Skolskjuts

Skolskjuts är resor mellan hemmet och skolan av elev i grundskola (årskurs F-9), anpassade grundskolan och anpassade gymnasieskolan.

Ansökan om skolskjuts

För elever i årskurs F-9 krävs som regel ingen ansökan om skolskjuts när avståndskriterierna är uppfyllda. Kommunen utför kontrollmätningar för att ta reda på vilka elever som har avståndsbaserad rätt till skolskjuts.

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för information om skolskjutsen till skolorna, och att information finns tillgänglig på kommunen hemsida.

Elev i anpassade grundskolan behöver som regel inte heller formellt ansöka om skolskjuts.

Du måste ansöka om skolskjuts när

 • du kan hänvisa till särskilda trafikförhållanden eller varaktigt funktionshinder (längre än 12 veckor). Vid funktionshinder bifogas läkarutlåtande.
 • du vill ha skolskjuts på grund av att eleven bor växelvis på två adresser inom kommunen. Ansökan kan endast göras om eleven går på anvisad skola. Det vill säga den skola som gäller för elevens folkbokföringsadress.
 • annan särskild omständighet gäller.

Elev i grundskolan behöver endast fylla e-tjänsten Ansökan om skolskjuts Länk till annan webbplats., om rätten till skolskjuts ska prövas på grund av trafikförhållanden, varaktigt funktionsnedsättning, växelvis boende eller någon annan särskild omständighet. Beslut om skolskjuts gäller om inget annat framgår av beslutet för ett läsår i taget och det krävs en förnyad ansökan om behov kvarstår nästkommande läsår.

Du som tänker ansöka om skolskjuts behöver registrera din ansökan i e-tjänsten i god tid så att resorna hinner planeras till terminsstart!

Sista ansökningsdagen är den 8 maj.

Den angivna sista ansökningsdagen är till för att beslut om skolskjuts ska kunna ges innan skolstart.

Inkommer ansökan efter den angivna perioden kan inte skolskjuts garanteras till skolstart. Dock kommer ansökningar som inkommer efter den angivna perioden att hanteras löpande.

Ansökan ska göras även om skolskjuts beviljats tidigare läsår. Detta gäller även resor vid växelvis boende eller skolskjuts på grund av särskilda skäl

Information om ditt barns taxitider får du på Västtrafiks app "Boka resa".

Du får dina inloggningsuppgifter hemskickade i ett brev tillsammans med instruktioner.

Beviljad skolskjuts

För dig som blivit beviljad skolskjuts finns tre viktiga filmer att titta på.

Före resan med skolskjuts

Under resan med skolskjuts

Säkerhet ombord

Ditt ansvar som vårdnadshavare

Skolvägen

Du som vårdnadshavare ansvarar för att barnet förbereds och tränas på att klara sin skolväg. Det innebär att barnet måste följas till skolan eller hållplatsen under så lång tid som behövs för att det ska klara att gå till skolan eller hållplatsen på egen hand.

Du ansvarar för barnet tills det stiger på skolskjutsen. Efter skoldagen övertar du ansvaret när barnet stiger av skolskjutsen. Detta gäller även i de fall som barnet vid hemfärden väljer att stiga ur fordonet på annan plats än den överenskomna.

Avbeställning av skoltaxi

Du som är vårdnadshavare till en elev som har beviljats skolskjuts med skoltaxi har ansvaret att i god tid, minst 60 minuter före hämtningstid, avboka resorna hos beställningscentralen. Resor avbokas automatiskt under loven.

Om avbeställning av elevens skolskjuts med taxi inte sker i god tid och det händer vid mer än ett tillfälle per termin så har kommunen rätt att efter individuell prövning ta ut en avgift per tillfälle.

När det sker förändringar

När du till exempel byter telefonnummer eller adress måste du meddela trafikansvarig minst 8 arbetsdagar innan ändringen. Det räcker inte att du informerar föraren.

Bilbarnstol

De elever som har behov av en bilkudde eller bilbarnstol måste ha med det på resan. Det är du som vårdnadshavare som ansvarar att det som behövs finns med i bilen.

Förseningar eller inställd skolskjuts

Ibland kan det finnas risk för förseningar eller utebliven i skolskjuts på grund av väderförhållanden. Vi uppmanar dig som har barn som reser med skolskjuts att följa väderleksrapporterna så att du är förberedd.

För er som har barn med skolskjuts i den allmänna kollektivtrafiken, tänk på att även följa trafikinformationen på Västtrafiks hemsida www.vasttrafik.se Länk till annan webbplats.. För dig som har Västtrafik To Go appen kan du hålla dig uppdaterad och följa utvecklingen direkt i appen.

För er som har barn med skoltaxi följ aktuell trafikinformation genom att kontakta beställningscentralen på tel. 010- 17 30 200.

Vid ovanligt svåra väderförhållanden läggs information ut på kommunens hemsida www.falkoping.se och trafikinformation går ut till berörda vårdnadshavare via Unikum. Detta gäller endast skolskjuts med den upphandlade skolskjutsen.

Tänk på att om man inte har möjlighet att att ta emot samtal eller meddelanden på sin mobiltelefon kan man lämna andra kontaktuppgifter för skolskjuts. Uppgifterna lämnas till trafikansvarig eller skolans skoladministratör.

För att viktiga meddelanden som skickas ut via Unikum ska komma fram är det viktigt att du själv håller kontaktuppgifterna i Unikum uppdaterade.

Varför ställs vissa turer in vid snöoväder?

Eftersom våra fordon måste framföras på ett säkert sätt behöver turer ibland ställas in för att inte riskera barnens och förarnas säkerhet. Det är trafikföretagen som ansvarar för och tar beslut om det. Det kan ibland bero på hala backar som fordonen ska upp för, eller att vägar inte har hunnit bli snöröjda.

Vid inställda turer på grund av extrema väderförhållanden på morgonen ansvarar vårdnadshavare för att skjutsa eleven till skolan.

Vid inställda turer på grund av extrema väderförhållanden vid hemgång ansvarar vårdnadshavare för att eleven hämtas på skolan.

Rektor ansvarar för att personal finns kvar på skolan till dess att alla elever hämtats från skolan.

Vid inställda turer på grund av extrema väderförhållanden kan vårdnadshavare få självskjutsersättning i de fall där kommunen inte kunnat tillgodosett elevens rätt till skolskjuts. För mer information kontakta trafikansvarig på telefonnummer 0515- 88 52 91, eller via e-post skolskjuts@falkoping.se

Kontaktpersoner

Beställningscentralen
Måndag-fredag kl. 6.30-17 tel. 010-17 30 200
Kvällar och helger tel. 020-91 90 90
fastaresor.vasttrafik@samres.se

Trafikansvarig
0515-88 52 91 (telefontid måndag-fredag kl 8-9.30 och 13-14.30)
skolskjuts@falkoping.se

Högstadium centrum
Carola Winlöf
0515-88 51 22
carola.winlof@falkoping.se

Ållebergsgymnasiet
Trafikansvarig
0515-88 52 91
skolskjuts@falkoping.se

Övriga skolor taxiresor
Karin Johansson
0515-88 53 80
karin.Johansson@falkoping.se

Omfattning och väntetider

Skolskjutsens omfattning

Grundregeln är att skolskjuts beviljas mellan folkbokföringsadress och den skola kommunen placerat elev i, omfattande två resor per skoldag i samband med skolans start- och sluttid.

Avstånd och väntetider

Vid prövningen om en elev har rätt till skolskjuts tar man hänsyn till avståndet mellan hemmet och skolan i första hand. För att beräkna avståndet används den kortast farbara vägen (gång-, cykel- eller bilväg) till den skola eleven är hänvisad till.

Avståndet mellan hemmet och skolan

Elev i grundskolan är berättigad till skolskjuts om avståndet mellan hemmet och den skola som kommunen placerat eleven i överstiger:

 • 2,5 kilometer för elever i årskurs F-3
 • 3 kilometer för elever i årskurs 4-6
 • 3,5 kilometer för elever i årskurs 7-9

Avståndet mellan hemmet och busshållplatsen/ uppsamlingsplatsen

Avståndet mellan hemmet och busshållplatsen/uppsamlingsplatsen bör inte vara längre än 2 kilometer för elever i årskurs F-9.

För att beräkna avståndet används kortast farbara gång-, cykel- eller bilväg.

Rese- och väntetid

Med rese- och väntetid menas dels tiden mellan skolskjutsens avgång från hållplats och tio minuter innan skoldagens början, dels tiden från tio minuter efter skoldagens slut till skolskjutsens ankomst till hållplats.

Tid som faller inom ramen för den samlade skoldagen ska inte räknas som väntetid. Den totala rese- och väntetiden bör inte överstiga 2 timmar per dag.

Planering av skolskjuts, utredning och beslut

Mätprinciper

Mätning av avstånd mellan adresser och skolor sker med hjälp av geografisk informationsteknik (GIS). Avståndet beräknas efter kortast möjliga färdväg med gång eller cykelväg. Mätningen startar vid närmaste punkt från gatan vid den adress där eleven bor till närmaste punkt i direkt anslutning till skolans område, varifrån eleven utan omväg kan ta sig direkt in på skolans område. Mätning görs inte inne på privat område.

Skriftlig utredning

Skriftlig utredning krävs endast i samband med särskild ansökan om skolskjuts för elev i grundskolan, ej vid verkställighetsbeslut. Det primära beslutsunderlaget är det som kommer fram i ansökan samt i eventuell dialog med vårdnadshavare, handläggare och eventuellt skola. Det som framkommer och som är av betydelse för beslut om skolskjuts dokumenteras.

Intyg

Om ansökan inte ger tillräckligt underlag för beslut kan kontakt tas med skolpersonal, läkare eller annan person med kunskap om den sökande. Det sker i samråd med sökande. Handläggaren kan begära att ansökan kompletteras med ett intyg. Ett intyg i sig berättigar i allmänhet inte till skolskjuts, utan utgör endast en del av ett vidare beslutsunderlag. Om ansökan gäller trafikförhållanden kan även särskilt samråd ske med trafikverket, polisen eller andra berörda.

Beslut

Beslut om skolskjuts efter individuell prövning ska alltid delges skriftligt och innehålla vilket färdsätt som beslutet gäller. Beslut om skolskjuts gäller som regel längst ett läsår. Skulle förhållanden som beslutet grundar sig på förändras upphör beslutet att gälla med verkan från och med det datum då förändringen har skett.

Ansvarsområden i planeringsarbetet

Barn- och utbildningsnämnden har ansvaret för skolskjutsen inom Falköpings kommun. Den övergripande organisationen av all skolskjuts utförs av en central funktion. I detta ansvar ingår bland annat att:

 • överenskommelser om skolskjutsningens organisation träffas med berörda entreprenörer i god tid före nytt läsårs början
 • förteckningar över skolskjutsar (kartor) och skolskjutselever upprättas för varje läsår
 • upprätta turlistor och tidtabeller inför varje läsår

Rektorns ansvar

 • Informera elever och vårdnadshavare om planeringen inför varje läsår.
 • Alla elever som får skolskjuts ska få information om trafiksäkerhetsfrågor vid skolskjutsning vid varje termins början.

Skolskjuts för anpassade grund- och gymnasieskolan

I Falköpings kommun har alla elever som är inskrivna i anpassade grund-/gymnasieskolan och som har behov av skjuts, rätt till skolskjuts oavsett avståndet mellan hemmet och skolan. Detta gäller dock inte om eleven väljer att gå i en annan anpassad grund-/gymnasieskola än den som kommunen har placerat eleven i.

Som regel krävs ingen skriftlig ansökan om skolskjuts.

Vad innebär skolskjutsen?

Skolskjutsen omfattar två resor per skoldag. Elever i anpassade grund-/gymnasieskolan som bor utanför Falköpings tätort och som har blivit hänvisade till en fritidsplacering i Falköping, har rätt att förlägga sina två resor till och från fritids.

Elev som klarar att resa till och från skolan på egen hand med allmän kollektivtrafik får ett busskort (skolkort). För elev som inte klarar resor med allmän kollektivtrafik sker resorna med särskild anordnad skolskjuts med taxi.

Elev som börjat sin utbildning i anpassade gymnasieskolan före utgången av det första kalenderhalvåret det år eleven fyller 20 år, har rätt att fullfölja utbildningen. Eleven har då även rätt till skolskjuts alternativt reseersättning under hela utbildningen.

Lovresor

Resor till och från fritidshemmet under lov räknas inte som skolskjuts.

Skolskjuts med allmän kollektivtrafik

Skolskjuts med allmän kollektivtrafik avser resor med Västtrafiks linjetrafik.

Skolkortet delas ut av skolan under höstterminens första skoldag till de elever som uppfyller kommunens avståndskriterier för skolskjuts, men om det beviljas under läsårets gång skickas det istället direkt till hemadressen, eller hämtas ut hos skoladministratör på skolan. Skolkortet ska alltid visas upp då du åker med Västtrafiks linjetrafik. Om du inte har skolkortet med dig får du som går i förskoleklass - åk 9 följa med på morgonturen till skolan. Hos skolans skoladministratör kan du sen få ut en biljett för hemresa.

Skolkortet som barnet har haft under läsåret gäller även de första veckorna nästa läsår, så behåll det över sommaren.

Tänk på att kortet är en värdehandling. Om barnet förlorar kortet (dock ej om det är stulet eller har fabrikationsfel) får man betala en administrations-avgift för ett nytt kort. Elev i åk F-3 kan vid ett tillfälle under läsåret få ett nytt kort utan att betala administrationsavgift.

Information om när skolkortet gäller hittar du här Skolkort | Västtrafik (vasttrafik.se) Länk till annan webbplats.

Skolskjuts med skoltaxi

Om det inte är möjligt att planera skolskjutsen med de upphandlade skolbussarna eller med allmän kollektivtrafik planeras skolresan med särskild anordnad skolskjuts med taxi.

Skolskjutsens omfattning

Grundregeln är att skolskjuts beviljas mellan folkbokföringsadress och den skola kommunen anvisat, omfattande två resor per skoldag i samband med skolans start- och sluttid.

Kom i tid till skoltaxin

Vårdnadshavarna ansvarar för att eleven kommer i tid till skolskjutsen. Föraren väntar inte på försenade elever. Oftast ska flera elever hämtas upp av samma bil – om föraren väntar på någon riskerar andra elever att komma försent.

Vad händer om elev missar tiden för hämtning?

Om eleven missat skolskjutsen har vårdnadshavare ansvaret för att eleven kommer till skolan, återresan avbokas automatiskt när morgonturen missas. Om eleven ska ha kvar sin hemresa från skolan måste vårdnadshavare ringa till beställningscentralen på telefon 010-17 30 200, knappval 2 och boka på resan igen.

Vad händer när skoltaxin blir försenad?

Om bilen är mer än 10 minuter försenad ringer du beställningscentralen på telefon 010- 17 30 20, knappval 1.

Avbokning av resor

Vårdnadshavare till elev som tilldelats skolskjuts med skoltaxi har ansvaret att i god tid, minst 60 minuter före överenskommen upphämtningstid avboka resan. Avbokningen ska i första hand ske via Västtrafiks app Boka Resa Länk till annan webbplats., men har du ingen möjlighet att ladda ner appen behöver ni avboka resan direkt hos beställningscentralen på telefon 010-17 30 200, knappval 2.

Resor avbokas automatiskt under loven.

Barnet blir sjukt på morgonen

Vårdnadshavare avbokar skoltaxin via Västtrafiks appen Boka Resa eller ringer beställningscentralen på telefon 010- 17 30 200, knappval 1 så tidigt som möjligt.

Barnet blir sjukt under skoldagen

Vårdnadshavare ansvarar själv för att barnet kommer hem och att avboka taxi via Västtrafiks appen Boka Resa eller ringer beställningscentralen på telefon
010- 17 30 200, knappval 1.

Barnet ska till tandläkare, läkare m.m. under eller i anknytning till skoldagen

Vårdnadshavare avbokar berörda resor via Västtrafiks appen Boka Resa eller ringer beställningscentralen i god tid på telefon 010- 17 30 200, knappval 1. Resor till eller från läkare, tandläkare m.m. räknas inte som skolskjuts.

Om långvarig ledighet, sjukdom eller annan anledning gör att eleven inte ska åka under en längre period

Vårdnadshavare kontaktar kommunens trafikansvarig på telefon
0515- 88 52 91 eller via e-post skolskjuts@falkoping.se

Om eleven tillsvidare inte har behov av skolskjuts

Vårdnadshavare kontaktar kommunens trafikansvarig på telefon
0515- 88 52 91, eller via e-post skolskjuts@falkoping.se

Ändring av enstaka resor

Vårdnadshavare eller skolpersonal kontaktar beställningscentralen på telefon 010- 17 30 200, knappval 1 för att byta adresser mellan hemmet och korttidsboenden. Vid ändring av tid på resan kontaktas kommunens trafikansvarig på telefon 0515-88 52 91 eller via e-post skolskjuts@falkoping.se

Ändring av permanenta resor

Vårdnadshavare eller skolpersonal kontaktar kommunens trafikansvarig på telefon 0515- 88 52 91 eller via e-post skolskjuts@falkoping.se

När det sker förändringar

När ni till exempel byter telefonnummer eller adress måste ni meddela kommunens trafikansvarig minst 8 arbetsdagar innan ändringen. Det räcker inte att ni informerar föraren.

Vem kontaktar jag om eleven glömt nåt i skoltaxin?

Elev eller vårdnadshavare kontaktar beställningscentralen på telefon
010- 17 30 200, knappval 1 eller via e-post fastaresor.vasttrafik@samres.se

Bilkudde eller bilbarnstol

De elever som har behov av en bilkudde eller bilbarnstol måste ha med det på resan. Det är du som vårdnadshavare som ansvarar att det som behövs finns med i bilen.

Vem kontaktar jag om jag har synpunkter på taxiresan?

Kontakta Västtrafiks synpunktshantering på telefon 020- 91 90 90, knappval 4, eller via e-post synpunkt@vasttrafik.se

Det är viktigt att alla taxiavvikelser rapporteras in till Västtrafiks synpunktshantering.

Skolskjuts med upphandlad skolbuss

Skolskjutsen är planerad efter barnets tider för skoldagens början och slut. Detta kan innebära att andra tider och dagar, då ditt barn inte skulle ha åkt med, är bussens sittplatser slut eller att bussen går en annan sträckning och inte förbi ditt barns hållplats. Man kan alltså inte räkna med att barnet kan åka med en annan tur än de som finns i den bifogade planeringen.

För föräldrar som arbetar så de inte har möjlighet att passa skolbussens avgångar, finns för mindre barn möjlighet till fritidshem. I de fall elev går på fritids får vårdnadshavare själva ombesörja transporten hem.

Grundregeln är att skolskjuts beviljas mellan folkbokföringsadress och den skola kommunen anvisat, omfattande två resor per skoldag i samband med skolans start- och sluttid.

Information om skolskjutsen

Vill du ha mer information om hur skolskjutsarna i kommunen går, finns det från och med en vecka innan läsårsstart kartor och information på www.falkoping.se/skolskjuts Länk till annan webbplats.. Elever som börjar i förskoleklass kommer att få ett brev hemskickat med information om busstider och hållplatser cirka en vecka innan skolstart. För övriga elever delas informationen ut första skoldagen.

Vägen till hållplats

Du som vårdnadshavare är ansvarig för att ditt barn förbereds och tränas på att klara sin skolväg. Det innebär att barnet följs till skolan eller hållplatsen under så lång tid som behövs, för att det ska klara att gå på egen hand. Du ansvarar för ditt barn tills barnet stiger på skolskjutsen.

För att busschauffören ska kunna stanna tryggt behöver ditt barn vara ute i god tid och vara redo att kliva på när bussen kommer.

Ha gärna reflex eller reflexväst när ditt barn väntar på skolbussen under vintern. Då ser chauffören och andra ditt barn mycket bättre.

Efter skoldagen övertar vårdnadshavare ansvaret då eleven stiger av skolskjutsen, även om eleven vid hemfärden väljer att stiga ur fordonet på annan plats än den överenskomna.

Sittplats och bälte

Alla som åker i en skolbuss ska ha sittplats och bälte. Prata med ditt barn om att det är viktigt att ha bältet på sig hela resan och att det är lag på bälte!
Det är också viktigt för säkerheten att eleverna sitter still under resan, vilket man ju gör om bältet sitter på.

Ordningen i bussen

På en skolbuss finns oftast elever i olika åldrar. Många åker för första gången. Det är därför viktigt att alla hjälps åt att göra skolskjutsen till en bra upplevelse genom att vara trevliga och respektera varandra. De ordningsregler som finns på skolan gäller naturligtvis också på skolbussen.

Vid av- och påstigning är det speciellt viktigt att alla elever tar hänsyn till andra elever och inte knuffar eller försöker tränga sig före. Med god hänsyn till varandra i anslutning till skolskjutsen så får vi en högre trafiksäkerhet.

Vi vill att du som förälder pratar med ditt/dina barn om säkerheten i och vid skolskjuts.

Kompis med på resan?

Då elev i årskurs F-3 har en kompis som ska åka med i skolbussen önskar chauffören en påskriven lapp från vårdnadshavare om medföljande kompis. Detta för att säkerställa att ni som vårdnadshavare godkänner att kompisen åker med.

Trafikstörningar vid extrema väderförhållanden

På den enskilda turen är det busschauffören och bussföretaget som bedömer om det inte går att köra hela eller delar av turen.

Det kan också vara så att det på grund av extrema väderförhållanden är olämpligt att stanna på en viss plats (exempelvis i en backe). Vid sådana situationer kontaktas vårdnadshavare.

Vid ovanligt svåra väderförhållanden kan hela turen eller delar av turen behövas ställas in. Då hela turen ställs in läggs störnings information ut på kommunens hemsida www.falkoping.se Länk till annan webbplats. och trafikinformation går ut till berörda vårdnadshavare via Unikum, en rapport skickas även till trafikinformationen på Radio Skaraborg så snart som möjligt.

Vid inställda turer på grund av extrema väderförhållanden på morgonen ansvarar vårdnadshavare för att skjutsa eleven till skolan.

Vid inställda turer på grund av extrema väderförhållanden vid hemgång ansvarar vårdnadshavare för att eleven hämtas på skolan.

Rektor ansvarar för att personal finns kvar på skolan till dess att alla elever hämtats från skolan.

Vid inställda turer på grund av extrema väderförhållanden kan vårdnadshavare ansöka om självskjutsersättning i de fall där kommunen inte kunnat tillgodosett elevens rätt till skolskjuts. För mer information kontakta trafikansvarig via e-post skolskjuts@falkoping.se

Viktigt att tänka på!

Om man inte har möjlighet att ta emot samtal eller meddelanden på sin mobiltelefon kan man lämna andra kontaktuppgifter för skolskjuts. Uppgifterna lämnas till trafikansvarig via e-post skolskjuts@falkoping.se

För att viktiga meddelanden som skickas ut via Unikum ska komma fram är det viktigt att du själv håller kontaktuppgifterna i Unikum uppdaterade.

Om du flyttar eller inte längre är i behov av skolskjuts behöver du meddela detta till trafikansvarig via e-post skolskjuts@falkoping.se

Kontakt

Stenstorp, Broddetorp

Stenstorps buss, 0708-48 00 99
E20 Busstouring, 0702-43 49 73

Vartofta

Vartofta buss, 0705-30 24 80

Gudhem

Vartofta buss, 0705-30 24 80

Floby/Odensberg

Marka, 0734-21 05 00
Hällestad/Trävattna, 0734-21 05 01
Vilske-Kleva, 0734-21 05 02
Göteve, 0734-21 05 03
Jäla, 0734-21 05 04

Åsarp

Hallsbergs Buss (Jonny), 0705-08 50 08

Kinnarp

Hallsbergs Buss (Roger), 0702-56 73 40
Hallsbergs Buss (Benny), 0703-62 80 29

Vad räknas inte som skolskjuts?

Förskoleverksamhet

Falköpings kommun erbjuder ingen skolskjuts till eller från förskoleverksamhet (barn 0-5 år).

Fritidshem

Skolskjuts erbjuds som regel inte för resor till eller från fritidshem.

Resor inom skolans verksamhet

Resor inom skolans verksamhet är inte skolskjuts. Skjuts till och från annan skola eller andra lokaler för undervisning i till exempel slöjd, idrott, b-språk eller studiebesök, teaterbesök, prao/praktik med mera räknas inte som skolskjuts. Dessa skjutsar kan dock samplaneras med skolskjutsverksamheten.

Lovresor

Resor till och från fritids under lov räknas inte som skolskjuts.

Vem har rätt till skolskjuts?

Elever i grundskola, anpassade grundskolan samt anpassade gymnasieskolan kan ha rätt till kostnadsfri skolskjuts på grund av färdvägens längd, trafikförhållanden, varaktig funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet. I Falköpings kommun erbjuds även elever i förskoleklass skolskjuts. Det är bara elever som är folkbokförda i kommunen som kan få skolskjuts.

Skolskjuts innebär normalt inte en resa från dörr till dörr. Eleverna kan själva få ta sig till en busshållplats eller uppsamlingsplats.

Skolskjuts kan ske på olika sätt

 • Kommunen kan ordna skolskjuts genom särskilt upphandlade skolskjutsar.
 • Skolkort för den allmänna kollektivtrafiken där det är lämpligt. D köper Falköpings kommun skolkort till eleverna.
 • Självskjuts där kommunen har en överenskommelse med vårdnadshavare om att denne svarar för skjutsning av skolskjutsberättigad elev till och från skolan. Den ersättning som utbetalas till vårdnadshavare vid självskjuts är den skattefria delen av den statliga milersättningen för en resa till och från skolan per skoldag inom Falköpings kommun. Självskjuts kan endast initieras av Falköpings kommun och ska användas då skolskjuts inte kan anordnas på sedvanligt vis. Självskjuts får inte medföra en fördyrade kostnader för kommunen.

Andra skäl som kan ge rätt till skolskjuts för elev i grundskolan

Ansökan om skolskjuts ska lämnas till barn- och utbildningsförvaltningen.

Skäl för skolskjuts kan vara:

 • Trafikförhållanden på väg till skola eller anvisad hållplats. Beslutsfattande tjänsteperson gör tillsammans med kommunens för trafiksäkerhetsfrågor ansvarige tjänsteperson en bedömning om vägen är trafikfarlig att gå eller cykla på. Då tar vi hänsyn till antal fordon som trafikerar vägen, andel tyngre fordon, hastighetsbegränsning, förekomst av vägren eller gångbana, vägens belysning och elevens ålder. Vid bedömning av trafikförhållandena ska alltid jämförelse göras med elevers situation i tätort. Bedömningen görs också med utgångspunkt att barn som ej är trafikmoget färdas på vägen i sällskap av vårdnadshavare. Samråd kan ske med andra aktörer, till exempel med väghållare och polis.
 • Elev i grundskolans årskurs F-9 som går i sin anvisade skola och som kan åka med upphandlad skolskjuts och på sin skolväg behöver korsa eller gå en längre sträcka utmed riksvägarna 46, 47, 26 och länsvägarna 181 och 184 räknas som skolskjutsberättigade utan särskild ansökan.
 • Elev i grundskolan årskurs 4-6, som går i sin anvisade skola, och som bor utanför den tätort där skolan är belägen och som har sin skolväg utmed allmän väg utan gång- eller cykelbana där hastighetbegränsningen är minst 70 km/h, räknas som skolskjutsberättigade efter ansökan även om avståndet är kortare än 3 kilometer.
 • Elev i grundskolan årskurs F-3, som går i sin anvisade skola, och som bor utanför den tätort där skolan är belägen och som har sin skolväg utmed allmän väg utan gång- eller cykelbana där hastighetbegränsningen är minst 70 km/h, räknas som skolskjutsberättigade efter ansökan även om avståndet är kortare än 2,5 kilometer.
 • Varaktig funktionsnedsättning hos elev. Funktionsnedsättningen ska ha en beräknad varaktighet på minst 12 veckor. Vid funktionsnedsättning ska du bifoga ett läkarutlåtande i ansökan.
 • Växelvis boende. En elev som bor växelvis lika mycket hos båda vårdnadshavarna kan beviljas skolskjuts från båda adresserna, under förutsättning att avståndskriterierna uppfylls till skolan, eller om det finns andra skäl till skolskjuts. De båda adresserna ska vara vårdnadshavarnas folkbokföringsadresser och eleven ska vara folkbokförd på den ena. Båda vårdnadshavarna ska intyga att barnet vistas lika mycket och har ett permanent boende hos dem båda. Skolskjuts anordnas inte till eller från andra kommuner och båda vårdnadshavarna ska vara folkbokförda i Falköpings kommun. Du måste göra en ny ansökan varje läsår för skolskjuts vid växelvis boende.
 • Annan särskild omständighet I dessa fall sker en individuell bedömning där skolans synpunkter väger tungt.

Tillfällig funktionsnedsättning ger inte rätt till skolskjuts

Kortvariga funktionshinder, till exempel sådana som är orsakade av olycksfall, ger inte rätt till skolskjuts. Eleven har fortfarande skolplikt, men ansvaret för att eleven uppfyller sin skolplikt ligger i första hand på dig som vårdnadshavare. I vissa fall kan extra reskostnader ersättas av försäkringsbolag. Har olycksfallet ägt rum under skoltid eller till/från skolan är eleven försäkrad genom kommunens försorg och då betalas resor till och från skolan av kommunens försäkring.

Övriga riktlinjer

Regler för busskort till grundskoleelev

Barn- och utbildningsnämnden beställer samtliga busskort (skolkort) av Västtrafik. Västtrafik skickar korten till respektive skola som ansvarar för att dela ut korten. En elev som förlorar sitt kort får ut ett nytt mot den administrationsavgift som gäller enligt aktuella handläggningsrutiner för skolkort. En elev i årskurs F-3 som förlorar sitt kort får ut ett nytt vid ett tillfälle under läsåret utan att behöva betala administrationsavgiften.

Ledig plats i de uphandlade bussarna

Elev som inte är skolskjutsberättigad kan åka med upphandlad skolskjuts i mån av plats, om det finns sittplatser för samtliga elever utefter linjen med önskemål om detta. Om det blir för fullt i bussen kontrollerar chauffören sin lista över vilka som egentligen ska åka med turen. Busschaufförerna har inte rätt att ta på fler passagerare på bussen än vad det finns platser till.

Särskild undervisningsgrupp

En elev i grundskolan med behov av särskilt stöd kan erbjudas undervisning av kommunen i en annan lokal eller plats i annan skola än den som eleven normalt tillhör. Skolskjuts kan beviljas när avståndskriterierna är uppfyllda eller på grund av särskilda skäl.

Eget skolval för elev i grundskolan

Om eleven och vårdnadshavare väljer en annan grundskola än den som kommunen placerat elev i finns generellt ingen rätt till skolskjuts. Skolskjuts till annan kommunal grundskola kan endast bli aktuellt om den kan ordnas utan extra kostnad relaterat till om eleven skulle ha gått i sin hänvisade skola, eller om synnerliga skäl föreligger.

Eleven flyttar men byter inte grundskola

En elev i årskurs 1-9 som flyttar när terminen har börjat har som regel rätt att gå kvar i samma skola läsåret ut. Om eleven väljer att gå kvar i sin gamla skola har eleven även rätt till skolskjuts med kollektivtrafik eller redan upphandlad skolskjutstrafik under den tiden om kriterierna om avstånd uppfylls.

En elev som väljer att gå kvar på sin tidigare skola efter att läsåret har avslutats gör ett eget skolval och har inte rätt till skolskjuts. En elev som flyttar under årskurs 8, har som regel rätt att gå kvar i sin gamla skola hela grundskolan och har även rätt till skolskjuts med kollektivtrafik eller befintlig upphandlad trafik under den tiden om kriterierna om avstånd uppfylls.

Turkartor för upphandlade skolbussar läsåret 2023/2024 (observera att ankomsttiden på hemturen är preliminär)