Detaljplaner – pågående arbete

Detaljplanerna på den här sidan är pågående. Det betyder att du kan lämna synpunkter på dem under angivna tidsperioder vid samråd och granskning. Klicka i kartan för att se var planerna finns. Här finns även antagna planer som fortfarande inte fått laga kraft.

Fel vid laddning av objekt.

Domkraften 10 med flera

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt för den befintliga industrin som finns i planområdet att expandera sin verksamhet genom att utöka området för industri. Större delen av planområdet är sedan tidigare planlagd för industri. Utöver utbyggnaden av industrin planläggs det även för räddningstjänst, teknisk anläggning och naturområde som ska hantera dagvattnet inom planområdet. Vidare syftar planen till att på ett bättre sätt värna landskapsbilden genom att reglera bebyggelsen med en nockhöjd över nollplan istället för byggnadshöjd över mark.

Byggnadsnämnden beslutade den 23 augusti 2023, § 95, att skicka detaljplan för Domkraften 10 med flera på samråd. Samrådstiden pågick från den 28 augusti till den 18 september 2023 och under denna period kunde synpunkter lämnas på förslaget. Förslaget är nu utställt för granskning från den 2 november till den 19 november 2023, och under denna period kan synpunkter återigen lämnas på förslaget.

Eventuella frågor besvaras av planarkitekt Märta Gahm
E-post: marta.gahm@falkoping.se
Telefonnummer: 0515-88 51 07

Skytten 1 med flera

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbebyggelse samt att värna de kulturmiljövärden och fornlämningar som finns inom och i nära anslutning till planområdet. Syftet är även att möjliggöra för en fortsatt användning av den befintliga parkeringen inom en del av området.

Huvuddragen innebär att markanvändning för den gamla förskolan och det intilliggande parkområdet, där det finns två fornlämningar, planläggs som kvartersmark med användning bostäder. Bostäderna innebär ett komplement till kringliggande bebyggelse men anpassas efter befintliga skalor för att inte negativt påverka kulturmiljövärdena i stadsdelen. Fornlämningarna kommer fortsättningsvis vara tillgängliga och synliga från delar av området. Den befintliga parkeringen intill fotbollsplanen Ållevi planläggs som allmän platsmark med användningen parkering för att fortsatt kunna finnas kvar i framtiden.

Byggnadsnämnden beslutade den 19 april 2023, § 50, att skicka detaljplan för Skytten 1 med flera på samråd. Samrådstiden pågick från 1 till 22 maj 2023.

Eventuella frågor besvaras av planarkitekt Helbin Saad Ali
E-post: helbin.saadali@falkoping.se
Telefonnummer: 0515 – 88 51 97

Gradskivan 11 med flera

Syftet med planen är att möjliggöra för fortsatt användning och utökning av en pendelparkering med möjlighet till återvinning. Detaljplanen syftar därtill att bevara ett grönområde och flera träd samt att möjliggöra en fastighetsutökning av Gradskivan 3. Därutöver är detaljplanens syfte att göra ett kommunalt järnvägsspår planenligt samt möjliggöra för en vändplats på Valsbogatan.

Den 20 september kommer byggnadsnämnden i Falköpings kommun att hantera antagandet av detaljplan för Gradskivan 11 med flera. Ett granskningsutlåtande innehållande en sammanfattning av inkomna synpunkter finns publicerat bland handlingarna nedan. Samtliga antagandehandlingar publiceras på webbplatsen efter antagandet.

Efter att planen har antagits, skickas brev ut till de sakägare som har lämnat sina synpunkter under samråds- och granskningstiden.

Eventuella frågor besvaras av planarkitekt Helbin Saad Ali
E-post: helbin.saadali@falkoping.se
Telefon: 0515-88 51 97

Ranten 2:6 och del av Ranten 2:23

Syftet med detaljplanen är att göra befintlig bebyggelse och användning planenlig samt möjliggöra för bostäder, kontor och centrumverksamhet. Bebyggelsen ska i volym, höjd och placering anpassas efter befintlig bebyggelse och kulturmiljövärden.

Byggnadsnämnden beslutade den 22 mars 2023, § 32, att skicka detaljplan för Ranten 2:6 och del av Ranten 2:23 på samråd. Samrådstiden pågick mellan den 3 april och den 2 maj 2023.

Gamla stan 2:26 med flera (skola vid gamla kalkbrottet)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av en ny skola med friytor som främjar elevernas hälsa och utveckling. Skyddsvärda träd och alléer ska bevaras och tillhörande trafiklösningar ska skapas. Väster om den blivande skolbyggnaden finns ett före detta kalkbrott som inrymmer växtlighet och naturvärden. Detta område ska göras tillgängligt, så att det blir användbart för såväl skolans elever som för allmänheten.

Med anledning av trafiksäkerheten och kapaciteten i korsningen föreslås en ny trafiklösning skapas i anslutningen Trädgårdsgatan-Hollendergatan, och av denna anledning måste Hollendergatan dras om och anläggas längre österut. För att inte bullernivåerna ska bli för höga vid bostadsbebyggelsen, öster om Hollendergatan, uppförs ett bullerskydd.

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 24 juni 2019 men har överklagats. Mark- och miljööverdomstolen meddelar den 29 april 2021 att de upphäver kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen.

Kommunstyrelsen beslutade den 19 maj 2021, § 86 att fortsätta detaljplanering för del av fastigheten Gamla stan 2:26 m.fl. (Skola vid gamla kalkbrottet). Den 20 maj 2021, § 81 beslutade även byggnadsnämnden att fortsätta planläggningen.

Sankt Göran 23

Syftet med detaljplanen är att pröva markens lämplighet för uppförande av bostadshus som beaktar befintliga omgivande kulturmiljövärden.
Huvuddragen innebär att de centrala delarna av Falköping tätort förtätas genom att det blir möjligt att uppföra bostäder på en lucktomt längs Sankt Olofsgatan. Tillåten byggnation beaktar befintliga kulturmiljövärden genom att byggrätten begränsas vad gäller storlek, höjd och placering i samklang med omkringliggande byggnader längs Sankt Olofsgatan. Därutöver regleras tillkommande byggnads utformning vad gäller takets utformning och material men även fasadmaterial.

Granskningstiden pågår från och med den 14 augusti till den 4 september 2023.

Synpunkter på förslaget ska framföras skriftligen senast den 4 september 2023 till Byggnadsnämnden, 521 81 Falköping eller till stadsbyggnad@falkoping.se.

Eventuella frågor besvaras av planarkitekt Helbin Saad Ali
E-post: Helbin.saadali@falkoping.se
Telefon 0515 - 88 51 97

Del av kvarteret Trym

Syftet med detaljplanen är att pröva markens lämplighet för flerbostadshus, centrumändamål, vårdinrättning, idrottsändamål, samt verksamheter utan omgivningspåverkan. Bebyggelsen ska kunna uppföras i varierade former och anpassas utifrån kulturmiljön och platsens förutsättningar avseende placering, utformning och utbredning för att inte påtagligt skada stadsdelens
kulturmiljövärde eller påverka människors hälsa och säkerhet. Detaljplanen syftar dessutom till att skydda flertalet träd med högt bevarandevärde samt befintliga alléer längs gatorna. Planförslaget syftar därtill att säkerställa att in- och utfarter till området sker på lämpliga platser.

Samrådstiden pågick mellan den 4 november och den 2 december 2022.