Politiska partier och kommunalt partistöd

Falköpings kommun styrs av valda politiker som beslutar om kommunens budget och organisation. Genom allmänna val var fjärde år väljer medborgarna den politiska sammansättningen i kommunfullmäktige.

Kommunalt partistöd

Enligt kommunallagen får kommuner ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin. Kommunfullmäktige ska besluta om partistödets omfattning och formerna för det.

Det lokala partistödet i Falköpings kommun betalas till politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige. Partistöd får bara ges till ett parti som är en juridisk person. Stödet består av ett grundstöd per parti och år och ett mandatstöd per mandat och år.

Efter att kommunfullmäktige har beslutat vilka partier som ska får partistöd för kommande år betalas partistödet ut i två lika stora delar i januari och juli.

Redovisa partistöd

En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning och en granskningsrapport. Redovisningen ska ge en rättvisande bild av hur partistödet har använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin. Syftet med redovisningen är att säkerställa öppenhet, att ge både allmänhet och media möjlighet att ifrågasätta både partiernas användning av partistödet och deras redovisning.

Om redovisning och granskningsrapport inte har lämnats in i tid betalas inget partistöd ut för kommande år.

Redovisningen ska avse perioden 1 januari till 31 december och lämnas in senast den 30 juni året efter utbetalning. Vid behov kan kostnader redovisas i separat bilaga som bifogas i webbformuläret. Partiet utser själva en särskild granskare som intygar att redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet använts.
Lokalkostnader, deltagande i utbildningar, ersättning till föreläsare, material, utskick, övriga kostnader, med mera.

Vilka motprestationer har erhållits för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin?

Vilka motprestationer har erhållits för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin?
Jag intygar härmed att redovisningen ger en rättvisande bild av partiets användning av lokalt partistöd under det gångna året