Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden ansvarar genom stadsbyggnadsavdelningen för myndighetsutövning i samband med detaljplanering, bygglovhantering och kommunens mät- och kartverksamhet. Byggnadsnämnden verkar för en god byggnadskultur, en god bebyggd miljö samt en stads- och landskapsbild som ska vara estetiskt tilltalande.

Ansvarsområde

Byggnadsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet enligt plan- och bygglagen (PBL, 2010:900) med undantag för den översiktliga planeringen.

Förutom myndighetsutövning i samband med detaljplanering och handläggning av lovärenden ansvarar också Byggnadsnämnden för områdesbestämmelser, strandskyddsdispenser, tillsyn, kartframställning samt namnsättning av kvarter, gator, parker och annan offentliga platser.

Ledamöter och ersättare

Bild saknas

SAM Jubrant (KD)
Ordförande

Bild saknas

Joel Linnarsson (M)
1:e vice ordförande

Bild saknas

Corry Thuresson (S)
2:e vice ordförande

Kallelser med föredragningslista

Protokoll

Sammanträdesdagar

Nämnd 2024 (klockan 13:15)

 • 24 januari
 • 21 februari (klockan 8.30)
 • 13 mars (klockan 8.30)
 • 24 april
 • 22 maj
 • 19 juni
 • 21 augusti
 • 25 september
 • 23 oktober
 • 20 november (klockan 8.30)
 • 18 december

Arbetsutskott 2024 (klockan 13:15)

 • 10 januari
 • 7 februari
 • 6 mars
 • 10 april
 • 8 maj (klockan 8.30)
 • 5 juni (klockan 8.30)
 • 7 augusti
 • 11 september
 • 9 oktober
 • 13 november
 • 4 december