Friluftsplan för Falköpings kommun

Friluftsplanen beskriver och avgränsar områden som har stor betydelse för friluftslivet. Syftet är att vi ska kunna bevara och utveckla värdefulla friluftsområden i kommunen.

Planen innehåller kommunala mål för friluftslivet och används för översiktsplanering och detaljplanering för att friluftslivets intressen ska tas tillvara och utvecklas. Tätortsnära naturområden har prioriterats i planen.

Friluftsplanen är delfinansierad genom statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt (LONA).

Fel vid laddning av objekt.