Detaljplaner – så funkar det

Med detaljplaner regleras markanvändningen i städer och tätorter runtom i landet. Varje kommun ansvarar för att ta fram samtliga detaljplaner inom kommunens gränser, då vi i Sverige har vad som kallas ett kommunalt planmonopol.

Vad är en detaljplan?

En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument som styrs av plan- och bygglagen. Detaljplanen kan till exempel reglera var på en fastighet byggnation får ske, vilka ändamål byggnaderna får användas till och hur stora byggnaderna får vara. Är du fastighetsägare är det inte så att du är fri att använda marken och byggnaderna som du vill inom din fastighet. Ligger fastigheten inom en tätort är det hög sannolikhet att den omfattas av en detaljplan, vilken då styr användningen oavsett fastighetsägare.

Syftet med detaljplanering är att kommunen ska göra avvägningar mellan olika intressen och ta ställning till hur ett område ska utvecklas och samspela med sin omgivning, med målet att få en god bebyggelseutveckling. Detaljplanen utgör ett viktigt underlag vid bygglovshandläggning, då den reglerar mark- och vattenanvändningen inom det aktuella området.

Planbesked

Den som vill genomföra en åtgärd som kräver ny eller ändrad detaljplan ska ansöka om planbesked hos byggnadsnämnden. Byggnadsnämnden tar då ställning till om förslaget är lämpligt och ska inom fyra månader meddela ett planbesked. Ett positivt planbesked ska ange när planen beräknas kunna antas, dock finns ingen garanti för att planen slutligen kommer att antas. Vid ett positivt planbesked får stadsbyggnadsavdelningen i uppdrag av byggnadsnämnden att pröva ärendet i en detaljplaneprocess.

Planprocessen

När byggnadsnämnden har beslutat om att ta fram förslag till detaljplan väljer nämnden också vilket tillvägagångssätt, så kallat planförfarande, som förslaget ska handläggas med. Valet av förfarande basreras på ett antal kriterier i plan- och bygglagen.

Standardförfarande

Standardförfarandet kan tillämpas om förslaget till detaljplan är förenligt med översiktsplanen och Länsstyrelsens granskningsyttrande om översiktsplanen, och om förslaget inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt är av stor betydelse. Detaljplanen får inte heller antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Samråd
Samrådet syftar till att samla in information, önskemål och synpunkter om planförslaget. Kommunen ska samråda om ett förslag till detaljplan med bland andra länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, kända sakägare och boende som berörs.

Underrättelse och granskning
När ett förslag till detaljplan har varit på samråd och justerats efter inkomna synpunkter ska planförslaget vara tillgängligt för granskning innan det kan antas. Inför granskningen ska kommunen anslå en underrättelse på kommunens anslagstavla och förslaget ska göras tillgänglig på kommunens webbplats. Under granskningen ges myndigheter, sakägare och andra som berörs av planen möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.

Granskningsutlåtande
Efter granskningen sammanställer kommunen de skriftliga synpunkter som har inkommit i ett granskningsutlåtande. Utlåtandet ska också innehålla kommunens förslag med anledning av synpunkterna.

Antagande
Detaljplanen får antas om marken anses lämplig för de användningar som anges i planförslaget. I Falköpings kommun har byggnadsnämnden ansvar för att anta huvudparten av de detaljplaner som tas fram.

Laga kraft
Laga kraft är en juridisk term som innebär att en dom eller ett beslut av en domstol eller en myndighet inte längre kan överklagas. En detaljplan vinner laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet att anta planen har tillkännagetts på kommunens anslagstavla.

Utökat förfarande

Ett utökat förfarande ska tillämpas om förslaget inte är förenligt med översiktsplanen eller länsstyrelsens granskningsyttrande, eller är av betydande intressen för allmänheten, eller om förslaget antas medföra en betydande miljöpåverkan. Jämfört med standardfördarandet tillkommer ytterligare två steg i processen; kungörelse och samrådsredogörelse.

Kungörelse
Vid ett utökat förfarande ska kommunen informera om samrådet med en kungörelse. Kungörelse betyder meddelande till allmänheten och ska bland annat innehålla information om var planförslaget finns tillgängligt och hur lång samrådstiden är.

Samrådsredogörelse
Synpunkter som har kommit in under samrådet ska redovisas i en samrådsredogörelse. I samrådsredogörelsen bemöter och kommenterar kommunen dessa synpunkter.

Exploatörsdriven planprocess

Exploatörsdriven planprocess innebär att Falköpings kommun och exploatören samarbetar i planarbetet inför en byggnation och att ansvaret att driva fram planprocessen ligger på exploatören. Ansvaret för planläggning är dock fortsatt kommunens och med det kommunala planmonopolet. Kommunen ska även i exploatörsdriven planprocess, värna om de allmänna intressena men även väga olika intressen mot varandra.

Riktlinje för exploatörsdriven planprocess Pdf, 631.2 kB.