Vårdnad, boende, umgänge

Familjerätten handlägger familjerättsliga frågor som gäller barn och ungdomar i åldern 0-18 år. Våra arbetsområden finns presenterade nedan.

Samarbetssamtal

Genom samarbetssamtal kan föräldrar få stöd att komma överens i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge, vilket kan innebära att eventuella tvister kan lösas utanför domstol. Om föräldrarna enas och båda så önskar kan de skriva överenskommelse eller avtal. Ett avtal har samma juridiska verkan som ett domstolsbeslut.

Samarbetssamtalen är kostnadsfria och omfattas av de sekretessbestämmelser som gäller socialtjänsten i övrigt.

Utredning

När föräldrar vänder sig till domstol i frågor som rör vårdnad, boenden, och/eller umgänge är domstolen skyldig att utreda dessa frågor innan beslut fattas. Det är familjerätten som utför utredningen på uppdrag av domstolen. Syfte med utredningen är att ge domstolen ett underlag till en lösning som är till barnets bästa.

Namnärenden

Namnändring av barns efternamn görs hos folkbokföringen. Om föräldrarna är oense kan ansökan göras hos Tingsrätten. Innan Tingsrätten fattar beslut i frågan inhämtas yttrande från familjerätten som utreder frågan.