Översiktsplan 2040

Kommunen vill växa och det betyder att mark behövs för bostäder och företag. Samtidigt är det viktigt att värna om olika områden så att det finns fina områden för falköpingsbor nu och i framtiden. För att klara detta långsiktigt ställs krav på kommunens samhällsplanering.

Kommunen har tagit fram ett förslag till hur vi kan utvecklas och växa men samtidigt skydda viktiga områden. Nu har du möjlighet att tycka till och ge egna förslag. Detta kan du göra fram till den 1 juli 2024. Därefter kommer alla synpunkter och förslag sammanställas och en ny version av översiktsplanen arbetas fram.

Lämna synpunkter på förslaget

Samrådet pågår från den 25 mars till den 1 juli 2024. Under den tiden kan du lämna synpunkter på förslaget. Det finns flera sätt att läma sypunkter.

Innan en översiktsplan börjar gälla ska den genomgå ett antal steg i en process. Första gången ett förslag presenteras är det som kallas samrådet i processen. Därefter kommer förslaget revideras och en ny möjlighet att lämna synpunkter kommer då att finnas. Slutligen kan politikerna anta översiktsplanen och då börjar den gälla.

Behandling av personuppgifter

Nedanstående information visar hur dina personuppgifter behandlas av kommunstyrelsen för att de ska kunna fullgöra sina skyldigheter gentemot dig som registrerad.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som samlas in är kommunstyrelsen.

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter är insamling av synpunkter på förslag till översiktsplan. Den lagliga grunden för behandlingen är rättslig förpliktelse. Personuppgifter som behandlas är: namn, adress och e-postadress.

Personer som kan komma att ta del av dina personuppgifter är medarbetare och förtroendevalda hos kommunstyrelsen. Om beslut överklagas kan berörd överinstans ta del av personuppgifterna. Eftersom kommunstyrelsen är en myndighet som lyder under offentlighetsprincipen kan nämnden komma att lämna ut information innehållande personuppgifter om det inte finns grund för sekretess.

Lagringstiden för personuppgifterna är för evigt.

Som registrerad har du rätt att från oss begära tillgång till rättelse eller radering av dina personuppgifter. Du har också rätt att begära begränsning av behandling som rör dina personuppgifter samt även möjlighet att invända mot behandlingen.

Som registrerad har du även rätt till dataportabilitet, det vill säga att överföra personuppgifter från en personuppgiftsansvarig till en annan när det är tekniskt möjligt.

Du har rätt att lämna klagomål gällande kommunstyrelsens behandling av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY.

Frågor om personuppgiftsbehandling kan ställas till kommunens dataskyddsombud via e-post dso.falkoping@insatt.com
Frågor till kommunstyrelsen kan ställas via e-post kommunstyrelsen@falkoping.se

Dialogmöten – inbjudan till allmänheten

Observera att om du bor på en ort utanför Falköping, och har idéer om hur du vill att den ska utvecklas, rekommenderar vi att du deltar på mötet på den aktuella orten. Vill du tycka till om utvecklingen i Falköping eller kommunen som helhet kan du gå på vilket dialogmöte du vill, oavsett var i kommunen du bor.

 • 2024-03-27 Broddetorp - Broddetorpsskolans café klockan 18.00
 • 2024-04-02 Falköping – Margaretasalen, Hotell Falköping klockan 18.00
 • 2024-04-03 Åsarp – Åsarps förskola klockan 18.00
  OBS! Mötet inställt på grund av det dåliga väglaget. Ny tid 2 maj kl. 18.00
 • .2024-04-09 Stenstorp – Gustav Dalénskolans matsal klockan 18.00
 • 2024-04-10 Floby – Fritidslokalen f.d. kommunalhuset klockan 18.00
 • 2024-04-15 Kinnarp-Slutarp, Kinnarpsskolans matsal klockan 18.00
 • 2024-04-17 Gudhem + Tornbjörntorp , Gudhemsskolans matsal klockan 18.00
 • 2024-04-18 Vartofta, Elvagårdens matsal klockan 18.00
 • 2024-04-23 Odensberg, Odensbergsskolans matsal klockan 18.00
 • 2024-04-25 Kättilstorp, Kättilstorps Samlingslokal (Storgatan 55) klockan 18.00
 • 2024-05-02 Åsarp – Åsarps förskola klockan 18.00

Plansförslag Översiktsplan 2040

Kommunens översiktsplan är digital och visas i en karta.

Guide till den digitala översiktsplanen

Titta gärna på filmen som visar hur du navigerar dig i kartan.

Vad är en översiktsplan?

En översiktsplan är kommunens samlade strategi för hur mark- och vattenområden och den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras – i staden, på landsbygden och i tätorterna.

En översiktsplan är inte juridiskt bindande, men genom sin vägledande funktion har den en central roll för stadens utveckling. Översiktsplanens viljeinriktning omsätts i detaljplaner, bygglov och andra tillstånd för mark och vatten som är juridiskt bindande.

Vid framtagande av en översiktsplan ska kommunen samråda med länsstyrelsen, berörda kommuner och regionplaneorgan samt ge kommuninvånare, andra myndigheter med flera möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. Planen fungerar som underlag för dialog mellan kommun och stat om allmänna intressen och riksintressen.

Förslag till Översiktsplan 2040

Förslag till Översiktsplan 2040 för Falköpings kommun har tagits fram för samråd. Falköpings kommun uppdaterar sin översiktsplan för fortsatt långsiktig planering. Planen kommer vara vägledande för kommunen och andra myndigheter vid beslut om kommunens mark- och vattenanvändning. Arbetet med översiktsplanen har utgått från kommunens vision men även globala, nationella och regionala mål samt flertalet planeringsförutsättningar.

En miljökonsekvensbeskrivning som utgör del av planen har tagits fram och den beskriver övergripande översiktsplanens konsekvenser. Enligt miljöbalken bedöms en översiktsplan alltid kunna innebära en betydande miljöpåverkan.