Vård och omsorg

människor i vårdsituationer

Nationellt yrkespaket med kurser från vård- och omsorgsprogrammet

En utbildning för dig som vill arbeta med vård och omsorg. I alla vård- och omsorgsyrken handlar det om att möta människor som behöver hjälp och stöd i något av livets olika skeden.

När man arbetar inom vård och omsorg möter man människor som behöver hjälp och stöd på olika sätt. Du kan arbeta inom hälso- och sjukvård, psykiatri eller arbeta med äldre och personer med funktionsnedsättning. Det finns också andra områden där din kompetens kan vara en tillgång. Dina arbetsuppgifter kan bland annat vara personlig vård, stöd i dagliga rutiner och kommunikation, läkemedelshantering, planering och dokumentation, aktivering och pedagogisk vägledning.

Vård och omsorg, Falköping

Utbildningens upplägg

Utbildningen är upplagd i tre studieperioder. En studieperiod är 21 veckor. Utbildningen sker på plats och inte via distans.

Vård- och omsorg är en bred utbildning som kommer att ge dig de kunskaper som Socialstyrelsen har föreslagit krävs för att arbeta som undersköterska.

Efter slutförd utbildning på 1500 poäng kan du få ett diplom från Vård- och omsorgscollege. Diplomet är en kvalitetsbevis som visar att utbildningen samverkat med branschen och fackliga företrädare.

Praktik, APL

Delar av utbildningen är praktik. Under praktiken får du en handledare och följer dennes arbetsschema. Du kommer att praktisera dagar, kvällar och helger. I utbildningen ingår 4 veckor per studieperiod. Totalt 12 veckor inom olika verksamhetsområden

Kurs och gymnasiepoäng

Studieplan, vilka kurser som ingår i utbildningen

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri men du får själv betala för kurslitteratur.

Rekommenderade förkunskaper

Rekommenderade förkunskaper för att du ska kunna tillgodogöra dig utbildningen är kunskaper som motsvarar dessa kurser;

 • svenska eller svenska som andraspråk grund delkurs 4

Utbildningsinformation

 • utbildningen är på gymnasial nivå
 • utbildningens längd: 3 studieperioder (63 veckor)
 • utbildningen sker enbart på plats och omfattar heltidsschema måndag-fredag
 • du kommer behöva en dator i din utbildning
 • utbildningsstart: 19 augusti 2024
 • sista ansökningsdag: 23 juni 2024
 • ansökan: via vår ansökningswebb

Vård och omsorg, Tidaholm

Utbildningens upplägg

Utbildningen är upplagd i tre studieperioder. En studieperiod är 21 veckor. Utbildningen sker på plats och inte via distans.

Vård- och omsorg är en bred utbildning som kommer att ge dig de kunskaper som Socialstyrelsen har föreslagit krävs för att arbeta som undersköterska.

Efter slutförd utbildning på 1500 poäng kan du få ett diplom från Vård- och omsorgscollege. Diplomet är en kvalitetsbevis som visar att utbildningen samverkat med branschen och fackliga företrädare.

Praktik, APL

Delar av utbildningen är praktik. Under praktiken får du en handledare och följer dennes arbetsschema. Du kommer att praktisera dagar, kvällar och helger. I utbildningen ingår 4 veckor per studieperiod. Totalt 12 veckor inom olika verksamhetsområden

Kurs och gymnasiepoäng

Studieplan, vilka kurser som ingår i utbildningen

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri men du får själv betala för kurslitteratur.

Rekommenderade förkunskaper

Rekommenderade förkunskaper för att du ska kunna tillgodogöra dig utbildningen är kunskaper som motsvarar dessa kurser;

 • svenska eller svenska som andraspråk grund delkurs 4

Utbildningsinformation

 • utbildningen är på gymnasial nivå
 • utbildningens längd: 3 studieperioder (63 veckor)
 • utbildningen sker enbart på plats och omfattar heltidsschema måndag-fredag
 • du kommer behöva en dator i din utbildning
 • utbildningsstart: 19 augusti 2024
 • sista ansökningsdag: 23 juni 2024
 • ansökan: via vår ansökningswebb
 • utbildningen bedrivs på Kompetenscentrum i Tidaholm.

Vård och omsorg i kombination med SVA - svenska som andraspråk

Utbildningens upplägg

Utbildningen är uppdelad i fyra studieperioder. En studieperiod är 21 veckor.

Vård- och omsorg är en bred utbildning som kommer att ge dig de kunskaper som krävs för att arbeta som undersköterska. Under utbildningen kommer du att få stöttning av språk- och yrkeslärare. I utbildningen ingår kurser som stärker ditt yrkesspråk. Du kommer också att läsa svenska som andraspråk på grundläggande nivå och svenska som andraspråk 1. Under utbildningen kommer du att genomföra arbetsplatsförlagt lärande (APL).

Efter slutförd utbildning på 1500 poäng kan du få ett diplom från Vård- och omsorgscollege. För att ett diplom ska utfärdas måste du också få minst betyget E i Svenska som andraspråk 1.

Rekommenderade förkunskaper

Rekommenderade förkunskaper för att du ska kunna tillgodogöra dig utbildningen är kunskaper som motsvarar dessa kurser;

 • minst betyget Godkänt i svenska som andraspråk grund delkurs 2

Utbildningsinformation

 • utbildningen är på gymnasial nivå
 • utbildningens längd: 2 år (84 veckor)
 • du kommer behöva en dator i din utbildning
 • utbildningsstart: planerad till januari 2025

Introduktionsutbildning för arbete inom vård- och omsorg

I utbildningen läser du om hur kroppen är uppbyggd och fungerar på en grundläggande nivå. Du får även kunskap om vanliga sjukdomar för att kunna ge bästa möjliga stöd och personlig omvårdnad. Dessutom ingår att förstå vikten av kost, måltider och munhygien för människors hälsa och välbefinnande, med hänsyn till fysiologiska, psykosociala, estetiska och kulturella faktorer.

För att förbättra och utveckla yrkesspråket kommer du också att läsa en orienteringskurs i yrkessvenska.

Utbildningens upplägg

Utbildningens längd är 18 veckor. Utbildningen sker på plats tre dagar i veckan och inom äldreomsorgen två dagar i veckan.

Praktik, APL

Delar av utbildningen är praktik. Det innebär att du genomför en del av utbildningen på en arbetsplats. Då har du lektioner tre dagar och praktik två dagar under veckan. Under APL-perioden följer du din handledares schema.

Kurs och gymnasiepoäng

Studieplan, vilka kurser som ingår i utbildningen

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri men du får själv betala för kurslitteratur och arbetsskor. Arbetskläder som används i APL lånas ut av arbetsplatsen. Resor till din APL-plats kan förekomma.

Rekommenderade förkunskaper

Rekommenderade förkunskaper för att du ska kunna tillgodogöra dig utbildningen är kunskaper som motsvarar dessa kurser;

 • betyget Godkänt i SFI D

Utbildningsinformation

 • utbildningen är på gymnasial nivå
 • utbildningens längd: 18 veckor
 • utbildningsstart: 19 augusti 2024
 • sista ansökningsdag: 23 juni
 • ansökan: via vår ansökningswebb

Validering

Har du yrkeserfarenhet men saknar den
formella kompetensen?

Lärcenter kan erbjuda validering inom de flesta av våra gymnasiala yrkesutbildningar. Valideringen riktar sig till dig som arbetat länge inom yrket men saknar dokumentation på vad du kan.
När du har blivit antagen till en av våra gymnasiala yrkesutbildningar pratar du med din studie- och yrkesvägledare (SYV) eller din lärare. De kommer att hjälpa dig att starta en valideringsprocess. Under valideringen kommer du att få beskriva och kartlägga dina yrkeskunskaper. Kartläggningen syftar till att beskriva och bedöma samt eventuellt validera kursmål från din valda yrkesutbildning. Validering innebär att vi dokumenterar dina tidigare kunskaper och erfarenheter så att du inte behöver läsa om det du redan kan och på så sätt snabbare nå dina mål.

Exempel på hur valideringsprocessen går till:

Steg 1 Information

 • Inledande samtal
 • Vad innebär validering och prövning?
 • Hur går validering till?
 • Centralt innehåll och kunskapskrav.

Steg 2 Kartläggning och bedömning av befintlig kompetens

 • Genomgång av skriftliga dokument (betyg/ intyg). Du lämnar bland annat intyg från arbetsgivaren på att du har de praktiska erfarenheter som krävs.
 • Du gör en självskattning och ev. prov på vilka kurser/delar av kurser som kan vara möjliga att validera.
 • Du har samtal med en lärare om vilka kurser/delar av kurser som bedöms vara möjliga att validera.
 • Valideringsplan upprättas.

Steg 3 Validering

 • Validering genomförs muntligt och skriftligt.
 • Det kan även ske praktisk på en arbetsplats inom yrkesområdet.
 • Prövning för betyg mot kunskapskraven.


Steg 4 Kompletterande utbildning

 • Din individuella studieplan uppdateras för kompletterande utbildning.


Skollagen om validering, 20 kap, 42 – 43

42 § En elev i kommunal vuxenutbildning kan få sina kunskaper och sin kompetens validerade. Med validering avses en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering och dokumentation samt ett erkännande av kunskaper och kompetens som en person besitter oberoende av hur de förvärvats. Rektorn ska verka för att valideringen sker i enlighet med lag och andra författningar. Lag (2015:482).
43 § Den som får sina kunskaper och sin kompetens bedömda vid en validering ska ha möjlighet att få dessa dokumenterade skriftligt. Vad som sägs i 3 kap. 19 och 20 §§ om rättelse och ändring av betyg gäller även en slutförd validering. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar ytterligare föreskrifter om validering.
Lag (2015:482).

Information

Utbildningssamordnare
kafyrkesutbildningar@falkoping.se

studie- och yrkesvägledare
syvlarcenter@falkoping.se