Anslutning kommunalt vatten och avlopp

Med kommunalt vatten och avlopp kan du vara säker på att ditt dricksvatten är kontrollerat med hög kvalitet och att ditt avloppsvatten hanteras på ett hållbart sätt.

Fastighet innanför verksamhetsområde

Falköpings kommun är skyldig att tillgodose fastigheter som ligger innanför verksamhetsområde med vatten och avlopp. Det gäller enligt lagen om allmänna vattentjänster (§2006:412). Fastigheter som ligger inom detaljplanelagt område, ligger generellt innanför verksamhetsområdet. Använd gärna vår kommunkarta för att se exakta gränser för verksamhetsområdet.

Karta verksamhetsområde

Verksamhetsområde är ett geografiskt område inom vilket vattenförsörjning och avlopphantering har eller ska ordnas genom den kommunal vatten- och avloppsanläggningen.

Kartan kan inte visas.

Nybyggnation/nyanslutning av fastighet

När en fastighet ska byggas inom verksamhetsområde för vatten och avlopp, är det oftast också i samband med detta som den ansluten för första gången till det kommunala vatten- och avloppsnätet. För att vi ska påbörja ett anslutningsärende behöver du inkomma med en servisanmälan.

Servisanmälan

I servisanmälan fyller du bland annat i dina kontaktuppgifter, vilken fastighet anslutningen gäller för, eventuella önskemål om behovet/dimensioner på servisledningarna etc.

Tänk på att det kan ta upp till 6 månader att få en servis framdragen till din fastighet. Ska du bygga nytt och din fastighet ligger inom verksamhetsområdet för vatten och avlopp bör du kontakta VA-anslutning i ett tidigt skede för att säkerställa om fastigheten redan har en servis framdragen eller inte.

Kostnad för att ansluta din fastighet

Vid anslutning innanför verksamhetsområdet betalas en så kallad anläggningsavgift. Det är en engångsavgift för att täcka kostnader för att ordna en allmän vatten- och avloppsanläggning.

Avgiften beräknas utifrån olika parametrar så som antal servisledningar, fastighetens storlek, hur många lägenheter/antal kvadratmeter bruttoarea fastigheten är bebyggd med. Om fastighetens yta utökas eller om man gör en om- eller tillbyggnad tillkommer en anläggningsavgift utifrån gällande VA-taxa. Enligt §12.4 i VA-taxan åligger det fastighetsägaren att omgående anmäla till oss när sådana ändringar inträtt.

Kontakta VA-avdelningen för en prisuppgift för din fastighet och för andra frågor som berör din anslutning.

Förändringar på redan ansluten fastighet

I samband med om- och tillbyggnation kan förändringar på din fastigheten leda till att du som fastighetsägare får betala extra tillkommande anläggningsavgifter enligt VA-taxan.

Enligt §12.4 i VA-taxan är du som fastighetsägaren är skyldig att anmäla till VA-avdelningen omgående om det har skett förändringar på fastigheten som skulle kunna påverka anläggningsavgiften.

Bygglov och fastighetsreglering

Det kan vara utökat antal lägenheter som finns på fastigheten, ökning av den bruttoarean som fastigheten är bebyggd med, eller att fastighetens yta ökas genom att man köper till mark som regleras in i fastigheten.

Avstyckning av fastighet

Om du styckar av en fastighet så ligger VA-anslutningen juridiskt sett kvar på ursprungsfastigheten. Den avstyckade fastigheten har ingen nyttjanderätt av vatten- och avloppsanslutningen utan måste beställa en ny anslutning mot en anslutningskostnad.

Krav på fördröjning av dagvatten

Tänk också på att enligt kommunens dagvattenplan är det krav på fördröjning av dagvatten vid nybyggnation och vid större ombyggnation. Dvs. vid om/tillbyggnation på en redan ansluten fastighet kan du behöva anlägga ett fördröjningsmagasin för dagvatten.

Använd gärna vår E-tjänst för att räkna ut hur stor fördröjning som behövs enligt kommunens dagvattenplan (10 millimeter regn).

Vid frågor, kontakta VA anslutning

Funderar du på att bygga om eller bygga till din fastighet eller ändrar du befintlig byggnation från affärslokal till att bli lägenheter eller planerar du att köpa till mark så fastighetsytan utökas?

Kontakta VA anslutning så tittar vi på hur detta påverkar utifrån lagstiftning gällande vatten- och avlopp, för att säkerställa att du inte missar några viktiga delar som behöver åtgärdas i efterhand eller kommer som en otrevlig överraskning långt in i projektet.

Så här ansluter du dig till kommunalt VA

För att ansluta till det kommunala VA-nätet måste följande steg bli godkända,

 1. Servisanmälan
 2. VA-installation/markarbete
 3. Besiktning av VA-installationen
 4. Vattenmätarens placering och montering

Servisanmälan

För att vi ska påbörja ett anslutningsärende behöver du inkomma med en servisanmälan. I servisanmälan fyller du bland annat i dina kontaktuppgifter, vilken fastighet anslutningen gäller för, eventuella önskemål om behovet/dimensioner på servisledningarna etc.

Tänk på att det kan ta upp till 6 månader att få en servis framdragen till din fastighet. Ska du bygga nytt och din fastighet ligger inom verksamhetsområdet för vatten och avlopp bör du kontakta VA-anslutning i ett tidigt skede för att säkerställa om fastigheten redan har en servis framdragen eller inte.

VA-ritning (situationsplan)

Servisanmälan ska kompletteras med en VA-ritning (situationsplan) för fastigheten som visar följande:

 • Dragning av vatten-, spill- och dagvattenledningar samt
  dräneringsledningar
 • Alla brunnar som finns på fastigheten
 • Eventuellt LOD-magasin inklusive volym. Använd gärna kalkylatorn
  på kommens webbsida för att räkna ut magasinets volym vid 10 mm
  regn.
 • Material och dimension på ledningarna samt
  tryckklass/styvhetsklass

VA-installaion/markarbete

Generella krav

 • Korrekta VA-ritningar
 • Fastighetens ledningar ska vara sammankopplade med rätt kommunal VA-ledning. Se nybyggnadskartan eller kontakta VA-avdelningen om något är oklart
 • Ledningsbädd och kringfyllning ska vara utförd enligt gällande krav och praxis (BBR och Mark AMA)
 • Alla rörledningsarbeten ska utföras enligt materialtillverkarens anvisningar
 • Rätt färgmärkning för tryckledningar (blå för dricksvatten och röd/brun för övrigt).

Specifika krav för dricksvattenledning

 • Dricksvattenledningen ska vara i lägst tryckklass PN10 och utan skarvar, bortsett från eventuell skarv vid fastighetsgräns
 • Ledningen ska förses med tätt skyddsrör (operforerat) och med slät insida (vid enbostadshus). Skyddsröret ska vara minst 3 x diametern av servisledningen. Skyddsröret ska placeras under samt genom grundplattan. Det ska avslutas tidigast ett par meter utanför grundplattan, så de enkelt kan grävas fram vid behov. Fortsätt gärna med skyddsröret fram till fastighetens gräns, som en extra skyddsåtgärd
 • Täthetsprov genomförs av VA-avdelningens personal. Vid servisbesiktningen testas vattentrycket och då ska fastighetens servisledning vara helt tät. Tänk på att montera en stängbar kran på fastighetens dricksvattenledning
 • Följ våra riktlinjer för återströmningsskydd

Specifika krav för spillvattenledning

Självfall

 • Ska vara rensbart från båda håll
 • Självfallsledningar i lägst styvhetsklass SN8

Tryck

 • Minst tryckklass PN 6,3 utan skarvar

Specifika krav för dagvattenledning/dräneringsledning

 • Lägst styvhetsklass SN8 på ledningar
 • Ligger fastigheten inom ett område som föreskriver LOD (lokalt omhändertagande av dagvatten) får dagvattnet (regnvattnet) inte kopplas på den kommunala dagvattenservisen. Det ska istället ledas till ett LOD-magasin inne på fastigheten. Om infiltration via enbart LODmagasin ej är möjligt på grund av geotekniska förutsättningar, kan VAavdelningen tillåta en bräddledning till det kommunala dagvattennätet.
 • Om området inte är föreskrivet av LOD så får dagvattnet (regnvattet) kopplas på den kommunala dagvattenservisen. Då ska dagvattnet ledas till en dagvattenbrunn med sandfång och vattenlås (diametern ska vara minst 35,5 centimeter och med ett sandfång på 60 centimeter ), innan det släpps ut på det kommunala VA-nätet.
 • Dräneringsvatten får släppas på dagvattenservisen, oavsett om området föreskriver LOD eller inte. Under inga omständigheter tillåts dräneringsvatten släppas på spillvattenservisen om fastigheten har en förbindelsepunkt för dagvatten.
 • Innan dräneringsvattnet kopplas på det kommunala VA-nätet ska det ledas till en dräneringsbrunn/samlingsbrunn. Diametern ska vara minst 35,5 centimeter och med ett sandfång på 60 centimeter .
 • Tänk på att den kommunala dagvattenanläggningen kan vara fylld till gatunivån vid kraftigt regn. Ligger din dränering lägre än gatunivån, rekommenderas pumpning av dräneringsvattnet för att undvika översvämning och eventuella skador.

Besiktning av VA-installationen

Inför besiktningen av VA-installationen är det viktigt att du som fastighetsägare tänker på följande punkter

 • Korrekt ifylld blankett för servisanmälan och VA-ritning måste lämnas in till VAavdelningen, innan servisbesiktningen kan ske.
 • Innan rörgraven återfylls måste personal från VA-avdelningen besiktiga och godkänna fastighetens VA-installation.
 • Notera att det endast är personal från VA-avdelningen som har rätt att öppna/ stänga ventilen till vattenservisen. Om detta inte följs, kan det leda till polisanmälan och fastighetsägaren kan bli skyldig att ersätta eventuella skador
 • Tänk även på att VA-avdelningen har rätt att kräva att anläggningsavgiften ska vara betald innan vattnet kan kopplas på till fastigheten

Kontakta VA-avdelningen minst 2 dagar före den dag som du önskar att besiktningen av VA-installationen ska ske.

Vattenmätarens placering och montering

Fastighetsägaren är skyldig att upplåta plats för vattenmätare i fastigheten.
Se skiss för vilka mått som krävs. Servisledningens längd mellan fastighetens förbindelsepunkt och vattenmätare får inte överstiga 50 meter. Om
den är längre ställs krav på en vattenmätarbrunn. Den ska anläggas intill
förbindelsepunkten och bekostas av fastighetsägaren.

Vattenmätaren ägs av Falköpings kommun och placeringen ska godkännas av VA-avdelningen. Mätaren placeras så att den skyddas mot frysning,
värmepåverkan och yttre åverkan. Väggparti och golv bör tåla spill och
läckage av vatten. Vid mätare på 50 mm, eller större, bör det finnas en
golvbrunn för eventuell vattenläcka. Utrymmet bör även vara väl ventilerat
för att undvika fukt- och mögelskador.

Boka tid för montering

Fastighetsägaren är skyldig att kontakta kundtjänst och boka tid för montering av vattenmätare, minst en vecka innan inflyttning.

System för brandsläckning

System för brandsläckning är en viktig del i fastigheters brandskydd. Sprinklers eller interna brandposter är exempel på sådana system. Om kommunen godkänner direktanslutning av vattenanläggning för brandsläckning, på fastighet med kommunalt VA-nät, gäller följande regler.

Av olika skäl tillåter Falköpings kommun generellt inte direktanslutning av sprinkler eller interna brandposter till nätet för dricksvatten (se nedan). Enbart i vissa undantagsfall godkänns en direktanslutning.

Kommunens skyldighet

Kommunen är skyldig att erbjuda dricksvatten av god kvalitet till alla hushåll och verksamheter (Lagen om allmänna vattentjänster § 2006:412). Kvantiteten ska fylla behovet för ett normalt hushåll. Om behovet av vatten är större, till exempel när vatten behövs till en anläggning för brandbekämpning, kan särskilt avtal skrivas.

Kommunen är även skyldig att utforma, underhålla och sköta nätet för vattenledningarna så att dricksvattnet uppfyller gällande föreskrifter och lagkrav.

Kommunen garanterar inte tryck eller flöde

Kommunen kan inte garantera tryck eller flöde i de kommunala vatten-ledningarna. Störningar på vattennätet förekommer, ledningar går sönder och ibland stängs vattnet av till fastigheter.

Avtal

Försörjning av brandvatten till fastighet regleras inte i lagen om allmänna vattentjänster (2006:412). Därför krävs ett särskilt avtal mellan kommunen och fastighetsägaren.

System för brandsläckning

Svenska Brandskyddsföreningen och europeisk standard delar upp sprinkler i två olika begrepp; konventionell sprinkler och sprinkler för boende.

Konventionell sprinkler

En konventionell sprinkler används till exempel i varuhus, lagerlokaler och industrier för att skydda egendom. En sådan anläggning kräver stora mängder av vatten och ett högt tryck. Det kan leda till sämre omsättning och eventuella problem med kvaliteten på dricksvattnet. Ofta behövs även en större dimensionering av ledningsnätet för att säkerställa tryck och flöde.

När larmet går och en sprinkler sätts igång, till exempel vid ett kapacitetsprov, finns stor risk för tryckslag, brunt vatten och igensatta vattenmätare i delar av ledningsnätet. Det skapar ett omfattande underhållsarbete för att byta och rensa vattenmätare hos alla som blivit drabbade. Tryckslag på nätet orsakar även vattenläckor.

En anläggning med konventionell sprinkler är mer känslig för störningar på nätet. Börjar det brinna är det inte säkert att det finns tillräckligt med tryck eller flöde i kommunens vattenledningar.

Sprinkler för boende

Sprinkler för bostäder används för att rädda liv och kräver mindre vattenflöde.

Interna brandposter

För interna brandposter, eller annan installation av brandskydd inom fastighet som är ansluten till nätet för dricksvatten, gäller samma regler som för anläggningar med sprinkler. Det innebär att kommunen bestämmer om installationen kan anslutas till nätet för dricksvatten.

Vattentank istället för direktanslutning?

Vattentank är ett bra alternativ till direktanslutning. VA-avdelningen rekommenderar fastighetsägare, som behöver ett automatiskt system för brandsläckning, att installera en tank för brandvatten på sin fastighet. Då kan fastighetsägaren vara säker på att det finns brandvatten när det väl behövs.

Krav vid direktanslutning av anläggning för brandvatten

Fastighetsägare som vill ansöka om direktanslutning av anläggning för brandvatten ska göra följande:

 • Redovisa vilken dimension som anläggningen har när det gäller flöde, tryck och tidsram. VA-avdelningen gör sedan en beräkning på nätet.
 • Beställa eventuellt kapacitetsprov.
 • Redovisa ritningar för VVS och VA. Dessa måste godkännas av VA-avdelningen så att kraven säkras.
 • Lämna in servisanmälan, om VA-avdelningen godkänt direktanslutning. Den kan även skickas via mejl till anslutning.va@falkoping.se
 • Signera det särskilda avtalet, mellan kommunen och fastighetsägaren, om försörjning av brandvatten till fastighet.
 • Installera skydd för återströmning

När alla punkter ovan är klara görs en besiktning av installationen på plats. Då kontrollerar VA-personal att installationen överensstämmer med ritningarna som godkänts för VVS och VA. Därefter släpps vattnet på.

Skydd för återströmning samt kontroll

Det stillastående vattnet i anläggningar för brandvatten klassas inte som dricksvatten. Därför måste dricksvattnet skyddas för återströmning.

Skydd för återströmning ska utföras enligt SS-EN 1717. Enligt kommunens egna riktlinjer för återströmning gäller följande.

 • Brandvatten utan tillsatser klassas som vätska, lägst kategori 3. Det innebär att skyddsmodul, av lägst typ CA, ska installeras.
 • Brandvatten med tillsatser klassas som vätska, kategori 4.
 • Bassänger, vattentankar eller liknande vattenmagasin för brandbekämpning ska ha skydd för återströmning av klass AA (luftgap).

Observera att anläggning för brandvatten på fastighet inte får kopplas till nätet för dricksvatten, utan rätt skydd för återströmning. Det gäller alla typer av installationer för brandvatten.

VA-avdelningen gör en besiktning och kontrollerar att skyddet för återströmning är rätt utfört. När skyddet fått godkänt kan anläggningen för brandvatten tas i drift och kopplas till kommunens VA-nät.

Kapacitetsprov

Ett kapacitetsprov utförs på fastighetsägarens begäran och ska beställas minst fyra veckor i förväg. Fastighetsägaren är skyldig att tillhandahålla nödvändig utrustning för kapacitetsprovet. Personal från VA-avdelningen närvarar vid provet. Timkostnad tas ut enligt gällande avgift (enligt §18) samt för eventuellt extra arbete vid störning på nätet.

Anläggningsavgift

Fastighetsägaren betalar en etableringsavgift när en ändring av dimensionen på servisledningen krävs, för att möta behovet av brandvatten (enligt § 8.3). Det gäller oavsett ålder på befintlig servisledning.

Avskrivningstiden för vatten- och avloppsledningar i Falköpings kommun är 50 år. Om fastighetens servisledning är yngre än 50 år, betalas servis-avgift minus aktuellt åldersavdrag enligt VA-taxan § 5.1a eller § 6.1a.

Exempel på servisavgift

Om servisledningen på fastigheten är 25 år gammal betalar fastighetsägaren
25/50 = 0,5 (50 procent) av servisavgiften.

Egen servisledning för brandvatten

Om kommunen anser att en fastighet kan kopplas in på nätet för dricksvatten via egen brandvattenservis, gäller principen om självkostnad. Fastighetsägaren betalar alla kostnader.

Brukningsavgift

Förbrukningen av brandvatten mäts hos fastighetsägaren, om inte kommunen bestämmer annat.

Anslutning efter vattenmätare monterats

Ingen extra brukningsavgift tas ut på varken fast eller rörlig del. Förbrukningen mäts och fastighetsägaren betalar för fast del efter vilken/vilka vattenmätare som kommunen valt.

Anslutning före vattenmätare monteras

Kommunen beräknar fast avgift beroende på storlek av den delen av servisledningen som går till brandvatten. Det gäller oavsett om mätare monteras eller det blir en fiktiv mätare. Fast avgift tas ut vid anläggning för brandvatten innan vattenmätare monteras, se tabell.

Rörlig och fast brukningsavgift

Rörlig brukningsavgift vid förbrukning av brandvatten fastställs genom mätning och debiteras enligt gällande VA-taxa.

Om kommunen väljer att inte mäta brandvattnet, debiteras förbrukning enligt en schablon på 150 kubikmeter per år enligt § 14.1b.

Brukningsavgifter

Dimension för brandvattenservis

Fast brukningsavgift
Storleken på vattenmätaren bestämmer avgiften (§ 14.1a)

≤ 50 mm (motsvarar PE50 och mindre)

Vattenmätaren är 40 mm (Qn10)

> 50 mm ≤ 65 mm (PE63, PE75)

Vattenmätare 50 mm (Qn15)

> 65 mm (>PE75)

Vattenmätaren är > 65 mm (Qn25)

Lagar, riktlinjer och regler

VA-avdelningens verksamhet följer lagar, lokala bestämmelser, riktlinjer och regler.

 • Lagen om allmänna vattentjänster
 • Gällande taxa för vatten och avlopp
 • Gällande ABVA (Allmänna bestämmelser för VA)
 • Riktlinje för återströmningsskydd (Tekniska nämnden § 37/2018)
 • Riktlinje för anslutning till kommunalt VA-nät inom verksamhetsområde för vatten, spill- och dagvatten
 • Svensk standard för skydd mot förorening av vatten (SS-EN1717)
 • Regler för anslutning av vattenanläggning för brandsläckning

Fastighet utanför verksamhetsområde

Om din fastighet ligger utanför verksamhetsområdet har du som fastighetsägare ett eget ansvar att ordna med dricksvatten och omhändertagande av spillvatten. Generellt sett ligger fastigheter utanför detaljplan utanför verksamhetsområdet för vatten och avlopp. Använd gärna vår kommunkarta längre upp på sidan för att se exakta gränser för verksamhetsområdet.

Anslutning till det kommunala VA-nätet

Om din fastighet ligger nära den allmänna VA-anläggningens ledningar kan du ansöka om möjligheten att ansluta din fastighet. Vi kan dock inte garantera att din ansökan kommer att beviljas.

Är det tekniskt möjligt och om ledningsnätet har tillräcklig kapacitet för ytterligare anslutning kan vi ombesörja en förbindelsepunkt på ledningsnätet där du kan ansluta. Det är sedan ditt ansvar att bekosta och ordna med ledningsdragningen från din fastighet till upprättad förbindelsepunkt.

Avtal

Om din fastighet utanför verksamhetsområdet ansluts till den allmänna VA-anläggningen gäller inte lagen om allmänna vattentjänster. Istället regleras förutsättningarna i ett avtal mellan dig som fastighetsägare och kommunen. I samband med anslutningen undertecknas ett avtal som reglerar båda parters rättigheter och skyldigheter gentemot varandra.

Vid frågor, kontakta VA anslutning

Om du funderar på om din fastighet kan få en förbindelsepunkt till kommunalt vatten och/eller avlopp, trots att den är utanför verksamhetsområde för VA, är du välkommen att kontakta VA-anslutning så undersöker vi dess möjligheter.

Bidrag till avloppsföreningar

Detta är ett bidrag till föreningar på landsbygden som bygger avloppsledningar för anslutning till det kommunala avloppsystemet.

Syftet med bidraget är att,

 • Skapa bättre förutsättningar för landsbygdsboende och bidra till landsbygdsutveckling i kommunen.
 • I ett långsiktigt perspektiv bidra till att minska hushållens negativa miljöpåverkan.
 • Säkra drift och utveckling på kommunens avloppsreningsverk.

Föreningen får bidrag i två delar

 1. 5 000 kronor per hushåll i föreningen som anslutit sig till föreningens avloppsledning (har förbindelsepunkt för avlopp till sin fastighet)
 2. 30 kronor per meter avloppsledning som föreningen grävt ner, endast till föreningens ledningsnät (från den kommunala anslutningspunkten till respektive fastigheters anslutningspunkter)

Villkor för bidraget

 • Bidrag ges till föreningar (inte till enskilda hushåll) som ansluter sig till kommunens avloppsystem
 • Vid ansökan ska föreningen undersöka om det är aktuellt att lägga ner annan infrastruktur som till exempel kanalisation för bredbandsfiber i samband med grävning för avloppsledningar
 • Bidraget lämnas efter att ledningsnätet är etablerat och erforderlig redovisning lämnats in (blankett för ansökan om utbetalning av bidrag)
 • Bidraget till varje enskild förening får inte överstiga 200 000 euro under en treårsperiod per stödmottagare, detta för att inte omfattas av EU:s statsstödsregler

Kommunal borgen

Falköpings kommun har lämnat borgen till flera föreningar som bygger ut bredband på landsbygden avseende byggnadskreditiv, det vill säga under byggtiden. På motsvarande sätt kan ett likande stöd till föreningar som bygger avloppsledningar på landsbygden bli aktuellt. Detta hanteras som ett enskilt ärende och du ansöker hos ekonomiavdelningen på Falköpings kommun.

Ansökan

För att ansöka om bidraget måste en ansökan skickas in. Fyll i blanketten nedan och skicka in enligt ansvisningarna på blanketten.

Utbetalning

Efter att avloppsledningarna är förlagda måste även en ansökan för utbetalning skickas in. Fyll i blanketten nedan och skicka in enligt anvisningarna på blanketten.

Vägledning till samfälligheter vid anslutning till kommunalt VA

Generellt sett finns det tre alternativ för att lösa rening av avloppsvatten på landsbygden (och motsvarande för dricksvatten):

 1. Enskilt avlopp, det vill säga en avloppsrening per fastighet
 2. Bilda en gemensamhetsanläggning där flera fastigheter går ihop om ett minireningsverk (en förening eller samfällighet)
 3. Kommunalt avlopp, i form av anslutning till kommunalt VA-nät eller bildande av nytt verksamhetsområde för VA

För de första två alternativen, se avloppsguiden.se Länk till annan webbplats. för information, råd och planeringsverktyg.

Teckna avtal med kommunen

Alla tätorter ingår i verksamhetsområde för kommunalt VA, vilket innebär att kommunen ansvarar för utbyggnad och skötsel av VA-ledningar. Fastigheter på landsbygden kan bli anslutna till det kommunala VA-nätet efter att ha tecknat avtal med kommunen. Anslutningen görs vid tätortsgräns eller vid överföringsledning. Fastighetsägaren eller föreningen betalar själv för grävning av ledningar fram till tätortsgräns eller ledning.

Fastighetsägaren och föreningen betalar VA-avgift till kommunen enligt Taxa för anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområde.

Ta kontakt med grannar och eventuella befintliga samfälligheter, för att se om det finns intresse för att ordna en gemensam lösning för vatten och/eller avlopp. Finns det intresse — bilda en interimstyrelse som kan utreda förutsättningarna för att gå ihop i en förening.

Ta in konsulthjälp

Om arbetet känns för stort själv kan ett tips vara att ta hjälp utifrån. Arbetsuppgifter som en konsult kan bistå med är bland annat:

 • Organisation och information till fastighetsägare och allmänhet, till exempel genom att lägga upp en hemsida för projektet.
 • Hjälpa styrelsen att värva fastigheter som kan ha nytta av att gå med i föreningen men visar svagt intresse.
 • Ta kontakt med kommunens VA-avdelning för att få kartor över området och möjliga anslutningspunkter till kommunens VA-nät.
 • Hitta bästa sträckningen.
 • Göra kostnadsberäkningar.
 • Hjälpa styrelsen att ta kontakt med fastighetsägare som berörs av ledningsdragningen för att upprätta servitut.
 • Ta kontakt med länsstyrelsen och leda samrådsprocessen.
 • Ta kontakt med och söka godkännande från andra berörda som till exempel Trafikverket (vid korsning av allmän väg), ägare till el- och telekablar och andra ledningar som man korsar, enskilda vägar (godkännande av respektive styrelse) och dikningsföretag (godkännande av respektive styrelse).
 • Projektera ledningar och anläggningar (till exempel pumpstationer eller tryckstegrings-, tryckreduceringsstationer).
 • Beräkna föreningens kapacitetsbehov, det vill säga hur mycket dricksvatten ni kommer behöva (liter per sekund) eller hur mycket avloppsvatten ni kommer att släppa ut (liter per sekund), så att kommunen kan hänvisa till en eller flera anslutningspunkter med tillräcklig kapacitet för föreningens behov.
 • Förbereda upphandling av entreprenör som kan genomföra ledningsbygget.

Förslag på konsulter kan finns på avloppsguiden.se Länk till annan webbplats.. Fundera över om det finns behov av bredband. I så fall är det ett bra tillfälle att planera in detta samtidigt. Finns det EU-bidrag eller kommunala bidrag till bredband?

Bilda samfällighet för VA

Lämna begäran till Lantmäteriet Länk till annan webbplats. om att bilda en samfällighet för vatten och/eller avlopp. Lantmäteriet kan även ombilda en befintlig samfällighetsförening till vatten- och avloppsamfällighet, samt genomföra lantmäteriförrättning vid behov.

Servisanmälan

Gör servisanmälan till kommunen.

När servisanmälan tagits emot skickar kommunen en tidplan för anslutningen och ett avtalsförslag som samfälligheten får teckna med kommunen. I avtalet ingår bland annat krav på återströmnings­skydd. Det betyder att samfälligheten ansvarar för att skydda dricksvatten i ledningsnätet från smitta och återströmning av förorenat vatten.

Byggnation

Teckna avtal med en entreprenör. Starta byggnation av vatten- och/eller avloppsledningar.