Avgifter i förskola/fritidshem

Hur mycket du som vårdnadshavare får betala i avgift för förskola och fritidshem beror på hushållets månadsinkomst före skatt.

Du betalar avgiften tolv månader per år, även om ditt barn är sjukt eller ledigt. Avgiften är densamma oavsett hur mycket ditt barn är på förskolan.

Vad kostar det?

Avgift för förskola

2024-01-01

Procent av inkomst

Max

Barn 1

3 procent

1 688 kronor

Barn 2

2 procent

1 125 kronor

Barn 3

1 procent

563 kronor

Avgift för fritidshem

2024-01-01

Procent av inkomst

Max

Barn 1

2 procent

1 125 kronor

Barn 2

1 procent

563 kronor

Barn 3

1 procent

563 kronor

Barn 1 är alltid det yngsta barnet.
Barn 2 är alltid barn 2 oavsett förskola 1-5 år eller fritidshem.

Högsta sammanlagda taxa per månad är 3 376 kronor.
(Högsta avgiftsgrundande inkomst per månad är 56 250 kronor)

Exempel på avgifter för barn 1 i förskola


Ett avgiftstak på 3 procent innebär:

 • Om ditt hushåll har en inkomst på minst 56 250 kronor per månad får kommunen ta ut en avgift på max 1 688 kronor för barn 1.
 • För barn 3-5 år med vistelsetid mer än 15 timmar per vecka görs avdrag med 26,5 procent. Detta gäller från och med den första augusti det år barnet fyller tre år till och med den
  31 juli det år barnet börjar förskoleklass.

Avgift under ledighet/semester

Förskoleavgift betalas 12 månader per år.

Avgift betalas så länge abonnemanget är tecknat. Abonnemang innebär att avgift betalas även för tid då barnet inte nyttjar platsen och avgift tas ut även vid sjukdom, lov, semester eller annan ledighet.

Uppsägningstid

Uppsägningstiden är 2 månader från att handläggare har tagit emot uppsägningen.

Om du säger upp din plats, men tackar ja till en ny plats i förskola eller fritidshem inom de närmaste fyra månaderna, får du betala avgiften för hela den mellanliggande tiden.

Så här betalar du

Betala med e-faktura

Gå in på din internetbank och anmäl att du vill ha e-faktura.

OBS! Det är endast fakturamottagaren som kan anmäla sig för
e-faktura. Om ni vill ändra fakturamottagare kontakta Administration förskola och fritidhem.

Betala med autogiro

Fyll i blanketten Betalning via autogiro - avgift förskola/fritidshem Pdf, 458.8 kB..

Skicka blanketten till

Falköpings kommun
Ekonomiavdelningen
521 81 Falköping

Kommunen kontrollerar avgiften

Det är en rättvisefråga att alla betalar rätt avgift. Kommunen kontrollerar därför din avgift genom att jämföra de uppgifter som du lämnat till kommunen med din taxerade inkomst hos Skatteverket.

Om kontrollen visar att din avgift är fel, kommer vi att justera den.

Om du har betalat för låg avgift så får du en retroaktiv faktura som ska betalas inom 30 dagar. Om du har betalat för mycket får du pengar tillbaka. Krav eller utbetalningar regleras på våren. Belopp mindre än 300 kronor för ett helt granskningsår kommer inte att faktureras eller återbetalas.

Avgiftskontrollen genomförs med två års fördröjning eftersom Skatteverkets uppgifter inte finns tillgängliga tidigare.

Vanliga frågor och svar om kontrollen av avgifter

Kommer alla att få en faktura?
Nej, endast de som är berörda av en efterdebitering kommer att få en faktura. Belopp mindre än 300 kr för ett helt granskningsår kommer att inte faktureras.

När får jag min faktura?
Fakturorna skickas ut i slutet av mars månad.

Hur snabbt ska jag betala om jag betalat för lite avgift?
Fakturan som ska betalas inom 30 dagar.

Varför genomför ni den här kontrollen?
Alla ska betala rätt avgift. Det är viktigt ur rättvisesynpunkt.

Hur räknas rätt avgift ut?
Kontrollen sker genom att den totala årsinkomsten enligt skatteverkets register, delas med 12. Kommunen får då få fram en genomsnittlig månadsinkomst. Den jämförs sedan med den inkomstuppgift som du har lämnat och som är registrerad hos Falköpings kommun.

Belopp mindre än 300 kr för ett helt granskningsår kommer inte faktureras eller återbetalas.

Jag kan inte betala min faktura i tid, vart ska jag vända mig?
Du skickar e-post till avgiftskontroll@falkoping.se så kontaktar vi dig eller ring 0515-88 56 00.

Vart ska jag göra om jag inte är nöjd med det underlag som finns på fakturan?
Du skickar e-post till avgiftskontroll@falkoping.se så kontaktar vi dig eller ring 0515-88 56 00.

Fakturan kan inte stämma - vart ska jag vända mig?
Om underlaget inte stämmer kan du bestrida fakturan skriftligen. Du skickar e-post till avgiftskontroll@falkoping.se eller skickar ett brev till Administration förskola och fritidshem, 521 81 Falköping. Därefter gör vi en utredning och skickar hem ett svar till dig.

Kan jag få pengar tillbaka om jag betalat för mycket avgift?
Det finns de som har haft en för hög inkomst registrerad i vårt system. De hushållen kommer att få pengar tillbaka. Belopp mindre än 300 kronor för ett helt granskningsår kommer dock inte inte att återbetalas.

Jag har inte tidigare fått information om att detta ska genomföras, hur har ni informerat?
Affischer med information har varit uppsatta på förskolor och fritidshem. Vi har även informerat via kommunens webbplats.

Vi har gått isär, vem av oss ska betala fakturan?
Bodde ni tillsammans under det år som kontrolleras så har båda ansvar för att fakturan betalas.

Familjeförhållande
Vårdnadshavare har ansvar för att meddela om familjeförhållande ändras för att avgiften för hushållet blir rätt. Familjeförhållande = personer med gemensamt hushåll (samma folkbokföringsadress), det vill säga; makar/sammanboende - oavsett om barnen är gemensamma eller inte.

Uppdateras inte min inkomst automatiskt?
Nej, inkomsten uppdateras inte automatiskt. Vårdnadshavare har ansvar för att meddela rätt inkomst och familjeförhållande så att avgiften för hushållet blir rätt.

Vem har beslutat att kontrollen ska genomföras?
Politikerna i barn- och utbildningsnämnden i Falköping har beslutat att denna kontroll ska genomföras en gång om året.

Vad räknas som avgiftsgrundande inkomst vid beräkning av avgift?
Den avgiftsgrundande inkomsten utgörs av:

 • Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning
 • Föräldrapenning/sjukpenning/sjukersättning
 • Arbetslöshetsersättning/KAS/aktivitetsersättning/aktivitetsstöd
 • Utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning
 • Skattepliktiga pensionsförmåner (ej barnpension)
 • Familjebidrag (ekonomisk hjälp vid militärtjänstgöring)
 • Vård av fosterbarn (skattepliktig del)
 • Vårdbidrag för handikappade barn (skattepliktig del)
 • Arvoden, skattepliktiga naturaförmåner
 • Skattepliktig livränta
 • Inkomst beskattad i utlandet
 • Övriga inkomst

Här registrerar du din inkomst

Räkna ut din avgift

 
Ange familjens totala månadsinkomst (före skatt)
 SEK  
Barn
Typ av omsorg
Avgift per barn
10 kronor
20 kronor
30 kronor
Beräknad månadskostnad: 0 SEK

Fastställande och betalning av avgift

Avgiften beräknas på båda makarnas/sammanboendes skattepliktiga bruttoinkomster per månad, oavsett om barnen är gemensamma eller inte.