Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden och dess förvaltning svarar för att förverkliga kommunens kultur- och fritidspolitiska mål och stöder kultur- och fritidssektorn bland annat genom samarbete med organisationer, föreningar och enskilda.

Kultur- och fritidsnämnden har ansvar för bibliotek, badverksamhet, kultur- och fritidsverksamhet, museiverksamhet, verksamhet för inkludering och språkvän, verksamhet som stärker ungas delaktighet och inflytande, öppen ungdomsverksamhet samt en gemensam förvaltning.

Ansvarsområde

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att utifrån de politiska målen främja kultur- och fritidslivet och skapa förutsättningar för en mångsidig, tillgänglig och inkluderande kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet. Nämnden ska främja delaktighet och möjlighet till påverkan för dem som verksamheten riktar sig till.

Kultur- och fritidsnämnden bedriver besöksnäringsverksamhet. Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens folkbibliotek och fullgör kommunens uppgifter enligt bibliotekslagen. Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för den museala verksamheten enligt museilagen.

Kultur- och fritidsnämnden ska

 • leda och utveckla den kommunala kultur- och fritidsverksamheten,
 • erbjuda ett allsidigt, kvalitativt och innehållsrikt utbud såväl inom konstnärliga och kulturella områden som inom idrotts- och fritidsverksamheten,
 • samarbeta med, stödja och stimulera föreningar, organisationer, grupper och enskilda som har anknytning till nämndens verksamhetsområden,
 • ge alla invånare likvärdiga möjligheter att ta del av och tillgodogöra sig utbudet inom nämndens ansvarsområde,
 • erbjuda ett utbud av mötesplatser,
 • ansvara för uthyrning av de idrottsanläggningar och samlingslokaler som nämnden disponerar samt verksamhetsservice vid idrottsanläggningar,
 • prioritera verksamheter som riktar sig till barn och unga,
 • ansvara för kommunens museiverksamhet i enlighet med museilagen samt stödja lokalt kulturarvsarbete och lokalhistorisk forskning,
 • ingå i arbetet med att gestalta livsmiljöer av kommunens byggnader, anläggningar och offentliga utemiljöer,
 • ansvara för inköp, utplacering, tillsyn, vård och gallring av kommunens konstsamling,
 • bedriva ett främjande och förebyggande folkhälsoarbete såsom fysisk aktivitet, god simkunnighet, ungas delaktighet och inflytande, inkludering och folkbildning,
 • fullgöra kommunens uppdrag som huvudman enligt bibliotekslag med undantag för skolbiblioteksverksamhet,
 • främja barn- och ungdomskultur samt bidra till att barns kunskap om Falbygdens kulturarv ökar,
 • ta tillvara och levandegöra Falbygdens kulturarv och särart,
 • utse mottagare av kommunens kultur-, idrotts- och föreningsledarstipendier,
 • fullgöra kommunens ansvar enligt spellagen.

Ledamöter och ersättare

Göran Gynnemo (KD)

Göran Gynnemo (KD)
Ordförande

Bild saknas

Helene Svensson (S)
1:e vice ordförande

Morgan Billman (M)

Morgan Billman (M)
2:e vice ordförande

Kallelser med föredragningslista och handlingar

Protokoll

Sammanträdesdagar

Nämnd 2021 (klockan 13.15)

 • 23 februari
 • 13 april – heldag
 • 18 maj
 • 31 augusti
 • 23 september
 • 26 oktober – heldag
 • 14 december

Arbetsutskott 2021 (klockan 13.15)

 • 9 februari
 • 31 mars
 • 4 maj
 • 17 augusti (klockan 15:00)
 • 10 september (klockan 09:00)
 • 12 oktober
 • 30 november