Översiktlig planering

Falköpings kommun utvecklas och förändras − i centralorten, de mindre tätorterna och på landsbygden. Det behövs fler bostäder, idrottshallar, butiks-och industrilokaler. Var ska fritidsområden, parker, cykelvägar och gator anläggas i framtiden?

Planeringstrategi 2023

Översiktsplanen är ett strategiskt politiskt dokument som ska spegla den rådande politiska majoritetens uppfattning om byggande, mark- och vattenanvändning och hushållning med naturresurser. Planeringsstrategin bidrar till en översiktsplanering som bedrivs kontinuerligt och på så vis kan förändrade förutsättningar fångas.

Den 26 juni 2023 antog kommunfullmäktige planeringsstrategi 2023 för Falköpings kommuns översiktsplan 2017-2030. Av planeringsstrategin framgår vilka förutsättningar med betydelse för den översiktliga planeringen som förändrats och vilka delar av befintlig översiktsplan som bör revideras i en framtida översiktsplan. Sammanfattningsvis bedöms befintlig översiktsplan till stor del vara aktuell men det finns förutsättningar som ändrats och ett behov av att vissa typer av markreserver som påkallar en revidering.
Kommunfullmäktige beslutade med planeringsstrategin som underlag att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att ta fram en ny översiktsplan för Falköpings kommun.

Översiktsplan 2017-2030

Efterfrågan på nya bostäder och behovet av mark för företag är en utmaning för kommunen. Samtidigt är det viktigt att värna om naturområden så att det finns fina områden för vår växande befolkning – det vill säga ni Falköpingsbor! Detta ställer krav på kommunens samhällsplanering.

Översiktsplanen fokuserar även på sociala värden såsom trygghet, upplevelser och välbefinnande. Kommunens vision är att alla ska kunna leva det goda livet.

Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan. Planen är kommunens viktigaste och mest långsiktiga beslutsunderlag för framtida användning och bevarande av mark- och vattenområden. Falköpings kommuns översiktsplan finns endast i digital version.