Utbildningar för dig som är förtroendevald

Alla förtroendevalda omfattas av kompetens­utvecklings-programmet. Grundprogrammet innebär ett minimum av fortbildningsinsatser för förtroendevalda. Löpande under mandatperioden förekommer utöver detta insatser som genomförs inom nämndernas regi, som studiebesök med mera.

Grundprogam

Mandatperiod år 1

Februari

Kommunfullmäktiges ansvar (för alla politiker): Kommunallag, förvaltningsrätt, så styrs en kommun, roller,
arvodesbestämmelser, intro teknik till exempel Ipads.

I början på varje ny mandatperiod (tidig vår 2019 etc) genomförs en grundläggande utbildning där alla förtroendevalda ges möjlighet att delta, vilken omfattar kommunallagen, förvaltningsrätt, roller etc. Den inkluderar även inslag från organisationen, hur jobbar vi exempelvis med ärendeberedning. Utbildningen genomförs centralt med medel från KF. Fullmäktige bör därför få extra medel första året varje ny mandatperiod. Förutom förtroendevalda bör förvaltningschefer och nämndsekreterare delta. Utbildningen filmas och görs tillgänglig för alla. På sätt kan även de som missade utbildningen eller som kommer in som förtroendevalda senare under mandatperioden tillgodogöra sig informationen.

Mars

Nämndernas ansvar (nämndernas politiker): Nämnderna
genomför utbildningar inom sina områden.

Efter att den gemensamma övergripande utbildningen har genomförts ordnar nämnderna utbildning inriktat på respektive kompetensområde. Nämnderna bör få extra medel första året varje ny mandatperiod.

Hösten

Kommunfullmäktiges ansvar (för alla politiker): Utveckla
ordförandeskapet (fördjupad utbildning för presidier). Medborgardialog (verktyg, processer, arbetssätt).

Kommunstyrelsens ansvar (för alla politiker): Verksamhets- och ekonomistyrning, arbetsgivaransvaret som förtroendevald, diskrimineringsgrunderna, övrigt från KLF.

Utbildningsinsatser som genomförs centralt från KS. Områdena tar sin utgångspunkt från kommunledningsförvaltningens roll som stödjande, styrande och ledande. Områden kan vara verksamhets- och ekonomistyrning, arbetsgivaransvaret som förtroendevald, jämställdhet- och mångfald (HBTQ), kommunikation, miljöstrategiskt arbete, digitalisering, etc. KS bör få extra medel tredje året varje ny mandatperiod. Utbildningen filmas och läggs upp på politikersidorna på Falnet.

Utbildningsinsatser genomförs även från KF som riktar sig mot nämndernas presidier (utveckla ordförandeskapet), samt gällande medborgardialoger.

Mandatperiod år 2

Kommunstyrelsens ansvar (för alla politiker): Utbildning kopplat till kommunens vision om Det Goda Livet och KF:s
övergripande mål.

Inslag som kan variera efter de strategiska områdena som är aktuella eller utifrån övergripande mål. Utgångspunkten är kommunens vision om Det Goda Livet. Utbildningarna genomförs centralt från KS som då bör få extra medel andra året varje ny mandatperiod. Utbildningen filmas.

Mandatperiod år 3

Kommunstyrelsens ansvar (för alla politiker): Omvärldsanalys, samhällsförändringar, komplexitet.

Utbildning om omvärldsanalys, det komplexa samhället, och samhällsförändringar. Genomförs centralt från KS som då bör få extra medel tredje året varje ny mandatperiod. Även denna utbildning filmas och läggs upp på politikersidor på Falnet.

Mandatperiod år 4

Kommunstyrelsens ansvar (för alla politiker): Uppföljning, analys.