Avgifter, taxor, reglementen, föreskrifter, styrdokument och lokala bestämmelser och föreskrifter

Arbetsordningar, instruktioner och reglementen

Miljösamverkan östra Skaraborg (MÖS), taxor med mera

Avfall & Återvinning Skaraborg, taxor med mera

Avgifter och taxor

Bestämmelser, lokala ordningsföreskrifter, regler, frister och villkor

Delegationsbestämmelser

Handlingsplaner, planer och program

Policyer

Riktlinjer

Strategier och visioner

Definition för olika styrdokument

  • Policy: En policy anger principer som kan tjäna som vägledning. Antas av kommunfullmäktige.
  • Strategi: Strategin antas av kommunstyrelsen eller annan ansvarig nämnd och gäller en begränsad period.
  • Handlingsplan: En handlingsplan beskriver konkret önskade åtgärder. Handlingsplanen beslutas av förvaltningschef.
  • Riktlinje: Riktlinjer anger huvuddragen (en slags handbok). Antas av kommunstyrelsen eller annan ansvarig nämnd.
  • Rutin: Rutiner är förvaltningens verktyg för att verkställa politiska beslut. Beslutas av ansvarig chef.