Socialnämnden

Socialnämndens ansvarsområde omfattar alla aktiviteter inom individ- och familjeomsorg, äldreomsorg, funktionsnedsättning, hälso- och sjukvård, integration samt bostadsanpassning.

Socialnämnden styrs främst av lagarna på det sociala området, socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Ledamöter och ersättare

Sture Olsson (M)

Sture Olsson (M)
Ordförande

Bild saknas

Suzanne Åkerlund (L)
1:e vice ordförande

Bild saknas

Ingvor Bergman (S)
2:e vice ordförande

Kallelser med föredragningslista och handlingar

Protokoll

Sammanträdesdagar

Nämnd 2023

 • 4 januari
 • 25 januari
 • 22 februari
 • 29 mars (heldag)
 • 26 april
 • 24 maj
 • 21 juni
 • 30 augusti
 • 27 september
 • 25 oktober
 • 22 november
 • 13 december

Arbetsutskott 2023

 • 11 januari
 • 18 januari
 • 8 februari
 • 15 februari
 • 1 mars
 • 22 mars
 • 5 april
 • 19 april
 • 3 maj
 • 17 maj
 • 31 maj
 • 14 juni
 • 28 juni
 • 26 juli
 • 9 augusti
 • 23 augusti
 • 6 september
 • 20 september
 • 4 oktober
 • 18 oktober
 • 1 november
 • 15 november
 • 29 november
 • 6 december
 • 20 december
 •  

Vill du överklaga socialnämndens beslut?

Om du vill överklaga socialnämndens beslut, ska du ställa skrivelsen till Förvaltningsrätten, men sända överklagandet till socialnämnden.

 • För att förvaltningsrätten ska kunna ta upp ert överklagande måste din skrivelse ha kommit in till socialnämnden inom tre veckor från den dag du fick ta del av beslutet.
 • Tala om vilket beslut du överklagar och ange de ändringar av beslutet du begär. Sänd också med sådant som du anser har betydelse för ärendet, men som du inte redan lämnat.
 • Underteckna skrivelsen och uppge namn, personnummer, postadress och telefonnummer. Om du anlitar ombud, kan ombudet underteckna skrivelsen. Sänd i så fall med fullmakt.
 • Om nämnden inte ändrar beslutet skickas ärendet vidare till förvaltningsrätten, som då avgör om beslutet ska gälla eller inte.

Du sänder ditt överklagande till denna adress:

Socialnämnden
Falköpings kommun
521 81 Falköping

Behöver du fler upplysningar om hur du överklagar är du välkommen att vända dig till socialtjänsten.