Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) ansvarar för medicinsk säkerhet inom den kommunala hälso- och sjukvården. MAS utför kontroll och tillsyn, samt anmäler allvarliga risker och brister till Socialstyrelsen enligt Lex Maria.

MAS har i uppdrag att se till att:

  • riktlinjer för hur vården/omvårdnaden ska bedrivas och rutiner för till exempel läkemedelshantering och dokumentation utarbetas.
  • patientens ges den vård och behandling som läkare ordinerat.
  • beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med säkerheten för patienten.
  • rutiner om avvikelser och anmälan om skador (Lex Maria) tas fram.
  • i övrigt arbetet utförs i enlighet med gällande författningar, direktiv och liknande.

Om du är inskriven i den kommunala hälso- och sjukvården, eller är anhörig, och har synpunkter eller frågor om vård och behandling, är du välkommen att kontakta medicinskt ansvarig sjuksköterska.