Områdesbestämmelser

Områdesbestämmelser finns bland annat för att säkerställa att bebyggelsen samspelar med omgivningen. Syftet kan till exempel vara att värna om upplevelsen av kulturmiljön och landskapet i ett område.

Områdesbestämmelser runt kyrkor i Falköpings kommun

I Falköpings kommun finns områdesbestämelser runt kyrkorna på landsbygden. För varje område finns ett särskilt dokument där områdets omfattning samt bestämmelserna framgår. Om du bor inom ett område som regleras av områdesbestämmelser är det viktigt att du kontrollerar vad som gäller innan du vidtar några åtgärder på din fastighet.