Förskoleklass

Förskoleklassen är obligatorisk. Det innebär att barn som är bosatta i Sverige har skolplikt från höstterminen det år då de fyller sex år.

Förskoleklassen är en egen skolform, med ett stort inslag av skapande arbete och lek. Den stimulerar elevernas utveckling och lärande och förbereder dem för fortsatt utbildning.

Verksamheten pågår under max 6 timmar per dag. Resten av dagen kan eleverna vara i fritidshem eller i pedagogisk omsorg.

Förskoleklassen har samma läroplan som grundskolan och fritidshemmet.

Riktlinjer för skolplacering i förskoleklass

Ansökan om placering vid en skolenhet

Ansökan från vårdnadshavare i aktivt skolval

Alla vårdnadshavare för elever som är folkbokförda i Falköpings kommun och ska börja förskoleklass får ett förslag om placering på den skola som finns i upptagningsområdet. Om vårdnadshavare är nöjda med den föreslagna skolan behöver inte något ytterligare val göras. Det betraktas då som att vårdnadshavarna valt den föreslagna skolan. Önskar vårdnadshavare göra ett val till en annan skola behöver en ansökan om skolval lämnas in.

Skolvalet görs i första hand via e-tjänst på. Vid behov av skriftlig ansökan finns även en pappersblankett att skriva ut på kommunens hemsida.

Vårdnadshavares önskemål om skolplacering ska tillmötesgås så långt som möjligt med de begränsningar som följer av skollagen (9 kap. 15§ skollagen).

En elev kan inte ansöka i förväg till en skolenhet. Alla ansökningar som inkommit under skolvalsperioden hanteras likvärdigt. Det spelar alltså ingen roll vilken dag ansökan inkommer under den tid skolvalet pågår.

När skolvalsperioden har löpt ut arbetar förvaltningen med att säkerställa att alla elever får en skolplacering. Alla elever får sedan ett placeringsbeslut. Ett sådant beslut kan överklagas.

För de elever som inte har fått placering enligt sina önskemål kan detta komma att justeras om platser frigörs på skolan fram till skolstart. Då går den platsen till den elev som skulle ha placerats på den skolan om det funnits ytterligare platser under skolvalsperioden. Eleven får då ett nytt placeringsbeslut.

Vem omfattas av skolvalet?

Elever som ska börja i förskoleklass och som är folkbokförda i Falköpings
kommun bjuds in till skolvalet. Skolvalet sker under hösten. Datum för
skolvalet kan variera från år till år.

Inflyttning eller önskemål om skolgång i annan kommun

Elever som i samband med höstterminen ska flytta till Falköpings kommun ska ange elevens kommande folkbokföringsadress i ansökan. Eleverna jämställds då med folkbokförda i kommunen under förutsättning att ett köpekontrakt eller hyreskontrakt på en bostad kan uppvisas.

Elever från andra kommuner antas i mån av plats. För dessa elever gäller ett särskilt ansökningsförfarande. Kommunen behöver bland annat inhämta ett yttrande från elevens hemkommun.

Barn som flyttar utanför ordinarie skolvalsperiod från en annan kommun till Falköpings kommun placeras löpande. Vårdnadshavarnas önskemål beaktas så långt det är möjligt, d.v.s. i mån av plats. Om plats inte kan erbjudas utifrån vårdnadshavares önskemål bereds barnet plats vid en annan skola nära hemmet.

Vårdnadshavare som inte inkommer med ansökan eller som inte är överens

Frågor om skolval och placering i skola är av sådan art att det krävs att vårdnadshavarna är överens om placeringen. Om en elev har två vårdnadshavare ska båda godkänna en ansökan om skolval.

Om vårdnadshavarna inte inkommer med önskemål om skolplacering eller vårdnadshavarna inte kommer överens om skolplacering, placeras eleven i en skolenhet nära hemmet (elevens folkbokföringsadress) i enlighet med punkt 2.4 Urvalskriterier för placering i förskoleklass.

Elevens placering då vårdnadshavares ansökan om skolplacering avslås

Om en elev inte erbjuds en plats enligt vårdnadshavares val kommer eleven
att ges samma förutsättningar, som övriga sökanden till en viss skolenhet
enligt de urvalskriterier

Om en elev inte erbjuds en plats enligt vårdnadshavares val kommer eleven att ges samma förutsättningar, som övriga sökanden till en viss skolenhet enligt de urvalskriterier som anges i Urvalskriterier för placering i förskoleklass. Ett beslut om skolplacering kan överklagas.

Placering vid skolenhet

I Falköpings kommun är det barn- och utbildningsnämnden som ansvarar
för att alla skolpliktiga barn blir erbjudna en plats i förskoleklass och i
kommunal grundskola. Samtliga kommunala skolor använder sig av samma
urvalskriterier vid placering av barn/elever. Skolplacering i förskoleklass i
Falköpings kommun följer reglerna i 9 kap. 15§ skollagen.

En skola nära hemmet

Alla elever har rätt att bli placerade i en skola nära hemmet. Det kan finnas
flera skolor i kommunen som anses vara belägna nära hemmet. Det innebär
därför inte alltid att eleven blir placerad i den skola som ligger närmast
hemmet. Mätning av avstånd görs av kommunen med samma systemstöd för
alla. Falköpings kommun utgår från elevens folkbokföringsadress vid
skolplacering.

Placering vid en skolenhet

Barn- och utbildningsförvaltningen fastställer antalet skolplaceringar vid
respektive enhet årligen. Antalet kan variera från år till år och även under
året. Barn- och utbildningsnämnden är skyldig att placera
grundskoleeleverna i enlighet med skollagen (2010:800). Bestämmelserna
för förskoleklassen återfinns i 9 kap. 15§ skollagen. Bestämmelsen lyder:

En elev ska placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens
vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Om den önskade placeringen
skulle medföra att en annan elevs berättigade krav på placering vid en
skolenhet nära hemmet åsidosätts, ska dock kommunen placera eleven vid
en annan skolenhet inom sin grundskola.

Kommunen får annars frångå elevens vårdnadshavares önskemål endast om
den önskade placeringen skulle medföra att betydande organisatoriska eller
ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen.

Urvalskriterier till förskoleklass

Om vårdnadshavares önskemål om skolplacering inte kan tillmötesgås (t.ex.
om det blir fler sökande än det finns platser på en skolenhet) tillämpar
kommunen följande urvalskriterier i nämnd ordning:

1. Folkbokförd i Falköpings kommun
2. Skolans upptagningsområde
3. Syskonförtur
4. Relativt avstånd till önskad skola. Man jämför varje elevs avstånd
(gång- eller cykelavstånd) till sökt skola och närliggande skolor i
relation med andra elevers motsvarande avstånd från hemmet.

Urvalskriterierna är enhetliga för samtliga Falköpings kommuns
grundskolor.

Upptagningsområden

Falköpings kommun är indelad i upptagningsområden. I varje område ligger en kommunal skola. De elever som är folkbokförda och bor i området har förtur till en plats på den skolan.

Upptagningsområdena bygger på avstånd, storlek på barnkullar, skolornas kapacitet och skolskjutsorganisation. Barn- och utbildningsförvaltningen ser över områdenas gränser inför varje läsår.

Relativ närhet

Avståndet mäts mellan barnets folkbokföringsadress, den sökta skolan och den alternativa skolan. Avstånd mäts utifrån färdvägen (gång- eller cykelavstånd). Eleven som har högst relativ närhet har rätt till platsen utifrån urvalskriteriet.

Exempel på relativ närhet

Här har elev 2 rätt till platsen på skolan jämfört med elev 1 eftersom elev 2 skulle få längre till den alternativa skolan.

Bild, exempel på relativ närhet

Skolskjuts

Val av skola kan påverka rätten till skolskjuts. För mer information om
skolskjuts hänvisas till skolskjutsinformationen som finns på Falköpings
kommuns hemsida www.falkoping.se/skolskjuts Länk till annan webbplats.. Där återfinns också kommunens riktlinjer för skolskjuts.

Rätten till skolskjuts för elev i förskoleklass finns definierad i 9 kap. 15b§
skollagen:

En elev i förskoleklass med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri
skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där
utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till
färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller
någon annan särskild omständighet.

Denna rätt gäller dock inte för elever som väljer att gå i en annan skolenhet
än den där kommunen annars skulle ha placerat dem eller som går i en
annan kommuns förskoleklass med stöd av 13 §. Om det kan ske utan
organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen anordna
skolskjuts även i dessa fall.

Elevens hemkommun ansvarar för att skolskjuts anordnas.
Lag (2017:1115)

Skolområden förskoleklass