfarande inte fått laga kraft.

Fel vid laddning av objekt.

Apotekaren 11

Syftet med detaljplanen är att pröva den sydöstra delen av planområdets lämplighet för användningen vård, göra befintlig bebyggelse planenlig samt upphäva tomtindelningsplanen för hela fastigheten Apotekaren 11. Detta för att möjliggöra en ny fastighetsbildning.

Planförslaget finns tillgängligt för granskning från den 5 maj till den 19 maj 2022. Synpunkter på förslaget ska framföras skriftligen senast den 19 maj 2022 till Byggnadsnämnden, 521 81 Falköping eller till stadsbyggnad@falkoping.se

Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Gamla stan 2:26 med flera (skola vid gamla kalkbrottet)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av en ny skola med friytor som främjar elevernas hälsa och utveckling. Skyddsvärda träd och alléer ska bevaras och tillhörande trafiklösningar ska skapas. Väster om den blivande skolbyggnaden finns ett före detta kalkbrott som inrymmer växtlighet och naturvärden. Detta område ska göras tillgängligt, så att det blir användbart för såväl skolans elever som för allmänheten.

Med anledning av trafiksäkerheten och kapaciteten i korsningen föreslås en ny trafiklösning skapas i anslutningen Trädgårdsgatan-Hollendergatan, och av denna anledning måste Hollendergatan dras om och anläggas längre österut. För att inte bullernivåerna ska bli för höga vid bostadsbebyggelsen, öster om Hollendergatan, uppförs ett bullerskydd.

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 24 juni 2019 men har överklagats. Mark- och miljööverdomstolen meddelar den 29 april 2021 att de upphäver kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen.

Kommunstyrelsen beslutade den 19 maj 2021, § 86 att fortsätta detaljplanering för del av fastigheten Gamla stan 2:26 m.fl. (Skola vid gamla kalkbrottet). Den 20 maj 2021, § 81 beslutade även byggnadsnämnden att fortsätta planläggningen.

Hattmurklan 1 med flera

Körsbäret 1

Syftet med detaljplanen är att pröva markens lämplighet för bostadsändamål. Detta ska göras med befintliga kultur- och naturvärden i beaktande och anpassning till platsens struktur och skala. Huvuddragen innebär att befintlig byggnads form och utformning värnas genom varsamhetsbestämmelser samt att ny bebyggelse kan uppföras i planens västra respektive östra del.

Samrådet pågick mellan den 1 juli och den 16 augusti 2021.

Muraren 12

Detaljplanen syftar till att möjliggöra fler bostadslägenheter på den tvådelade fastigheten Muraren 12 och genom detta bidra till förtätning av Falköpings stad. Därutöver syftar detaljplanen till att möjliggöra tillbyggnationer som balkonger, takkupor, frontespiser samt hissar. Förtätningen ska göras med hänsyn till kulturmiljön samt anpassas till platsens struktur och skala. Dessutom syftar detaljplanen till att säkerställa att fler utfarter inte upprättas i anslutning till korsningen mellan Hwassgatan och Sköttningsvägen.

Samrådstiden pågår från den 3 maj till den 24 maj 2022. Eventuella synpunkter på planförslaget ska skickas in skriftligen under samrådstiden. Den som inte framfört sina synpunkter skriftligen under varken samråd eller granskning kan förlora rätten att överklaga ett beslut om planens antagande.

Synpunkter ska lämnas in senast den 24 maj 2022 till Byggnadsnämnden,
S:t Sigfridsgatan 9, 521 81 Falköping eller via e-post till stadsbyggnad@falkoping.se

Snickaren 3