Kommunrevisionen

Kommunrevisorerna ska kontrollera att kommunen sköter sitt uppdrag och tar ansvar för ekonomin. De är därför en del av den demokratiska kontrollen. Revisorerna är förtroendevalda lokala politiker och utses av kommunfullmäktige.

Revisorerna granskar och bedömer om styrelser och nämnder fullgör fullmäktiges uppdrag och om verksamheten bedrivs på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt och med tillräcklig intern kontroll.

Revisorerna granskar också tillförlitlighet och säkerhet i redovisning och rutiner och att verksamheten bedrivs enligt fastställda politiska mål. Revisorernas årliga granskning omfattar hela den kommunala verksamheten, i styrelser och nämnder och i kommunala bolag.

Revisionsrapporter

Ledamöter

Ledamöterna i kommunrevisionen är valda för mandatperioden
2019-2022.

Kommunrevisionens ledamöter


Namn


Parti


E-post

Lars Elinderson (vice ordförande)

(M)

lars.elinderson@falkoping.se


Ingrid Schwanborg (ordförande)

(S)

ingrid.wirstamschwanborg@falkoping.se

Anne-Marie Sahlström

(C)

anne-mari.sahlstrom@falkoping.se

Anette Larsson

(SD)

anette.larsson@falkoping.se

Bjarne Hallgren

(V)

bjarne.hallgren@falkoping.se

Anna Johansson

(S)

anna.kr.johansson@falkoping.se

Carl-Magnus Folke

(KD)

carl-magnus.folke@falkoping.se