Quiz rätta svar

Grattis till vinnarna i ”Husdrömmar”- quizet den 20 april! 1:a pris: Dataryggsäck 2:a pris: Termos 3:e pris: Brandfilt. Vinnarna kontaktas på telefon.

De rätta svaren

 1. Hur många bilar helelektriska bilar var registrerade i Falköping, i slutet av 2022? Svar 455 bilar
 2. Den totala effekten av Sveriges solcellsanläggningar motsvarar 226,2 Watt per person. Hur mycket solceller per person fanns i Falköping vid slutet av 2021? Svar: 252,6 Watt per person
 3. Falköpings biogasanläggning producerar 8,7 GWh/år. Hur mycket skulle kommunens ca 13 000 kor kunna producera per år? (Varje ko producerar a 18 250 kg gödsel/år)? Svar: 72 GWh
 4. Hur högt (från marken till taknock) får ett Attefallshus vara? Svar: max 4 meter
 5. Vad krävs om du placerar en friggebod mindre än 4,5 meter från gränsen till grannens tomt? Svar: Medgivande från grannen
 6. Vilken handling begär kommunen in i samtliga bygglov- och anmälningsärenden? Svar: Kontrollplan
 7. En detaljplan gäller till dess att den ändras, ersätts eller upphävs. Från vilket årtionde är den äldsta gällande planen i Falköping? Svar: 1930-talet
 8. En detaljplan arbetas fram enligt en lagstiftad process. I vilket/vilka skede finns möjlighet för allmänheten att lämna synpunkter? Svar: Samråd och granskning
 9. Enligt PBL är det endast vissa som får besluta om detaljplaner. Vilka får upprätta och anta detaljplaner? Svar: kommuner
 10. Kommuner kan bilda naturreservat. Vilken av följande platser är INTE ett naturreservat? Svar: Åsle Mosse
 11. Medlemsskapet i EU innebär bl.a. möjligheter till skydd av särskilt värdefulla naturområden. Vad heter det områdesskyddet? Svar: Natura 2000
 12. Vissa växt- och djurarter är skyddade enligt lag, alltså fridlysta. Vilket av följande arter är fridlysta? Svar: Större vattensalamander

Utslagsfråga: Hur många bygglovsansökningar inkom till Falköpings kommun år 2022? Rätt svar: 315