Ordlista

Ajournera
Skjuta upp ett möte till en senare tidpunkt

Arvode
Ekonomisk ersättning för politiskt utfört arbete

Avslag
Avslag betyder nej

Beredning
Sammanfattande begrepp för att förbereda och arbeta med ett ärende

Bifall
Bifall betyder ja

Bordlägga
Beslut att skjuta upp debatt och beslut i ett ärende till ett senare sammanträde

Delegera
Överlåta arbete och beslut till någon annan

Ersättare
Ersättare för ordinarie ledamot; suppleant

Fackman
Person som är expert inom ett speciellt ämnesområde

Fråga
Fråga i kommunfullmäktige till ordförande i nämnd eller styrelse för muntligt svar

Föredragande
Den som i fullmäktige, nämnd eller styrelse presenterar ett ärende

Föredragningslista
Förteckning över ärenden som ska behandlas vid ett sammanträde; dagordning

Förtroendevald
Person som fått sitt politiska uppdrag av väljarna eller av en politisk församling

Förvaltning
Finns under varje nämnd och där arbetar opolitiska tjänstemän

Handläggare
Tjänstemän som bereder och presenterar ett ärende samt skriver förslag till beslut

Hemställa
Föreslå

Interpellation
Fråga som ställs i kommunfullmäktige till ordföranden i nämnd eller styrelse för skriftligt svar

Justering
Slutligt godkännande av hur ett dokument ska formuleras

Jäv
En person kan tänkas vara partisk

Ledamot
Medlem i beslutande organ

Lekman
Person som inte är fackman

Mandat
Uppdrag att vara representant; exempelvis ha en plats i kommunfullmäktige

Motion
Skriftligt förslag från en eller flera ledamöter i kommunfullmäktige

Nämnd
Består av politiskt valda förtroendemän, kan ibland kallas styrelse

Presidium
En ordförande och en eller flera vice ordförande; ledning

Proportionell
Avpassad; exempelvis mandat i förhållande till angivna röster

Proposition
Är ett av ordföranden framställt förslag till beslut vid omröstning (i fullmäktige, i kommunstyrelsen eller i nämnderna)

Protokoll
Skriftlig sammanfattande redogörelse för vad som händer under ett sammanträde av juridisk relevans

Remiss
Ärende skickas för att till exempel nämnder och styrelser ska få lämna synpunkter

Reservation
Den som reserverar sig mot ett beslut markerar sin ståndpunkt

Rösträtt
Röstberättigad är svensk medborgare som fyller 18 år senast på valdagen och finns upptagen i röstlängd. Utländska medborgare som har varit mantalskriven i Sverige i tre år och fyllt 18 år har rösträtt i kommunaloch landstingsval men inte i riksdagsval

Skrivelse
Redovisning av åtgärder eller uppfattning men utan förslag till beslut

Styrelse
Ledning, ledningsgrupp

Suppleant
Ersättare för ordinarie ledamot

Särskilt yttrande
Komplettering till beslut av en eller flera ledamöter

Tjänsteutlåtande
Bakgrund och förslag till beslut

Valkrets
Ett geografiskt område för vilket ett bestämt antal mandat (platser) ska fördelas mellan partierna

Votering
Omröstning

Återremiss
Beslut att sända tillbaka ett ärende för fortsatt beredning

Böcker

En bild som ligger här för att testa bildtexter. Bilden ska tas bort.