Bostadsanpassning

Bostadsanpassningsbidrag finns för att du ska kunna bo kvar i din bostad och leva så självständigt som möjligt. Har du eller en anhörig en funktionsnedsättning kan du söka bidrag för att anpassa din bostad så att den fungerar bättre. Ditt behov avgör om du får bidrag.

Bostadsanpassningsbidraget ges som regel i form av åtgärd där kommunen tar fram förslag på lämplig lösning i samråd med dig som sökande, arbetsterapeut, entreprenör eller fastighetsägare. Kommunen beställer bostadsanpassningen och betalar när den är utförd och godkänd.    

Vem kan få bostadsanpassning?

För att du ska kunna få bostadsanpassningsbidrag ska anpassningen vara nödvändig med hänsyn till din funktionsnedsättning, som måste vara varaktig. Bidrag ges inte om du har en tillfällig funktionsnedsättning. Behovet av anpassning måste styrkas med ett intyg från arbetsterapeut/fysioterapeut eller annan sakkunnig.     

Hur ansöker du?

Du som har hemsjukvård vänder dig till kommunens arbetsterapeut. Du som inte har hemsjukvård vänder dig till primärvården. Ansökan och intyg lämnas till kommunens handläggare som sedan fattar beslut.

Om du ska flytta

Om du byter bostad har du ansvar att välja en lämplig bostad utifrån din funktionsnedsättning. Om du är osäker kontakta kommunens arbetsterapeuter för råd.

Bostadsanpassningsprocessen

Du kan klicka på bilden för att förstora den.

Så här går processen till

Detta skickas till kommunens handläggare

  • Ansökan från sökande
  • Till ansökan bifogas intyg från arbetsterapeut, sjukgymnast eller annan sakkunnig, samt godkännande från fastighetsägare.

Ansökan diarieförs.

Vid bifall

  1. Arbetet beställs av handläggare
  2. Sökande tar in offert/beställer själv

Vald hantverkare utför anpassning och skickar faktura till handläggare för bostadsanpassning.

Efterkontroll av arbetet.

Vid avslag

Handläggare informerar om möjlighet att överklaga beslut. Handläggare ska vara behjälplig vid överklagan om sökande så önskar.

Vid överklagan

Överklagan skickas till handläggare som vidarebefordrar den tillsammans med yttrande till Förvaltningsrätten.