Samverkan och samråd

Lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Brottsförebyggande rådet

Falköpings kommun arbetar för att du ska känna dig säker och trygg i din närmiljö och förhindra att du utsätts för brott och skadegörelse. Det gäller alla - både barn, ungdomar och vuxna.

Trygg uppväxt i Falköping

Inom det brottsförebyggande arbetet är strategin är att arbeta tvärsektoriellt med trygghetsfrämjande insatser för att skapa en trygg, säker miljö och för att förhindra brott.

Det handlar till viss del om att arbeta operativt och delta vid olika arrangemang men också bevaka forskning och nya metoder för trygghetsskapande arbete.

Falköpings kommun och Polisområde Skaraborg har tecknat ett samarbetsavtal. En gemensam problembild hat tagits fram och prioriterade områden för 2017-2019 är:

 • Trygghet i offentlig miljö
 • Trafiksäkerhet
 • Inbrott och skadegörelse
 • Våldsbejakande extremism

BRÅ i Sverige

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) är ett centrum för forskning och utveckling inom rättsväsendet (polis, åklagare, domstolar och kriminalvård). BRÅ arbetar på uppdrag av regeringen och samarbetar med andra myndigheter och organisationer.

BRÅ arbetar för minskad brottslighet och ökad trygghet, tar fram fakta och sprider kunskap om brottslighet och brottsförebyggande arbete. BRÅ producerar även den officiella kriminalstatistiken, utvärderar reformer, bedriver forskning för att ta fram ny kunskap och stödjer lokalt brottsförebyggande arbete.

Internationellt arbete

Kommunens internationella arbete har som mål att utveckla Falköping och är en av framgångsfaktorerna i förverkligandet av visionen om Det Goda Livet.

En hållbar lokal utveckling bygger på samverkan med omvärlden och fokus i vårt internationella arbetet är att utveckla samhället, det lokala näringslivet och den kommunala organisationen.

Vår landsbygdsutvecklare Niclas Fällströms arbetsmetoder har gått på export till Italien i EU-projektet Rural European Network.

Våra arbetsmetoder är:

 • Projekt finansierade av exempelvis EU eller Internationellt Centrum för Lokal Demokrati.
 • Medlemskap i internationella organisationer och nätverk.
 • Vänortssamarbete med Mariagerfjord (Danmark), Lier (Norge), Kokemäki (Finland) och Fontanellato, Italien.

Näringslivsrådet

Näringslivsrådet består av företagare, politiker och tjänstepersoner som regelbundet ses, diskuterar och samverkar för att tillsammans skapa ett näringslivsklimat som kommunens invånare är stolta över.

Vilka frågor hanterar rådet?

Rådet jobbar främst med långsiktiga framtidsfrågor för bättre näringslivsklimat, infrastruktur, utbildning, attraktivitet och långsiktiga planfrågor.

Rådets ledamöter

Näringslivsrådets ledamöter utses via Falköpings kommun och näringslivets olika intresseorganisationer i Falköping. Ambitionen är en bred representation från olika branscher och storlek på företag. Samarbetet bygger på ett ömsesidigt förtroende och en öppen dialog.

Representanter

Adam Johansson, kommunstyrelsens ordförande
Karola Svensson, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande
Ingvor Bergman , kommunstyrelsens 2:e vice ordförande
Dan Hovskär, ledamot Kommunstyrelsen
Pia Alhäll, kommundirektör
Magnus Sundén, näringslivschef
Fritiof Schiller, BSJG AB
Lars Björkman, BS-Foto
Anders Ljunggren, Swedbank
Claes Claesson, Falköpings Kyltransporter
Maria Falegård, Smart Design
Mats Bengtsson, MB Bygg
Magnus Hellsten, AC Floby
Thore Larsson, Friggeråkers rör
Christine Gullbrandsen, JB Villan
Björn Ullemark, Midsona
Robert Bengtsson, Falbygdens Osteria
Magnus Moberg, ICA Maxi

Pensionärsrådet

Kommunala pensionärsrådet (KPR) är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och kommunens styrelser och nämnder.

Syftet är att pensionärsrådet ska

 • Förstärka inflytandet i alla frågor som gäller äldre
 • Medverka vid förberedelser för upphandling av vårdgivare
 • Verka för att pensionärernas frågor beaktas i nämndernas verksamhetsplanering
 • Initiera nya pensionärsfrågor i nämnder och förvaltningar
 • Vara en remissinstans i frågor av principiell, övergripande karaktär för pensionärer
 • Vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning
 • Verka för pensionärernas jämlikhet och fulla delaktighet i samhället

Kommunala pensionärsrådet består av ledamöter från de pensionärsorganisationer som tillhör riksorganisationer samt ledamöter från kommunstyrelse, kultur- och fritidsnämnd och socialnämnd. De pensionärsföreningar som har femhundra eller fler medlemmar får välja två ledamöter och två ersättare i rådet. Representanter i rådet ska vara bosatt i Falköpings kommun.

Kommunala pensionärsrådet är organisatoriskt knutet till socialnämnden och nämndens ordförande är även ordförande i pensionärsrådet. Socialförvaltningen svarar för sekreterare och kansliservice till rådet.

Kommunala pensionärsrådet sammanträder fyra gånger per år. Om en viktig fråga uppkommer mellan sammanträdena kan rådet träffas vid fler tillfällen. Kommunala pensionärsrådet har även ett arbetsutskott som sammanträder innan pensionärsrådets möten för att förbereda dessa.

Efter varje sammanträde skrivs protokoll. Protokollet justeras av ordförande och en ledamot. Protokollet skickas därefter ut till pensionärsrådets ledamöter.

Ledamöter och ersättare

Pensionärsorganisation eller nämnd

Ordinarie ledamot

Ersättare

PRO

Agnetha Sterner

Ingegerd Darius Reinholdsson

PRO

Kerstin Johansson

Ove Gustafsson

SKPF

Kerstin Belfrage

Märtha Liljegren

SKPF

Barbro Westergren

Ulla Lisa Karlberg

SPF

Ulla-Britt Hellman

Lisa Magnusson

SPF

Marianne Manke

Inga-Britt Fahlåsen

SPF

Karl Gustaf Ahl

Inga-Maj Eneqvist

RPG

Thomas Henning

Margareta Håkansson

Socialnämnden

Sture Olsson (M), ordförande

Roger Lundberg (S)

Kommunstyrelsen

Adam Johansson (M)

Ingvor Bergman (S)

Kultur- och fritidsnämnden

Marie Post (S)

Kent Mossby (M)

Tekniska nämnden

Sam Jubrant (KD)

Bengt Lundqvist (S)

Protokoll

Rådet för funktionshinderfrågor

Rådet för Funktionshinderfrågor (RFF) är ett viktigt organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för de handikappades riksorganisationer inom kommunen.

Ledamöter

Rådet för Funktionshinderfrågors ledamöter är politiker från kommunens nämnder samt representanter från handikapporganisationerna.

Syfte

Syftet med Rådet för Funktionshinderfrågor är att personer med funktionshinder genom rådet får större delaktighet i samhällets och kommunens insatser. Att man som funktionshindrad kan ta initiativ i rådet och arbeta aktivt för förändringar i den kommunala verksamheten. I rådet ska man även kunna ge förslag till åtgärder som berör de funktionshindrades förhållanden i samhället.

Rådet arbetar med övergripande frågor inom funktionshinderområdet. Frågor av individuell karaktär behandlas inte i handikapprådet

Genom rådet ges kommunen möjlighet att samråda med de funktionshindrades organisationer i ett tidigt skede av beredningsprocessen. Man kan även få in synpunkter och åsikter i ärenden som berör funktionshindrade människor.

Organisation

De handikappföreningar inom kommunen som är knutna till en riksorganisation får vara representerade i rådet. Representanterna ska vara bosatta i Falköpings kommun.

Rådet för Funktionshinderfrågor är organisatoriskt knutet till tekniska nämnden. Samhällsbyggnadsförvaltningen svarar för sekreterare och kansliservice till rådet.

Ledamöter och ersättare

Område

Organisation

Ledamot

Ersättare

Psykisk- och utvecklingshandikappade

RSMH

Linda Dittmer

Lena Lundell

Synskadades Riksförbund

SRF

Lennart Häger

Britt Arthursson

De handikappades riksförbund

DHR

Krister Englund

Marita Johansson

Medicinskt och övrigt handikappade

RHL

Bernth Gustafsson

Stig Johansson

Rörelsehandikappade

Reumatiker-förbundet

Lilian Göthberg

Monica Setterberg

Psykiskt- och utvecklingshandikappade

FUB

Inga-Maj Johansson

Elisabeth Thomas

Hörselhandikappade

HRF

Kenth Karlsson

Margareta Nilsson

Skaraborgs stamningsförening

SSF

Christina Fredriksson


Rörelsehindrade barn ungdomar

RBU

Agneta Lindblom


Anhörigförening


Gunnar Hedberg


Politiker mandatperioden 2019-2022

Nämnd

Ledamot

Ersättare

Tekniska nämnden

Per Halldén (M) ordförande

Johanna Svensson (S)

Kommunstyrelsen

Karola Svensson (C)

Ingvor Bergman (S)

Socialnämnden

Rune Lennartsson (C)

Lisbeth Ek (S)

Barn- och utbildningsnämnden

Angela Joelsson (KD)

Lena Sjödahl (M)

Kultur- och fritidsnämnden

Heléne Svensson (S)

Morgan Billman (M)

Nämnden Samhällsskydd Mellersta Skaraborg

Corry Thuresson (S)

Theres
Björkehög (L)

Kompetens- och arbetslivsnämnden

Hillevi Wallgren (C)

Dag Högrell (L)

Byggnadsnämnden

Inga-Lill Bergsten (S)

Elias Assio (M)


Samrådet för lokalt folkhälsoarbete

Samrådet för lokalt folkhälsoarbete i Falköping ansvarar för en långsiktig planering av folkhälsoarbetet i kommunen. Det sker i samverkan mellan Falköpings kommun och Östra hälso- och sjukvårdsnämden.

Samrådets uppgifter

 • Kartlägga och analysera hälsoläget i kommunen.
 • Belysa konsekvenserna för folkhälsan i såväl planering som beslutsprocess inom samtliga nämnders ansvarsområde.
 • Skapa möjligheter för att genomföra praktiskt folkhälsoarbete.
 • Utveckla och samordna det tvärsektoriella folkhälsoarbetet.
 • Utforma en verksamhetsplan/budget inför varje år.
 • Sammanställa en verksamhetsberättelse vid årets slut.

Föreningar, organisationer och kommunala verksamheter kan söka pengar från samrådet.

Kartlägga och analysera hälsoläget

Samrådet kartlägger och analyserar hälsoläget varje år. Detta sker bland annat genom behovsunderlag som hälso- och sjukvårdsnämnden i Skaraborg tar fram varje år och statistik som tillhandahålls av till exempel Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Belysa konsekvenserna för folkhälsan

Folkhälsoarbete handlar om att långsiktigt integrera folkhälsotänkandet i all verksamhet i Falköping. Målet är att samtliga nämnder alltid tar hänsyn till hur beslut kan komma att påverka befolkningens hälsa.

Praktiskt folkhälsoarbete

Kontakten med referensgrupperna är till för att öka samverkan och delaktighet i folkhälsoarbetet. För att öka folkhälsoarbetets genomslagskraft och acceptans är det viktigt att beslut som samrådet tar är förankrade i befintliga nätverk.

Huvuduppgiften är att initiera och utveckla metoder samt genomföra praktiskt folkhälsoarbete. Målet med folkhälsoarbetet är att det integreras i all ordinarie verksamhet.

Tvärsektoriellt folkhälsoarbete

För att lyckas med folkhälsoarbetet behövs långsiktigt samverkande aktörer som tar ansvar och utvecklar arbetet. Under det kommande verksamhetsåret fortsätter utvecklingen av samverkan.

Verksamhetsplan/budget

Samrådet utformar varje år ett förslag till verksamhetsplan och budget för beslut i Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet och Östra hälso- och sjukvårdsnämnden.

Verksamhetsberättelse

Varje år sammanställs en verksamhetsberättelse vid årets slut.

Sammanträdesdagar 2021

18 februari 10.30-12.00
8 april 16.00-17.00
28 oktober 10.30-12.00
2 december 10.30-12.00

Mötesanteckningar