Naturvårdsprogram

Naturvårdsprogrammet utgör en samlad redovisning av naturvårdens intressen och ska vara Falköpings kommuns långsiktiga policydokument när det gäller bevarandet av de naturvärden som finns inom kommunen.

Naturvårdsprogrammet utgör en samlad redovisning av naturvårdens intressen och ska vara Falköpings kommuns långsiktiga policydokument när det gäller bevarandet av de naturvärden som finns inom kommunen.

Kartan visar olika områden och deras naturvärdesklasser.

Naturvårdsprogrammets syfte och användningsområden

Naturvårdsprogrammets huvudsakliga syfte är att

  • vara ett aktuellt, samlat kunskapsunderlag över kommunens naturvärden som kan ligga till grund för den fysiska planeringen
  • ligga till grund för ställningstaganden i natur- och miljövårdsfrågor
  • lägga fast mål för kommunens naturvårdsarbete

Naturvårdsprogrammets viktigaste användningsområden

  • fungera som underlag för kommunal planering
  • ge information till kommuninnevånare och turister om intressant och värdefull natur
  • fungera som underlag för säkerställande av skyddsvärda områden
  • fungera som underlag för miljökonsekvensbeskrivningar
  • fungera som utbildningsmaterial
  • ge information och råd till markägare och brukare

Finansiering av naturvårdsprogrammet har skett med stöd av Naturvårdsverkets statliga bidrag för lokal och kommunal naturvård.

Naturvårdsprogrammets tre delar

Inventering av naturvärden på kommunägd mark

Falköpings kommun har utfört en naturvärdesinventering på kommunägd mark för att få bättre kunskap om naturvärdena. Det kommer att leda till bättre prioriteringar av naturvårdsinsatser och öka förutsättningar för att ta hänsyn till naturvärdena i samband med fysisk planering, bygglovsprövning, exploatering, skogsbruk och skötsel av marker med naturvärden.

Resultatet av inventeringen kan du se på kommunkartan. Länk till annan webbplats.

Projektet har finansierats med stöd av Naturvårdsverkets statliga bidrag för lokal och kommunal naturvård (LONA).