Modersmål och minoritetsspråk i skolan

Modersmålsundervisning är ett eget ämne i skolan. Ämnet ska hjälpa eleverna att utveckla självkänsla, identitet och språklig förmåga.

I Falköpings kommun jobbar Centrum för flerspråkighet (CFF) med elever som är nya i svenska skolan. Verksamhetens mål är att nyanlända elever ska få en bra skolstart i Falköping.

Centrum för flerspråkighet (CFF)

På CFF kartlägger vi elevens bakgrund, styrkor, intressen och förmågor. Kartläggningen används sedan för att anpassa den kommande utbildningen efter elevens behov. Efter kartläggningen kommer eleven att klassplaceras och utifrån resultatet börja följa ordinarie klass eller i förberedelseklass. Ansvaret för eleven ligger hela tiden på den skola där eleven är klassplacerad.

På CFF finns verksamhetsledare, lärare och studiehandledare.

Inskrivning

Inskrivning av elever sker i CFF:s lokaler på Botvidsgatan 43 i Falköping. Den består dels av ett inskrivningssamtal, dels av en rundvandring där eleven får möjlighet att bekanta sig med lokaler och personal. Till inskrivningen ska familjens id-handlingar och eventuella papper från Migrationsverket tas med. Skolstart kommer att beslutas vid inskrivningen.

Kartläggning

Kartläggning görs av elevens tidigare skolbakgrund och kunskaper. Kartläggningen ligger sedan till grund för den vidare planeringen av elevens utbildning.

Klassplacering

Efter kartläggningen kommer eleven att klassplaceras. Därefter kan eleven helt eller delvis börja gå i ordinarie klass. Vid behov sker undervisningen också delvis i förberedelseklass. Rektor beslutar om klassplacering.

Undervisning på CFF

I undervisningen som erbjuds på Centrum för flerspråkighet (CFF) koncentrerar vi oss på svenska, matematik och samhällsorientering. Alla elever kommer under veckan att vid minst ett tillfälle få prova simning.

Modersmål

I skolan har en elev rätt till undervisning i modersmål om en eller båda vårdnadshavarna har ett annat språk än svenska som modersmål och om detta språk är dagligt umgängesspråk för eleven. Eleven ska ha grundläggande kunskaper i språket.

Om elevens kunskaper i språket är oklara så gör rektor och modersmålslärare en utredning.

För att modersmålsundervisning i ett språk ska anordnas måste det finnas minst fem sökande i kommunen och det ska finnas en lämplig lärare.

I grundskolan kan modersmålsundervisning anordnas som språkval, elevens eller skolans val eller tvåspråkig undervisning om det finns stora grupper - utanför timplanebunden tid.

Modersmålsundervisning får bara omfatta ett språk med undantag för romska elever från utlandet som kan få undervisning i två språk om det finns särskilda skäl.

Nationella minoritetsspråk

Modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk ska erbjudas även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet.

De nationella minoritetsspråken är meänkieli (tornedalsfinska), finska, samiska, romani chib och jiddisch.

Ansök till modersmålsundervisning