Mötesplats Floby

Drövarvy från Floby

Mötesplats Floby är ett samverkansprojekt mellan lokala föreningar, Flobyskolan och kommunen. Projektets mål är att skapa attraktiva mötesplatser och göra det enklare att ha en aktiv fritid.

En mötesplats för alla

Projektet vill skapa en attraktiv mötesplats för såväl yngre som äldre, genom att utveckla området kring skolan och skolans utemiljöer, Hasslebacksskogen och andra gemensamma ytor i närområdet.

Målet är att forma en miljö som både skola, föreningsliv och samhälle kan dra nytta av, en miljö som bidrar till att Floby som ort blir mer attraktivt att arbeta och bo i.

Kommunens roll

Under 2020 tog kommunen genom Barn- & utbildningförvaltningen och Kultur- & fritidsförvaltningen ett större steg till samverkan med projektgruppen och fick en tydligare roll i samarbetet.

I februari 2020 genomfördes ett dialogmöte med lokala föreningar om hur Mötesplats Floby skulle kunna förverkligas. Det mötet ledde fram till en process där möjligheter inför framtiden diskuterades. Detta resulterade i en överenskommelse om att samverka kring det fortsatta arbetet i projektet.

Projektets former

Uppstartsfasen av projektet består av fyra delprojekt som kommer bedrivas mellan januari och juni 2021. Målet är att hitta lösningar för utförandet av delprojekten och finansiering av dem.

Projektgruppen består av representanter från:

 • föreningslivet i Floby
 • samhället genom samhällsföreningen
 • representanter från kommunen
 • personal från Flobyskolan
 • elever från en 9:e klass på Flobyskolan

Delprojekten

De fyra delprojekten drivs av representanter från föreningslivet, samhället, tjänstepersoner från kommunen och personal från flobyskolan.

Utöver representanterna från de olika grupperna har även elever i årskurs 9 på Flobyskolan en del i projektet. Genom deras svenskaundervisning har de fått i uppdrag att agera som en redaktion för projektet. Deras uppgift är att berätta om vad som händer i projektet för närsamhället och genom Mötesplats Flobys Facebook-sida.

Ett nytt sätt att jobba

Årets projekt är nyskapande i sitt sätt att samla samhälle, skola, kommun och elever i ett projekt som arbetar tillsammans mot samma mål. Arbetet i projektet kommer att följas noga av kommunen för utvärdera om det går att använda tillvägagångssättet i fler samhällen framöver.

1. Skolans lokaler och aktiviteter

Hur kan vi göra lokala föreningar tillgängliga för fler och hur kan vi möjliggöra för föreningarna att bedriva sin verksamhet? Det är frågeställningen som delprojektet har som mål att lösa.

Här har skolans lokaler en central roll där dessa ska göras tillgängliga utanför skoltid och för fler än bara elever och lärare.

Träningslokalen

Syftet med träningslokalen är att kunna utbilda eleverna på skolan i förmågan att kunna påverka sin hälsa genom fysisk träning. Lokalen ska också möta samhällets och föreningarnas behov av en lokal för fysisk träning.

Aulan och musiksalen

Båda aulan och musiksalen skulle kunna användas för att bredda utbudet olika kulturaktiviteter som film, dans och musik, genom att göra dem tillgängliga för olika kulturföreningar.

Lilla idrottshallen

Idéer om en utökning av aktiviteter som gruppträning av till exempel gympa, dans och arobics undersöks för lilla idrottshallen. Vi tittar också på hur vi skulle kunna utveckla möjligheterna till undervisning i hallen på skoltid.

2. Skolans utemiljöer

När det kommer till skolans utemiljöer är ambitionen att göra dessa attraktiva och se till att de möter både skolans och fritidsverksamhetens behov på bästa sätt.

Några av de förslag på nya områden är:

 • Utegym
 • Klättring
 • Frisbeegolf
 • Cykelbana med pumptrack

3. Leder och omgivningar

Här är målet att skapa ett lednätverk med den befintliga "Flobyrundan" som ett nav. Genom att satsa på att skapa ett lednätverk kan vi öka mötesplatserna i samhället, stimulera turismen och utöka fritidsverksamheten. Lederna sträcker sig genom nästan all Flobys natur och täcker in flera intressanta platser.

Hälsoslingan

Går genom alla delar av samhället och är upplyst av befintliga gatlyktor. Leden är 8km lång.

Gullåkra leden

Tar vandraren förbi ån Lidan som så småningom mynnar ut i Vänern.

Alphemsleden

Går runt Alphem med sin unika fauna.

Hasselslingan

Slingrar sig runt i Hasselbackarna genom åsar och lummiga natur.

Eljusspåret

En befintlig slinga som är upplyst och som kommer byggas ihop med hälsoslingan som också är upplyst.

Pilgrimsleden

En helt ny led som är skapad av kyrkan och som kommer ansluta till nätverket vid flera platser.

4. Kommunikation

Ett av huvudmålen för Mötesplats Floby är att skapa ett engagemang och en dialog med samhällsinvånarna projektet riktar sig till. För att lyckas med det är kommunikation en avgörande faktor. Här spelar eleverna i årskurs 9 en viktig roll genom sin redaktion.Projektmedlemmarnas mål är att:
 • Samordna kommunikation kring Mötesplats Floby
 • Göra det enkelt för Flobyborna att hitta informationen
 • Nå ut med aktiviteter