Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden och dess förvaltning svarar för att förverkliga kommunens kultur- och fritidspolitiska mål och stöder kultur- och fritidssektorn bland annat genom samarbete med organisationer, föreningar och enskilda.

Kultur- och fritidsnämnden har ansvar för bibliotek, badverksamhet, kultur-, idrotts-, frilufts- och fritidsverksamhet, museiverksamhet, verksamhet för inkludering och språkvän, verksamhet som stärker ungas delaktighet och inflytande, öppen ungdomsverksamhet samt en gemensam förvaltning.

Ansvarsområde

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att utifrån de politiska målen främja kultur- och fritidslivet och skapa förutsättningar för en mångsidig, tillgänglig och inkluderande kultur-, idrotts-, frilufts- och fritidsverksamhet. Nämnden ska främja delaktighet och möjlighet till påverkan för dem som verksamheten riktar sig till.

Kultur- och fritidsnämnden bedriver besöksnäringsverksamhet. Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens folkbibliotek och fullgör kommunens uppgifter enligt bibliotekslagen. Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för den museala verksamheten enligt museilagen.

Kultur- och fritidsnämnden ska

 • leda och utveckla den kommunala kultur- och fritidsverksamheten,
 • erbjuda ett allsidigt, kvalitativt och innehållsrikt utbud såväl inom konstnärliga och kulturella områden som inom idrotts- och fritidsverksamheter,
 • samarbeta med, stödja och stimulera föreningar, organisationer, grupper och enskilda som har anknytning till nämndens verksamhetsområden,
 • ge alla invånare likvärdiga möjligheter att ta del av och tillgodogöra sig utbudet inom nämndens ansvarsområde,
 • erbjuda ett utbud av mötesplatser,
 • ansvara för uthyrning av de idrottsanläggningar och samlingslokaler som nämnden disponerar samt verksamhetsservice vid idrottsanläggningar,
 • ansvara för drift av kommunens uppmärkta spår och leder på platåberget Mösseberg och uppmärkta vandringsleder på platåberget Ålleberg, vilket innefattar bland annat underhåll och service av anläggningarna. Ansvaret innefattar därutöver drift av följande områden på Mösseberg; djurparken och Skogssjön med omliggande fritids- och aktivitetsområden. Ansvaret innefattar de reinvesteringar som krävs för områdena samt investeringar i maskinero ch annat för att klara driften (förutom byggnader vilka omfattas av tekniska nämndens ansvar),
 • prioritera verksamheter som riktar sig till barn och unga,
 • ansvara för kommunens museiverksamhet i enlighet med museilagen samt stödja lokalt kulturarvsarbete och lokalhistorisk forskning,
 • ingå i arbetet med att gestalta livsmiljöer av kommunens byggnader, anläggningar och offentliga utemiljöer,
 • ansvara för inköp, utplacering, tillsyn, vård och gallring av kommunens konstsamling,
 • bedriva ett främjande och förebyggande folkhälsoarbete såsom fysisk aktivitet, god simkunnighet, ungas delaktighet och inflytande, inkludering och folkbildning,
 • fullgöra kommunens uppdrag som huvudman enligt bibliotekslag med undantag för skolbiblioteksverksamhet,
 • främja barn- och ungdomskultur samt bidra till att barns kunskap om Falbygdens kulturarv ökar,
 • ta tillvara och levandegöra Falbygdens kulturarv och särart,
 • utse mottagare av kommunens kultur-, idrotts- och föreningsledarstipendier,
 • fullgöra kommunens ansvar enligt spellagen.

Ledamöter och ersättare

Bild saknas

Anders Blom (MP)
Ordförande

Bild saknas

Anders Winlöf (M)
1:e vice ordförande

Bild saknas

Heléne Svensson (S)
2:e vice ordförande

Kallelser med föredragningslista och handlingar

Protokoll

Sammanträdesdagar

Nämnd 2024 (klockan 13.15)

 • 23 januari
 • 12 mars
 • 21 maj – heldag
 • 18 juni
 • 20 augusti
 • 24 september
 • 19 november - heldag
 • 10 december

Arbetsutskott 2024 (klockan 13.15)

 • 16 januari
 • 27 februari
 • 7 maj
 • 4 juni
 • 13 augusti
 • 10 september
 • 5 november
 • 26 november