Detaljplaner – pågående arbete

Detaljplanerna på den här sidan är pågående. Det betyder att du kan lämna synpunkter på dem under angivna tidsperioder vid samråd och granskning. Klicka i kartan för att se var planerna finns. Här finns även antagna planer som fortfarande inte fått laga kraft.

Fel vid laddning av objekt.

Dotorp 6:28 med flera

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för uppförande av idrottsändamål samt möjlighet till lager. Detaljplanen syftar också till att planlägga för befintlig teknisk anläggning norr om Nordmannagatan.

Huvuddragen innebär att marken inom planområdet, som sedan tidigare är planlagd för icke störande industriverksamheter, planläggs för användningarna verksamhet och idrottsändamål. Bebyggelsen tillåts uppföras inom 40 procent att området med en högsta nockhöjd om 15 meter. Inom området finns en åkerholme med ett odlingsröse och skyddade arter som föreslås flyttas till ett naturområde norr om Nordmannagatan. En teknisk anläggning norr om Nordmannagatan blir planenlig genom att ändra användningen inom området.

Samrådstiden pågick mellan den 11 juli och den 26 augusti 2022.

Eventuella frågor besvaras av planstrateg Josef Ydeskog.
e-post: josef.ydeskog@falkoping.se
telefon: 0515 - 88 51 33

Gamla stan 2:26 med flera (skola vid gamla kalkbrottet)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av en ny skola med friytor som främjar elevernas hälsa och utveckling. Skyddsvärda träd och alléer ska bevaras och tillhörande trafiklösningar ska skapas. Väster om den blivande skolbyggnaden finns ett före detta kalkbrott som inrymmer växtlighet och naturvärden. Detta område ska göras tillgängligt, så att det blir användbart för såväl skolans elever som för allmänheten.

Med anledning av trafiksäkerheten och kapaciteten i korsningen föreslås en ny trafiklösning skapas i anslutningen Trädgårdsgatan-Hollendergatan, och av denna anledning måste Hollendergatan dras om och anläggas längre österut. För att inte bullernivåerna ska bli för höga vid bostadsbebyggelsen, öster om Hollendergatan, uppförs ett bullerskydd.

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 24 juni 2019 men har överklagats. Mark- och miljööverdomstolen meddelar den 29 april 2021 att de upphäver kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen.

Kommunstyrelsen beslutade den 19 maj 2021, § 86 att fortsätta detaljplanering för del av fastigheten Gamla stan 2:26 m.fl. (Skola vid gamla kalkbrottet). Den 20 maj 2021, § 81 beslutade även byggnadsnämnden att fortsätta planläggningen.

Hattmurklan 1 med flera

Syftet med detaljplanen är att ändra användning av fastigheten Hattmurklan 1 till antingen kontor, flerbostadshus, restaurang eller en kombination av dem. Planförslaget innebär även att fastigheten Mösseberg 50:13 kan användas som bostäder eller kontor, samt att parkeringsplatser kan uppföras söder om Daléngatan. Syftet med detaljplanen är också att göra det möjligt att uppföra mindre pumphus för eventuell reservvattentäkt inom naturmarken.

Planförslaget fanns tillgängligt för granskning mellan den 13 september och den 4 oktober 2022.

Körsbäret 1

Syftet med detaljplanen är att pröva markens lämplighet för bostadsändamål. Detta ska göras med befintliga kultur- och naturvärden i beaktande och anpassning till platsens struktur och skala. Huvuddragen innebär att befintlig byggnads form och utformning värnas genom varsamhetsbestämmelser samt att ny bebyggelse kan uppföras i planens västra respektive östra del.

Den 23 november 2022 beslutade byggnadsnämnden att anta detaljplanen för Körsbäret 1 med flera.

Muraren 12

Detaljplanen syftar till att möjliggöra fler bostadslägenheter på den tvådelade fastigheten Muraren 12 och genom detta bidra till förtätning av Falköpings stad. Därutöver syftar detaljplanen till att möjliggöra tillbyggnationer som balkonger, takkupor, frontespiser samt hissar. Förtätningen ska göras med hänsyn till kulturmiljön samt anpassas till platsens struktur och skala. Dessutom syftar detaljplanen till att säkerställa att fler utfarter inte upprättas i anslutning till korsningen mellan Hwassgatan och Sköttningsvägen.

Detaljplanen finns tillgänglig för granskning från den 18 oktober till den 8 november 2022. Synpunkter på förslaget ska lämnas skriftligen till Byggnadsnämnden, 521 81 Falköping eller till stadsbyggnad@falkoping.se

Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Eventuella frågor besvaras av planarkitekt Bajram Amzovic
e-post: bajram.amzovic@falkoping.se
telefon: 0515-88 51 07

Sankt Göran 23

Syftet med detaljplanen är att pröva markens lämplighet för uppförande av bostadshus som beaktar befintliga omgivande kulturmiljövärden.
Huvuddragen innebär att de centrala delarna av Falköping tätort förtätas genom att det blir möjligt att uppföra bostäder på en lucktomt längs Sankt Olofsgatan. Tillåten byggnation beaktar befintliga kulturmiljövärden genom att byggrätten begränsas vad gäller storlek, höjd och placering i samklang med omkringliggande byggnader längs Sankt Olofsgatan. Därutöver regleras tillkommande byggnads utformning vad gäller takets utformning och material men även fasadmaterial.

Samrådstiden pågick mellan den 1 juni och den 22 juni 2022.

Del av kvarteret Trym

Syftet med detaljplanen är att pröva markens lämplighet för flerbostadshus, centrumändamål, vårdinrättning, idrottsändamål, samt verksamheter utan omgivningspåverkan. Bebyggelsen ska kunna uppföras i varierade former och anpassas utifrån kulturmiljön och platsens förutsättningar avseende placering, utformning och utbredning för att inte påtagligt skada stadsdelens
kulturmiljövärde eller påverka människors hälsa och säkerhet. Detaljplanen syftar dessutom till att skydda flertalet träd med högt bevarandevärde samt befintliga alléer längs gatorna. Planförslaget syftar därtill att säkerställa att in- och utfarter till området sker på lämpliga platser.

Planförslaget finns ute på samråd från den 4 november till den 2 december 2022. Under den här tiden kan du lämna synpunkter på förslaget. Synpunkterna ska lämnas in senast den 2 december 2022 till
Byggnadsnämnden, S:t Sigfridsgatan 9, 521 81 Falköping, eller till
stadsbyggnad@falkoping.se

Eventuella frågor besvaras av planarkitekt Hanna Janzon
e-post: hanna.janzon@falkoping.se
telefon: 0515 - 88 51 36