Naturreservatet Forentorpa ängar

Jätteek i Forentorpa ängar

Naturreservatet Forentorpa ängar är beläget vid riksväg 184, vägen mellan Falköping och Skara, i närheten av Gudhem. Området består av välhävdade blandlövhagar med många grova och gamla ekar och askar som har en värdefull epifytflora.

Äldre träd finns även av alm, lind, sötkörsbär och lönn. Grov sprickbark, mulm och stamhåligheter förekommer frekvent hos träden. I en av hagarna finns ett mindre alkärr. Genom norra delen av området rinner en mindre bäck i öst-västlig riktning. Utmed bäcken finns en äldre kvarn, som hör till den mycket värdefulla äldre bebyggelsen på Forentorps gård. Hagmarkerna kring Forentorp är mycket rika på fornlämningar, och trakten hör till länets fornlämningsrikaste.

Friluftsanordningar och information

Ute vid riksvägen vid entrén till naturreservatet finns en parkeringsplats och en sittbänk med bord. En vandringsled finns även med informationsskyltar om områdets kulturhistoria.

BeslutPDF

BeslutskartaPDF

SkötselplanPDF

SkötselplanekartaPDF