Flerårsplan och budget

Flerårsplanen är en långsiktig plan för en hållbar utveckling i Falköpings kommun. Du kan även läsa kommunens budget i flerårsplanen.

I flerårsplanen finns information om kommunens fyra övergripande mål:

  • Mål 1: Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping
  • Mål 2: Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping
  • Mål 3: Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas
  • Mål 4: Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning

I flerårsplanen beslutar kommunfullmäktige endast om budgetramar för driftsbudget. Arbetet med fördelning av dessa budgetramar och vilken verksamhet som ska bedrivas sker sedan i respektive nämnd och du kan sedan läsa om detta i nämndernas verksamhetsplaner.